Vyhľadávanie podľa kategórií: literatúra – Európa - maďarská literatúra

Zobrazené heslá 1 – 50 z celkového počtu 72 hesiel.

Zobrazujem:

Zoraďujem:

Kolozsvári Grandpierre, Emil

Kolozsvári Grandpierre [-lož- granpjér], Emil, 15. 1. 1907 Kluž, Rumunsko – 11. 5. 1992 Budapešť — maďarský spisovateľ, prekladateľ a literárny kritik.

Študoval taliančinu, francúzštinu a filozofiu na univerzite v Pécsi, v rokoch 1941 – 44 pôsobil ako nakladateľský lektor, 1946 – 49 ako rozhlasový pracovník, 1950 – 51 ako lektor vydavateľstva Szépirodalmi Könyvkiadó. Bol predstaviteľom urbánnej literatúry. V psychologizujúcich, reflexívnych prózach zachytil prostredie stredných vrstiev a džentry. Patril medzi najplodnejších a najaktívnejších maďarských autorov povojnovej generácie. Do literatúry vstúpil románom Sito (A rosta, 1931/32). Literárna kritika hodnotila kladne jeho romány Včera (Tegnap, 1940) a Sloboda (Szabadság, 1945), ktoré charakterizuje prelínanie žánrov románu, eseje a pamätí. V 50. rokoch 20. stor. napísal historické romány Hviezdy v očiach (A csillagszemű, 1953) a Kopija s tureckou hlavou (A törökfejes kopja, 1955). V zbierkach esejí Cesty okolo reality (Utazás a valóság körül, 1969), Pohanské eseje (Eretnek esszék, 1984) a Kvety betónu (A beton virágai, 1988) sa zaoberá otázkami morálnej očisty a hľadaním významu bytia. Bol aj autorom románov Dialóg s osudom (Párbeszéd a sorssal, 1962) a Ženy v drobnom (Nők apróban, 1970), životopisného románu Nevlastný syn šťasteny (A szerencse mostohafia, 1976) a i. Preložil divadelnú hru Samuela Becketta Čakanie na Godota (1965). Bol nositeľom Kossuthovej ceny (1980).

Kölcsey, Ferenc

Kölcsey [-čej], Ferenc, 8. 8. 1790 Sződemeter, dnes Săuca, Rumunsko – 24. 8. 1838 Cseke, dnes Szatmárcseke, Maďarsko — maďarský spisovateľ a politik.

V rokoch 1796 – 1809 študoval právo v Debrecíne, po kratšom pobyte v Pešti žil na svojom statku Álmosd, v roku 1815 sa usadil na rodinnom statku v Cseke (Szatmárcseke), kde žil až do smrti, v roku 1829 pôsobil ako podnotár, v roku 1832 ako hlavný župný notár, v rokoch 1832 – 35 sa ako poslanec uhorského snemu zasadzoval za sociálne reformy. Bol predstaviteľ literatúry reformného obdobia. Spočiatku bol ovplyvnený osvietenskou koncepciou (Voltaire, Paul Henri Thiry d’Holbach), nemeckým klasicizmom (Johann Wolfgang Goethe) a stúpencom jazykovej obrody Ferencom Kazinczym, v roku 1817 sa odklonil od jeho programu a začal zdôrazňovať pôvodnú tvorbu a príklon k ľudovej tvorbe (teoretická práca Národné tradície, Nemzeti hagyományok, 1826). V roku 1826 spolu s Pálom Szemerem založil časopis Élet és Literatura (Život a literatúra). Vynikol najmä ako básnik, patrí k najvýznamnejším predstaviteľom maďarského romantizmu. Bol autor vlasteneckej básne Hymnus (Himnusz, 1823, vydaná 1829), ktorá sa v roku 1903 stala maďarskou národnou hymnou (hudba Ferenc Erkel, 1844), reflexívnych básní Vanitatum vanitas (1823) a Útecha (Vigasztalás, 1824), sociálnorevolučných básní Tyran (Zsarnok, 1823) a K slobode (A szabadsághoz, 1825), filozofickej úvahy Parainesis (1837), v ktorej formou mravného ponaučenia synovcovi zhrnul svoje filozofické a etické názory, literárnych kritík o Dánielovi Berzsenyim a Mihályovi Csokonaim Vitézovi a i. Člen Uhorskej akadémie vied.

Kós, Károly

Kós [kóš], Károly, vlastným menom Károly Kosch, 16. 12. 1883 Temešvár, Rumunsko – 25. 8. 1977 Kluž, Rumunsko — maďarský architekt a spisovateľ pôsobiaci v Sedmohradsku. Pochádzal z rodiny spišských Nemcov. V mladosti patril k vedúcim predstaviteľom umeleckej skupiny Fiatalok (Mladí, založená 1906), ktorá odmietala súdobú secesnú architektúru (Ö. Lechner) i historizmus.

