analýza a špecifikácia používateľských požiadaviek

Text hesla

analýza a špecifikácia používateľských požiadaviekinform. jedna z etáp životného cyklu softvérového systému; proces transformácie neformálnych používateľských požiadaviek na ich komplexný a štruktúrovaný opis, t. j. na opis systému, ktorý používateľ požaduje vytvoriť. Východiskom tejto etapy je oboznámenie sa s prostredím, v ktorom bude systém v budúcnosti nasadený, a s problémami, ktoré má systém riešiť. Vstupom do etapy sú používateľské požiadavky vyjadrené prirodzeným jazykom. Priebežným výstupom etapy pre softvérový systém môže byť opis súčasného systému spracovania informácií, t. j. funkčný a údajový model súčasného systému spracovania informácií, identifikované problémy spracovania a požiadavky na cieľový systém. Cieľovým výstupom etapy je špecifikácia požiadaviek na vytváraný softvérový systém, ktorý obsahuje funkčný, údajový a časový model vytváraného softvérového systému. Vytvorená špecifikácia požiadaviek má poskytnúť jasnú, konzistentnú a neprotirečivú predstavu o fungovaní budúceho systému.

Zverejnené v auguste 1999.

Analýza a špecifikácia používateľských požiadaviek [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/analyza-specifikacia-pouzivatelskych-poziadaviek