americkoslovenská tlač

Text hesla

americkoslovenská tlač — slovenské noviny, časopisy a kalendáre vydávané v USA. R. 1885 začali prví priekopníci slovenského novinárstva v USA Janko Slovenský (*1856, †1900) a Ján Július Wolf (1859, †1930) vydávať litografovaný časopis Bulletin (20 čísel), 1886 Amerikánsko-slovenské noviny a 1893 vydal P. V. Rovnianek Národný kalendár. K najstarším nezávislým časopisom patril Slovák v Amerike, ktorý začal vydávať 1889 A. Š. Ambrose v Plymouthe.

Významnú úlohu v národnokultúrnom živote zohrávali tlačové orgány spolkov a spolkové kalendáre: týždenník Jednota, tlačový orgán Prvej katolíckej slovenskej jednoty (od 1891 v Clevelande), Bratstvo Pensylvánskej slovenskej jednoty (od 1899 vo Wilkes Barre), Slovenský hlásnik Slovenskej evanjelickej jednoty (od 1900 v Pittsburghu), Rovnosť ľudu, tlačový orgán americkoslovenských socialistov (od 1906 v Chicagu, jeho pokračovateľmi boli Ľudový denník a Ľudové noviny).

Od zač. 20. stor. začali vychádzať i prvé denníky, napr. Slovenský denník v Pittsburghu (1901 – 15), New-Yorský denník (1914 – 75). Z nezávislých časopisov vychádzal v Clevelande a potom v Scrantone časopis Obrana (Slovenská obrana), v Chicagu 1928 – 63 Osadné hlasy a i. Dlhšiu periodicitu si zachovali aj ženské časopisy, tlačové orgány spolkov: Živena (od 1908 v Pittsburghu), Ženská jednota (od 1913 v Clevelande), Dennica (1924 – 62 v Pittsburghu). Z mládežníckych časopisov: Priateľ dietok (od 1911 v Passaicu, New Jersey), Hlas mládeže (1939 – 68), Kruh mládeže (1915 – 34). Z náboženských časopisov vychádzal Ave Mária (1917 – 94), Listy svätého Františka (od 1924), Dobrý pastier (od 1919). Prvým časopisom pre literatúru, vedu a kultúru bol štvrťročník Most (od 1954 v Clevelande). V súčasnosti sa z najstarších časopisov vydáva Jednota a Národné noviny (National News, vychádzajú v angličtine).

Zverejnené v auguste 1999.

Americkoslovenská tlač [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/americkoslovenska-tlac