analýza logického obvodu

Text hesla

analýza logického obvoduinform. proces získania formálneho opisu správania logického obvodu (napr. vo forme boolovských funkcií, automatu, VHDL ap.) z opisu štruktúry (zapojenia) obvodu a opisu správania prvkov obvodu.

Zverejnené v auguste 1999.

Analýza logického obvodu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/analyza-logickeho-obvodu