alostéria

Text hesla

alostéria [gr.] — kooperatívny jav v biologických makromolekulách, keď zmena generovaná v jednej časti mnohozložkovej sústavy je prenesená na inú časť v dôsledku energetickej väzby alebo zmeny jej priestorového usporiadania. Alostéria umožňuje reguláciu aktivity enzýmov v biochemických reakciách, reguláciu viazania molekúl kyslíka hemoglobínom, riadenie priepustnosti kanálov v biologickej membráne pre vybrané ióny ap. (→ alosterická regulácia).

Zverejnené v auguste 1999.

Alostéria [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alosteria