adresový priestor

Text hesla

adresový priestorinform. množina adries, ktoré môže procesor sprístupniť. Veľkosť adresového priestoru zvyčajne závisí od šírky (počtu bitov) registrov procesora a šírky adresovej zbernice. Adresový priestor môže zodpovedať virtuálnym (pri adresovaní virtuálneho adresového priestoru, → virtuálna pamäť) alebo fyzickým adresám (pri adresovaní fyzického adresového priestoru). V niektorých počítačoch (IBM PC) sa adresový priestor delí na pamäťový adresový priestor (adresy hlavnej pamäte počítača) a vstupno-výstupný pamäťový priestor (adresy registrov vstupných a výstupných zariadení).

Zverejnené v auguste 1999.

Adresový priestor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adresovy-priestor