V tvorbe bol významne ovplyvnený myšlienkami J. Ruskina a W. Morrisa, hnutím Arts and Crafts Movement i súdobou fínskou architektúrou (Eliel Saarinen), čo ho priviedlo k štúdiu ľudovej architektúry. Spolu s architektmi zo skupiny Fiatalok cestoval po Sedmohradsku, kde študoval a dokumentoval ľudové stavby. Vytvoril charakteristický architektonický štýl vychádzajúci zo súdobej fínskej architektúry a z ľudovej architektúry v Sedmohradsku, typický pitoresknosťou, asymetriou a variovaním usporiadania architektonických hmôt. Pre jeho stavby z tohto obdobia sú charakteristické detaily inšpirované ľudovou architektúrou i zmysel pre výrazové kvality rozličných materiálov (napr. kostol v Zebegény neďaleko Ostrihomu, 1908 – 09, s Bélom Jánszkym, *1884, †1945; kostol vo štvrti Starý Budín, Óbuda, v Budapešti, 1908 – 09; pavilóny v zoologickej záhrade v Budapešti, 1909 – 10, s Dezsőm Zrumeczkým, *1883, †1917; kostol v Kluži, 1912 – 13). K jeho významným dielam patria aj vlastný vidiecky dom Varjúvár v obci Stana v Rumunsku (judeţ Sălaj, 1910), základná škola v Budapešti (1911 – 12, s Dénesom Györgyim, *1886, †1961) a budova Národného múzea Sikulov v meste Sfântu Gheorghe (judeţ Covasna) v Rumunsku (1911 – 12), podieľal sa aj na návrhu a výstavbe Wekerleho obytnej kolónie v Budapešti (1912 – 13, založená na princípe záhradného mesta), kde navrhol niekoľko nájomných domov.

Po 1. svetovej vojne sa architektúre venoval len zriedkavo (napr. rekonštrukcia pôvodného neskorostredovekého tzv. rodného Domu kráľa Mateja I. Korvína v Kluži, 1944), zostal žiť v Sedmohradsku a venoval sa najmä politickej (angažoval sa v prospech maďarskej menšiny v Rumunsku; leták Kričiace slovo, Kiáltó szó, 1921) a literárnej činnosti. V roku 1921 bol spoluzakladateľ Sedmohradskej ľudovej strany (Erdélyi Néppárt), 1921 – 23 pôsobil ako redaktor politického časopisu Vasárnap (Nedeľa), 1924 spoluzakladateľ vydavateľstva Erdélyi Szépmíves Céh (Sedmohradský cech umenia). V literárnej tvorbe vychádzal z ľudovej slovesnosti, z maďarskej histórie i zo sedmohradskej tradície. Dôsledne prepracúval psychiku a motiváciu svojich postáv, pričom používal epizodickú naráciu a vycibrený jazyk. Autor balád Sikulské balady (Székely balladák, 1909) a Pieseň o kráľovi Atilovi (Atila királról ének, 1909), ktorú sám ilustroval, historických románov Havraní národ (Varju-nemzetség, 1925) a Budovateľ štátu (Az országépítő, 1934), mikrorománov Gálovci (A Gálok, 1930) a História Antala Budaia Nagya (Budai Nagy Antal históriája, 1932 v zbierke Kalotaszeg) o vodcovi sedliackeho povstania v Sedmohradsku a divadelnej hry Antal Budai Nagy (Budai Nagy Antal, 1937). Zaoberal sa aj dejinami umenia a národopisom (Istanbul, Sztambul, 1918; Sedmohradsko, Erdély, 1929; Architektúra Sikulov, A székely nép épitészete, 1944).

Konrád, György

Konrád, György, 2. 4. 1933 Debrecín – 13. 9. 2019 Budapešť — maďarský spisovateľ. Pochádzal zo židovskej rodiny, ktorá bola počas 2. svetovej vojny rasovo prenasledovaná. V rokoch 1953 – 56 študoval literatúru, sociológiu a psychológiu na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti, v roku 1956 sa zúčastnil protikomunistického povstania, v rokoch 1959 – 65 pôsobil ako inšpektor opatrovníckeho úradu, súčasne v rokoch 1960 – 65 ako redaktor a editor vydavateľstva Helikon v Budapešti. V rokoch 1965 – 73 pôsobil v inštitúte územného plánovania v Budapešti, kde sa v spolupráci s Ivánom Szelényim zaoberal urbánnou sociológiou, od roku 1973 (po strate zamestnania) sa venoval takmer výlučne literárnej tvorbe.

V roku 1974 po dokončení knihy esejí Cesta inteligencie k triednej moci (Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz, 1978; s I. Szelényim) bol s I. Szelényim zadržaný políciou a obvinený z protištátnej činnosti, po odmietnutí ponuky vysťahovať sa s rodinou do zahraničia mal do roku 1986 zakázané publikovať (jeho diela vychádzali v samizdate). V roku 1976 (po vypršaní zákazu cestovať do zahraničia) absolvoval pobyty v Berlíne, Paríži, New Yorku a i., v rokoch 1982 – 84 žil v Berlíne, v roku 1988 prednášal svetovú literatúru na Colorado College v Colorade Springs (Colorado). Po zmene spoločensko-politickej situácie v roku 1989 sa angažoval vo verejnom živote. V rokoch 1990 – 93 bol predsedom Medzinárodného PEN klubu, v roku 1991 bol zvolený za člena Akadémie umení v Berlíne (1997 – 2003 predseda).

