algoritmus A*

Text hesla

algoritmus A* — v umelej inteligencii základný algoritmus heuristického hľadania riešenia. Heuristická informácia v tvare vyhodnocovacej funkcie slúži na odhad vzdialenosti jednotlivých stavov hľadania od úspešného riešenia. Hľadanie pokračuje v stave, ktorý je podľa odhadu najbližšie k riešeniu (v najsľubnejšom stave). Za určitých podmienok nájde algoritmus A* optimálne riešenie vždy, ak také existuje.

Zverejnené v auguste 1999.

Algoritmus A* [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/algoritmus-1