AIDA

Text hesla

AIDA — v reklame skratka vyjadrujúca úspešný priebeh propagačného pôsobenia z hľadiska správania sa príjemcu. Tvoria ju iniciály anglických slov označujúcich aktivity, ktorými má optimálna reklama vzbudiť pozornosť (A – Attention), vyvolať záujem o jej obsah (I – Interest), ale aj vzbudiť túžbu (D – Desire) vlastniť propagovaný predmet a priviesť recipienta k činnosti, akcii (A – Action), ktorá umožní, aby sa túžba naplnila. Podobne aj DIBABA.

Zverejnené v auguste 1999.

AIDA [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aida