adresár

Text hesla

adresár [fr.] —

1. zvyčajne abecedne zoradený zoznam položiek s menami objektov (osoba, inštitúcia, služba ap.) a s ďalšími informáciami o nich (bydlisko, sídlo a i.). Meno slúži na nájdenie (sprístupnenie) informácií o objekte;

2. inform. angl. directory, adresár súborov — dátová štruktúra, ktorej objekty sú súbory alebo iné adresáre. Adresár o každom objekte obsahuje informácie ako napr. meno, atribúty (prístupové práva ap.), adresu uloženia na pamäťovom médiu, dátum vytvorenia a dátum modifikácie. Ak objektom v adresári je adresár, vzniká stromová, hierarchická štruktúra adresárov – adresárový strom (angl. directory tree). Hierarchicky najvyšší adresár, teda adresár na vrchole tejto štruktúry (t. j. taký, ktorý nie je súčasťou iného adresára), sa označuje termínom koreňový adresár (angl. root directory). Súbor môže byť prístupný z niekoľkých adresárov, keď hierarchická štruktúra nemá tvar stromu, ale acyklického grafu. Používateľ môže pre daný program vybrať jeden pracovný adresár (angl. working directory), ktorý sa použije na načítavanie a ukladanie súborov bez dodatočného zadania cesty (→ cesta k súboru). V operačnom systéme počítača môže byť len jeden adresárový strom (napr. v operačných systémoch typu UNIX; v tom prípade sa jednotlivé adresáre a súbory môžu nachádzať na rôznych pamäťových médiách alebo dokonca aj na iných počítačoch) alebo na každom zariadení je vytvorený nezávislý adresárový strom (v operačných systémoch MS-DOS a Windows).

Zverejnené v auguste 1999.

Adresár [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adresar