Bol vedúcou postavou maďarského a európskeho disentu. V literatúre sa inšpiroval francúzskym novým románom. Vo svojich románoch Návštevník (A látogató, 1969; preložený do viacerých jazykov; sfilmovaný 1982, réžia Orlow Seunke), Zakladateľ mesta (A városalapító, 1977), Spoluvinník (A cinkos, 1982), Záhradná slávnosť (Kerti mulatság, 1987), Kamenné hodiny (Kőóra, 1994), Pozostalosť (Hagyaték, 1998) a Smútok kohútov (Kakasok bánata, 2005) ostro kritizuje spoločnosť prostredníctvom umeleckého podania vlastných skúseností a reflexií o životných podmienkach jednotlivca v mestskom prostredí. V autobiografickom románe Odjazd a návrat domov (Elutazás és hazatérés, 2001) opisuje prežívanie rodiny počas holokaustu. V esejach Sociologické problémy nových sídlisk (Az új lakótelepek szociológiai problémái, 1969; s I. Szelényim), Cesta inteligencie k triednej moci, Pokušenie autonómie (Az autonómia kísértése, 1980), Antipolitika (Antipolitika, 1986), Čakanie (Várakozás, 1995), Neviditeľný hlas (A láthatatlan hang, 1997) a Zvonkohra (Harangjáték, 2009) sa zaoberá predovšetkým otázkami týkajúcimi sa všeobecne ľudského bytia i života jednotlivca. Konrádove neskoršie diela boli v Maďarsku vydávané až po roku 1989, v slovenčine vyšiel výber z jeho esejí Masky sa vracajú (1995) v preklade Andrey Litvákovej. Nositeľ viacerých ocenení, napr. Herderovej ceny (1983) a Kossuthovej ceny (1990).

Eötvös, József

Eötvös [ötvöš], József, barón, 3. 9. 1813 Budín, dnes súčasť Budapešti – 2. 2. 1871 Pešť, dnes súčasť Budapešti — maďarský spisovateľ a politik, syn I. Eötvösa ml., otec L. Eötvösa. Absolvoval právo na univerzite v Budapešti. Počas ciest po Európe v rokoch 1836 – 37 sa zoznámil napríklad s V. Hugom, F.-R. Chateaubriandom či A. de Lamartinom. Po návrate krátko pôsobil ako asesor obvodného stoličného súdu v Prešove, potom sa vzdal úradu a usadil sa na rodinnom majetku v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe (dnes v Maďarsku). Aktívne sa zapájal do politického života, bol predstaviteľom západoeurópskeho liberalizmu v maďarskej politike, začiatkom 40. rokov 19. stor. bol spoluzakladateľom skupiny tzv. centralistov, ktorí chceli nahradiť zastaraný uhorský župný systém centralistickým a presadiť parlamentný systém vlády. V roku 1848 pôsobil ako minister školstva a osvety revolučnej vlády. Po zásahu cisárskeho vojska emigroval do Mníchova. Bol zástancom zotrvania Uhorska v habsburskej monarchii. V roku 1853 sa vrátil do Uhorska, 1867 sa pridal k F. Deákovej liberálnej opozícii, podieľal sa na príprave rakúsko-maďarského vyrovnania. Od roku 1866 pôsobil ako predseda Uhorskej akadémie vied, 1867 – 71 minister školstva a osvety. Presadzoval reformu uhorského školstva, bol tvorcom zákonov o všeobecnom a povinnom základnom školskom vzdelaní a zrovnoprávnení Židov, požadoval rovnoprávnosť a vlastnú správu pre národy žijúce v Uhorsku a pod.

Literárnu činnosť začal ako básnik a dramatik. Do poézie uvádzal vlasteneckú a sociálnu tematiku: óda Lúčenie (Bucsú, 1836), ľudovo ladená báseň I ja by som rád (Én is szeretném, 1846), krátka poéma Zamrznuté dieťa (A megfagyott gyermek, 1833), dráma Nech žije rovnosť (Éljen az egyenlőség, 1844), v ktorej pranieruje pseudoliberalizmus uhorskej šľachty, a i. Písal však najmä romány, je považovaný za priekopníka kritického realizmu v maďarskej literatúre, ktorý pozdvihol na európsku úroveň. Jeho román Kartuzián (A’ karthausi, 1842) je podľa P. Van Tieghema posledným románom európskeho sentimentalizmu. Spoločenskú kritiku naplno rozvinul v románoch Dedinský notár (A falu jegyzője, 1845; slov. 1959), Pod dóžovou zástavou (Magyarország 1514-ben, 1847; slov. 1951) a Sestry (Nővérek, 1857). V novelách Slovenské dievča na Dolnej zemi (Egy tót leány az Alföldön, časopisecky 1854, knižne 1859) a Zimný trh (Téli vásár, 1859) prevládajú idylické, sentimentálne a didaktické prvky. Svoje politické myšlienky a skúsenosti zhrnul v teoretických prácach Vplyv vládnucich ideí 19. storočia na štát (A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra, 2 zväzky, 1851 – 54) a Národnostná otázka (A nemzetiségi kérdés, 1865). V rokoch 1901 – 03 vyšlo Súborné dielo Józsefa Eötvösa (Eötvös József összes munkái I-XX).

Egri, Viktor

Egri, Viktor, vlastným menom Viktor Eisler, 26. 12. 1898 Trnava – 6. 8. 1982 Bratislava — maďarský prozaik, dramatik a publicista tvoriaci na Slovensku. V rokoch 1949 – 56 pôsobil ako redaktor časopisu Új Szó (Nové slovo), 1956 – 59 šéfredaktor A Hét (Týždeň).

