abstraktný typ údajov

Text hesla

abstraktný typ údajovinform. typ údajov opísaný ako množina objektov a množina operácií nad nimi, pričom pri opise sa nehľadí na možný spôsob zápisu (reprezentácie) údajov v počítači ani na možný spôsob implementácie operácií nad nimi. Pri formálnom definovaní sa uvažuje množina druhov (z ktorých jeden označuje opisovaný abstraktný typ údajov), množina operácií nad druhmi a množina axióm. Množina druhov a množina operácií tvoria signatúru abstraktného typu údajov. Axiómy vymedzujú sémantiku operácií.

Zverejnené v auguste 1999.

Abstraktný typ údajov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/abstraktny-typ-udajov