analógový počítač

Text hesla

analógový počítač — elektronický výpočtový systém spracúvajúci premenné veličiny daného problému pomocou iných, spojito sa meniacich fyzikálnych veličín (napr. elektrické napätie, elektrický prúd) a umožňujúci výsledky riešenia v tvare priebehov strojových premenných pozorovať, registrovať alebo vhodným spôsobom merať, pričom strojové premenné spĺňajú vzťahy analogické vzťahom medzi veličinami pôvodného systému. Analógový počítač je určený najmä na riešenie problémov dynamiky fyzikálnych sústav. Skladá sa z počítacích obvodov vykonávajúcich rôzne operácie so spojito sa meniacimi veličinami. Matematicky formulovaný problém sa rozloží na základné matematické operácie a určí sa postup výpočtu. Každá základná operácia sa vykonáva samostatným počítacím obvodom a výpočet prebieha vo všetkých obvodoch súčasne. Príprava na riešenie spočíva v nastavení obvodov na riešenie určených základných operácií a v ich vzájomnom prepojení pomocou programového panela. Počítacie obvody navzájom spojené na riešenie úlohy tvoria počítaciu sieť.

Zverejnené v auguste 1999.

Analógový počítač [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/analogovy-pocitac