Uviedol sa úspešnými románmi Dom so zamrežovanými oknami (A rácsablakos ház, 1923), Vychádza slnko (Felkél a nap, 1928) a zbierkou noviel Pierrovo stretnutie (Pierre találkozása, 1925). V románe Zem v plameňoch (Égő föld, 1937; prepracovaný 1958; slov. 1967) zobrazil históriu tragickej lásky a zápasu o moc. Ťažisko jeho povojnovej tvorby bolo v umelecky nevyváženej próze, viaceré staršie romány prepracoval, aby zvýšil ich umeleckú úroveň a pohotovo reagoval na spoločenskú objednávku dielami, v ktorých sa stotožnil s princípmi socialistického umenia. Tematiku budovania tzv. socialistickej spoločnosti spracoval v románoch Márton odchádza (Márton elindul, 1953), ktorý je prepracovaním románu Vychádza slnko s proletárom ako hlavným hrdinom, Trp, nákova (Tűrj üllő, 1956), Srdce nevymeníš (Szívet cserélni nehéz, 1960; slov. 1962), Agnus Dei (1969), v historickom románe Poviem každému (Megmondom mindenkinek, 1965), v ktorom predseda družstva rozpráva o svojich životných osudoch, ako aj v zbierkach noviel a poviedok Pravda nevinných (Ártatlanok igazsága, 1954), Trpká obloha (Keserű égbolt, 1962), V blízkosti človeka (Emberközelben, 1967), Ester, Bella a ostatní (Eszter, Bella és a többiek, 1971) a v knihe reportáží z mierového kongresu v Helsinkách. V románe Maľovaný svet (Festett világ, 1974) podáva na príhodách umelcov fiktívneho budapeštianskeho divadla svedectvo o svojich skúsenostiach z písania drámy a o svojich predstavách. Poznávaciu hodnotu má autobiografická trilógia V anjelskej koži (Angyalbőrben, 1976), S druhmi a bez druhov (Társakkal és társtalanul, 1978) a Roky mlčania (A hallgatás évei, 1980) zachytávajúca život počas 1. svetovej vojny, v medzivojnovom období a po skončení 2. svetovej vojny.

Spolu s T. Dávidovou patrí k ústredným postavám maďarskej drámy na Slovensku. V jeho prvej významnej hre Gedeonov dom (Gedeon ház, 1936; slov. 1948) je ústrednou témou triedne ladený rodinný konflikt odohrávajúci sa v dedine na Považí. Z jeho rozsiahlej povojnovej dramatickej tvorby bola najúspešnejšia hra Spoločná cesta (Közös út, 1950; slov. 1950; inscenovaná v SND v Bratislave) o združstevňovaní v podmienkach spolužitia Slovákov a Maďarov na juhu Slovenska. Vo veršovanej trilógii Pieseň na rumoch (Ének a romok felett, 1956; slov. 1960), Večný plameň (Örök láng, 1957; slov. 1960) a Vlci sa desia ohňa (A tüzet rettegik a farkasok, 1961; slov. 1961) približuje významné historické udalosti (vpády Tatárov a Osmanov, partizánske boje). Je autorom literárnych reflexií a recenzií Čisté pramene (Tiszta források, 1972) a Vyznanie tichých večerov (Csendes esték vallomása, 1973). V slovenčine vyšiel výber z jeho diel Temná obloha (1964). Bol nositeľom viacerých ocenení.

Erdélyi, József

Erdélyi [-ji], József, vlastným menom József Árgyelán, 30. 12. 1896 Újbátorpuszta, dnes Batăr, Rumunsko – 4. 10. 1978 Budapešť — maďarský básnik. V roku 1915 sa zúčastnil na bojoch na východnom fronte, pod vplyvom fašistickej ideológie sa dostal do styku s extrémnymi pravicovými stranami, 1944 utiekol na Západ, potom sa skrýval v Rumunsku, 1947 sa dobrovoľne vrátil a bol odsúdený na 3 roky väzenia.

V básnických prvotinách, v ktorých odsudzoval útlak chudobného roľníctva, oživoval tradíciu ľudového verša. Jeho jednoduchosť však spájal s osobitným mytologickým pohľadom na svet, s novátorskými snahami výrazu, so zložitým vnútorným nepokojom človeka, s jeho spätosťou s prírodou a pod. Pre svoje básne sa často dostával do konfliktu s horthyovskou justíciou (→ M. Horthy). Svojou tvorbou ovplyvnil vývoj maďarskej lyriky, bol priekopníkom ľudového hnutia maďarských spisovateľov.

Je autorom básnických zbierok Fialkový lístok (Ibolyalevél, 1922), Na konci sveta (Világ végén, 1924), Posledný kráľovský orol (Az utolsó királysas, 1928), Pestré perá (Tarka toll, 1931), Vyšlo slnko (Felkelt a nap, 1933), Zimná rapsódia a tri rozprávky (Téli rapszódia és három mese, 1934), Večerná pieseň (Esti dal, 1969), Kostená fujara (Csontfurulya, 1979), Na ceste všetkých živých (Minden élők útján, 1982), esejí a i. Bol nositeľom Baumgartenovej ceny (1929, 1931, 1933).

