agropedológia

Text hesla

agropedológia [gr.] — náuka o pôde z hľadiska poľnohospodárskeho využitia, súčasť pôdoznalectva. Skúma vlastnosti a kvalitu poľnohospodárskych pôd a ich zmeny vplyvom obhospodarovania.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 14. mája 2017.

Agropedológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agropedologia