Dávidová, Teréz

Dávidová (Dávid), Teréz, vlastným menom Teréz Davidovicsová (Davidovics), 9. 8. 1906 Görgényszentimre, dnes Giurghiu, Rumunsko – 11. 6. 2002 Bratislava — maďarská prozaička a dramatička pôsobica na Slovensku. Jej dielo s tematikou vojny, fašizmu, lásky a mladosti je charakteristické príťažlivým rozprávačským štýlom a nastoľuje prevažne morálne otázky.

Predstavila sa ako autorka divadelných hier, v ktorých sa usilovala vyrovnať sa s minulosťou a podať svedectvo predovšetkým o osudoch žien počas vojny: v dráme Vidorovci (A Vidor család, 1961; slov. 1961) predkladá osudy odborárskej rodiny v rokoch 1939 – 45 v Košiciach a Budapešti a vo veršovanej dráme Žena a Smrť (Az asszony és a Halál, uvedená 1963, vydaná 1976) sa vyrovnáva s otázkou života a smrti.

V ďalších hrách zachytila spoločenské zmeny na začiatku 50. rokov 20. stor.: Bludička (Lidércfény, uvedená 1958, vydaná 1970), Dodo (Dódi, uvedená 1958, vydaná 1976). V 70. rokoch sa prezentovala ako úspešná autorka komédií: Múdra Jana alebo 24 hodín zo života ženy (Bölcs Johanna vagy 24 óra egy asszony életéből, 1975; slov. 1975) zobrazuje ženu, ktorá sa po svojej striebornej svadbe rozhodla splniť si dievčenský sen, Čierna ovca (Fekete bárány, 1974) sa zaoberá dospievaním mestského dievčaťa.

Popri divadelných hrách písala prózu: zbierka poviedok Múzeum strašidiel (Kísértetek múzeuma, 1964) s protifašistickým zameraním, satirický román Hora z kaše (Kásahegy, 1966), romány pre deti a mládež Z mladosti nedostatočná (Ifjúságból elégtelen, 1970), Načasované šťastie (Időzített boldogság, 1972; slov. 1972), v ktorom zobrazuje problémy predčasných manželstiev mladistvých, a Poklady starej truhlice (A feneketlen láda kincsei, 1972; slov. 1977), zbierka čŕt a fejtónov Vidiny (Látomások, 1974).

Esterházy, Péter

Esterházy, Péter, 14. 4. 1950 Budapešť – 14. 7. 2016 tamže — maďarský prozaik a publicista. Bol potomkom uhorského šľachtického rodu Esterháziovcov. Absolvoval prírodovedeckú fakultu budapeštianskej univerzity, od roku 1978 pôsobil ako slobodný umelec. Bol výraznou osobnosťou maďarskej postmodernej prózy. Jeho tvorba má spoločensko-psychologický charakter, snaží sa v nej pomocou hry s jazykovými prostriedkami a analýzy odkrývať životné postoje, myšlienkový a životný štýl i životné pocity, vzťahy človeka k umeniu, dejinám i medzi ľuďmi navzájom a sprítomniť esenciu vecí.

Je autorom zbierky poviedok V pápežských vodách nebuď pirátom! (Pápai vizeken ne kalózkodj!, 1977) a románov Výrobný román (mikrrroromán) (Termelési-regény (kisssregény), 1979), Kto ručí za bezpečnosť lady? (Ki szavatol a lady biztonságáért?, 1982), Malá maďarská pornografia (Kis Magyar Pornográfia, 1984), Pomocné slovesá srdca (A szív segédigéi, 1985; slov. 2009), Hrabalova kniha (Hrabal könyve, 1990), Jedna žena (Egy nő, 1995; slov. 2011), Harmonia cælestis (2000; slov. 2005), Žiadne umenie (Semmi művészet, 2008; slov. 2009), Jednoduchý príbeh čiarka sto strán: šermovacia verzia (Egyszerű történet vessző száz oldal – a kardozós változat, 2013; slov. 2013), Jednoduchý príbeh čiarka sto strán: verzia podľa Marka (Egyszerű történet vessző száz oldal – a Márk változat, 2014; slov. 2014), esejí Preparovaná labuť (A kitömött hattyú, 1988) a i. Bol nositeľom viacerých ocenení, napr. Kossuthovej ceny (1996), Rakúskej štátnej ceny za európsku literatúru (1999) a Ceny Sándora Máraia (2001).

Csoóri, Sándor

Csoóri [čó-], Sándor, 3. 2. 1930 Zámoly – 12. 9. 2016 Üröm — maďarský básnik, prozaik a esejista. Vo svojej tvorbe spočiatku vyjadroval pocity a skúsenosti dedinskej mládeže a inteligencie, neskôr sa venoval problematike každodenného života, morálnej zodpovednosti človeka za vlastný osud i za osud národa. Je autorom básnických zbierok Vyletí vták (Felröppen a madár, 1954), Čertov motýlik (Ördögpille, 1957), Útek zo samoty (Menekűlés a magányból, 1962), Spomienky návštevníka (A látogató emlékei, 1977) a So zelenou vetvičkou v ruke (Kezemben zöld ág, 1985), esejistického cestopisu Kubánsky denník (Kubai napló, 1965), zbierok noviel a esejí Cestovanie v polosne (Utazás, félálomban, 1974) a Nomádsky denník (Nomád napló, 1978), mikrorománu Bahenný dážď (Iszapeső, 1981) a spolu s režisérom Sándorom Sárom (*1933, †2019) filmového scenára 80 husárov (80 huszár, 1978). Bol nositeľom Ceny Attilu Józsefa (1954, 1970), Kossuthovej ceny (1990) a Veľkej Kossuthovej ceny (2012).

Farkas, István

Farkas [-kaš], István, 18. 5. 1900 Martin – 23. 12. 1975 Svätý Jur, okres Pezinok — maďarský prozaik, publicista a prekladateľ pôsobiaci na Slovensku. Pôsobil ako učiteľ v Jelšovci, Šahách, Nagykanizsi a vo Svätom Jure. V rokoch 1925 – 28 bol redaktor a vydavateľ časopisu Új Társaság – Neue Gesellschaft (Nová spoločnosť), 1926 – 28 časopisu maďarských skautov A Cserkész (Skaut), 1929 redaktor spoločenského, kultúrneho a literárneho časopisu A Hét (Týždeň), 1934 – 38 Magyar Család (Maďarská rodina) v Šahách. Bol spoluzakladateľom Madáchovho kruhu v Lučenci.

V tvorbe preferoval maďarsko-slovenské literárne vzťahy, pravidelne uverejňoval v slovenských časopisoch (Slovenské pohľady, Slovenské smery umelecké, Elán a i.). Je autorom zbierky noviel V sedemnástom (Tizenhétben, 1925), románu Vzkriesenie duší (Lelkek feltámadása, 1926), noviel Jednoduché príbehy (Egyszerű történetek, 1927), románu pre mládež Zázračné prázdniny (Csodálatos vakáció, 1932) a i. Zostavil a do maďarčiny preložil Antológiu slovenskej prózy (Szlovák prózai antológia, 1928).

Fazekas, Mihály

Fazekas [-kaš], Mihály, 6. 1. 1766 Debrecín – 23. 2. 1828 tamže — maďarský básnik a botanik. Literárnu činnosť začal po dlhej vojenskej službe v Haliči, Moldavsku a západnej Európe. So Sámuelom Diószegim (*1761, †1813) napísali prvú maďarskú botaniku Maďarské rastlinstvo (Magyar füvészkönyv, 1807).

Preslávil sa komickým eposom v hexametroch Husiar Matyi (Lúdas Matyi, napísaný 1804, vydaný 1815; slov. 1954) na motívy ľudovej rozprávky o nepoddajnom ľudovom hrdinovi, ktorý sa odvážne stavia proti panskej zlovôli a svojou vynachádzavosťou a šibalstvom pomstí krivdy páchané na chudobnom dedinskom ľude. V rokoch 1804 – 19 napísal ľúbostné a prírodné verše Ruszánda, moldavská kráska (Ruszánda, moldvai szép), K jari (A tavaszhoz), Letná večerná pieseň (Nyári esti dal), Pieseň z Hortobágye (Hortobágyi dal) a i. V duchu osvietenskej osvety každoročne vydával Debrecínsky maďarský kalendár (Debreceni magyar kalendárium, 1819 – 28).

Fekete, Gyula

Fekete, Gyula, 26. 2. 1922 Mezőkeresztes – 16. 1. 2010 Budapešť — maďarský prozaik, publicista a literárny kritik. V prózach si všímal najmä konflikty moderného života, civilizačné problémy a ich dosah na individuálny a spoločenský život súčasného človeka na vidieku i vo veľkomestskom prostredí, celkové problémy medziľudských vzťahov, ako aj emancipačné úsilie moderných žien.

Je autorom mikrorománov Májový strom (Májusfa, 1952) a Kati (1953), vedecko-fantastických románov Modrý ostrov (A kék sziget, 1959) a Planéta zaľúbených (Szerelmesek bolygója, 1964; slov. 1966), románov Kráska dediny (A falu szépe, 1961), Lekárova smrť (Az orvos halála, 1963; slov. 1966), Tisícprvý rok (Ezeregyedik esztendő, 1965), Vyznanie do rána (Vallomás hajnalig, 1970), Medové týždne (Mézeshetek, 1975) a Chýba jeden muž (Hiányzik egy férfi, 1978), poviedok Vedomie (Eszmélet, 1953) a Únos dievčaťa (Lányszöktetés, 1966), eseje Meditácie o Amerike (Meditáció Amerikáról, 1987) a rozprávok pre deti.

Faludi, Ferenc

Faludi, Ferenc, 25. 3. 1704 Németújvár, dnes Güssing, Rakúsko – 18. 12. 1779 Rohonc, dnes Rechnitz, Rakúsko — maďarský básnik, prozaik a prekladateľ. V roku 1720 vstúpil do jezuitského rádu a po štúdiách filozofie v Grazi a teológie vo Viedni bol v roku 1734 vysvätený za kňaza. Pôsobil ako profesor na rehoľných gymnáziách, potom ako kňaz v Budíne a Banskej Bystrici, 1736 – 37 bol profesor a vychovávateľ novicov na viedenskom Pázmáneu, 1737 – 40 profesor filozofie v Grazi, 1740 – 45 maďarský spovedník v Chráme sv. Petra v Ríme, 1746 – 47 profesor teológie v Trnave a 1747 – 48 na viedenskom Tereziáne (Teresianum). V rokoch 1748 – 51 pôsobil ako riaditeľ akademickej tlačiarne v Trnave, 1751 – 54 ako predstavený rehoľného domu. V rokoch 1754 – 57 bol riaditeľom gymnázia v Kőszegu, 1759 – 73 riaditeľom jezuitskej knižnice v Bratislave. Po rozpustení rádu žil na panstve Baťánovcov v Rohonci.

Bol významným predstaviteľom maďarského rokoka, priekopníkom ľudovosti v maďarskej literatúre a jej formálnym reformátorom. Je autorom prvého sonetu v maďarskej literatúre O fajke (A pipárul). V tvorbe vychádzal z neskorého baroka španielsko-talianskeho kultúrneho okruhu. Písal náboženskú, galantnú i pastiersku poéziu ovplyvnenú napr. P. Metastasiom, v próze adaptoval moralistickú anglickú a španielsku barokovú a rokokovú prózu. Napísal moralistické prózy Šľachtic poučený o nábožnej dobrote a šťastnom živote (Istenes jóságra, és szerentsés bóldog életre oktatott nemes ember, 1748), Šľachtičná poučená o nábožnej dobrote a šťastnom živote (Istenes jóságra, és szerentsés bóldog életre oktatott nemes asszony, 1748) a Mladý šľachtic poučený o nábožnej dobrote a šťastnom živote (Istenes jóságra, és szerentsés bóldog életre oktatott nemes urfi, 1771), všetky podľa anglického jezuitu Williama Darrella (*1651, †1721), Múdry a pozorný dvoran (Bölts, és Figyelmetes udvari ember, 1750) podľa španielskeho moralistu B. Graciána a zbierku noviel Zimné noci (Téli éjszakák, 1787).

Faludy, György

Faludy, György, vlastným menom György Bernát József Leimdörfer, 22. 9. 1910 Budapešť – 1. 9. 2006 tamže — maďarský básnik, publicista a prekladateľ. V roku 1939 emigroval do Paríža, odtiaľ do Maroka, od roku 1941 žil v USA. V roku 1946 sa vrátil do Maďarska, kde pôsobil v časopise Népszava (Hlas ľudu) až do roku 1950, keď bol neoprávnene odsúdený na nútené práce (1953 rehabilitovaný). Koncom roku 1956 emigroval do Viedne, potom do Londýna, kde bol redaktorom časopisu Irodalmi Újság (Literárne noviny), po 1963 žil vo Florencii a na Malte, od 1967 v Kanade. Do roku 1971 prednášal na Kolumbijskej univerzite v New Yorku a na viacerých univerzitách v USA a Kanade.

Je autorom básnických zbierok Pompejská stráž (A pompeji strázsa, 1938), Po jesennej rose (Őszi harmat után, 1947), Listy budúcim pokoleniam (Levelek az utókorhoz, 1975), Väzenské verše 1949 – 52 (Börtönversek 1949 – 52, 1983), výberu básní Kniha spomienok na červenú Byzanciu (Emlékkönyv a rőt Bizáncról, 1961) a autobiografie Moje šťastné dni v pekle (My Happy Days in Hell, angl. 1962; maď. Pokolbeli víg napjaim, 1987). Prekladal balady F. Villona. V roku 1938 vydal preklad antifašistickej európskej poézie Antológia európskych básnikov (Európai költők antológiája). Bol nositeľom viacerých ocenení, napr. Kossuthovej ceny (1994).

Fáy, András

Fáy, András, 30. 5. 1786 Kohány, dnes Kochanovce, súčasť obce Sečovce, okres Trebišov – 26. 7. 1864 Pešť, dnes súčasť Budapešti — maďarský prozaik, publicista a politik, propagátor ideí Š. Séčéniho. Jeden z priekopníkov maďarského spoločenského románu. Aktívne sa zapájal do spoločenského a kultúrneho života, v rokoch 1832 – 36 pôsobil ako poslanec uhorského snemu za peštiansku stolicu. V roku 1840 založil prvú maďarskú sporiteľňu. V roku 1831 sa stal čestným členom Uhorskej akadémie vied, od 1845 bol jej podpredsedom. Po revolúcii v roku 1848 odišiel z verejného života.

Ohlas získal generačným románom z patriarchálneho obdobia uhorskej strednej šľachty v reformnom období Dom Béltekyovcov (A’ Béltekÿ ház, 2 zväzky, 1832), ktorý bol prvým maďarským spoločenským románom. Beletristickými prostriedkami v ňom propagoval reformné myšlienky Š. Séčéniho. Je tiež autorom románov Rodina Halmayovcov (A Halmay-család, 1858), historickej drámy Dvaja Bátoriovci (A’ két Báthorÿ, 1827), zbierky bájok a aforizmov Pôvodné bájky a aforizmy Andrása Fáya (Fáy András eredeti Meséi és Aphorizmái, 1820) a komédie Staré peniaze alebo Sedmohradčania v Uhorsku (A’ régi pénzek, vagy az erdélyiek Magyarországban, 1824).

Dobossy, László

Dobossy [-ši], László, pseudonym László Czuczor, 9. 8. 1910 Vlčany, okres Šaľa – 27. 1. 1999 Budapešť — maďarský literárny historik, bohemista a romanista. Študoval na Sorbone v Paríži a na Karlovej univerzite v Prahe. V 30. rokoch 20. stor. bol poprednou osobnosťou hnutia mladej maďarskej inteligencie v ČSR Sarló (Kosák). Počas 2. svetovej vojny žil vo Francúzsku, 1945 – 50 bol vedecký spolupracovník a riaditeľ Maďarského inštitútu v Paríži. Od roku 1950 žil v Maďarsku, kde pôsobil ako profesor slavistiky na univerzite v Budapešti.

Zaoberal sa francúzskou a českou literatúrou. Je autorom Česko-maďarského slovníka (Cseh-magyar szótár, 1. zväzok A – O, 2. zväzok P – Z, 1960), Dejín francúzskej literatúry (A francia irodalom története, 2 zväzky, 1963), monografií Čapek (1961), Romain Rolland. Človek a spisovateľ (Romain Rolland. Az ember és az író, 1961), Hašek (1963), Haškov svet (Hašek világa, 1970), literárnych štúdií Medzi dvoma domovinami (Két haza között, 1981), Proti predsudkom literárnej štúdie (Előítéletek ellen, 1985) a i.

Dobos, László

Dobos [-boš], László, 28. 10. 1930 Kráľovský Chlmec, okres Trebišov – 25. 7. 2014 Bratislava — maďarský prozaik, literárny kritik a esejista pôsobiaci na Slovensku. V moderne komponovaných prózach zobrazoval osudové problémy maďarskej národnosti na Slovensku. Je autorom románov Ďaleko boli hviezdy (Messze voltak a csillagok, 1963; slov. 1963), Vyhnanci (Földönfutók, 1967; zdramatizovaný 2005, réžia Sándor Beke) komponovanom ako dialóg spisovateľa (niekdajšieho maďarského študenta) a pilota (bývalého slovenského pohraničníka) s prelínajúcimi sa príbehmi a spomienkami, V jedinej košeli (Egy szál ingben, 1976), ktorý zachytáva takmer celé obdobie existencie maďarskej národnosti v ČSR, Snehová prikrývka (Hólepedő, 1979) a Vo víre (Sodrásban, 1984), o období stalinizmu, esejí Kniha starostí (Gondok könyve, 1982) a zbierky poviedok S vaším dovolením (Engedelmével, 1987). Bol nositeľom viacerých ocenení, napr. Ceny Imreho Madácha (1968), Ceny Gábora Bethlena (1991) a Kossuthovej ceny (1994).

Duba, Gyula

Duba, Gyula, 8. 6. 1930 Hontianska Vrbica, okr. Levice — maďarský prozaik a publicista. Debutoval satirami a humoreskami Človek, ktorý sa smeje a iné veselé príbehy (A nevető ember és egyéb vidám írások, 1959), Moja žena koketuje a ďalšie humorné príbehy (Szemez a feleségem és egyéb humoros írások, 1961), No, kto som? (Na, ki vagyok?, 1965), v ktorých ironizoval individualistov, nedostatky spoločnosti a kultúrneho života. V satirickej zbierke poviedok Na bezhviezdnom nebi pštros (Csillagtalan égen struccmadár, 1963; slov. 1966) zobrazil motív žiarlivého manžela a ženy, ktorá sa chce každému páčiť.

Neskôr sa venoval problémom roľníkov, vidieckej inteligencie a maďarskej menšiny na Slovensku, využívajúc prelínanie časových rovín, striedanie rozprávačského času a asociačnú charakterizáciu. Je autorom autobiografického románu Voľný pád (Szabadesés, 1969), v ktorom príslušníka mladej bratislavskej inteligencie prenasledujú spomienky na rodnú dedinu, sociografie Vajatajúci sedliacky svet (Vajúdó parasztvilág, 1974) o postupnom zániku tradičného dedinského života na rodnom dolnom Pohroní v 50. rokoch, románovej kroniky Šťuky sa trú (Ívnak a csukák, 1977), v ktorej realisticky priblížil tri povojnové roky dedinky na dolnom Pohroní, románov Vírivý čas (Örvénylő idő, 1982) a Vysnívali si more (Álmodtak tengert, 2 zväzky, 1993 – 94), v ktorom nastoľuje problém dvoch svetov mesta a dediny, zbierok noviel Skok do neznáma (Ugrás a semmibe, 1971; slov. 1976) a Anjel alebo strašidlo? (Angyal vagy madárijesztő?, 1975), zbierky kritík a štúdií Skutočnosť a životný pocit (Valóság és életérzés, 1972), literárnych paródií na kolegov a priateľov spisovateľov Kádrovanie na (vreckovom) Parnase (Káderezés a (zseb) Parnasszuson, 1979) a satír Únos dreziny (Az elrabolt taliga, 1980) a Rozprávajúci vrah (A mesélő gyilkos, 1992). Je nositeľom viacerých ocenení, napr. Ceny Imreho Madácha (1967, 1970, 1975, 1982) a Ceny Attilu Józsefa (2004).

Komlós, Aladár

Komlós [-lóš], Aladár, vlastným menom Aladár Kredens, pseudonym Álmos Koral, 10. 12. 1892 Dolná Strehová, okres Veľký Krtíš – 22. 6. 1980 Budapešť — maďarský spisovateľ, literárny historik a kritik. Študoval na univerzite v Budapešti, po 1. svetovej vojne pôsobil ako učiteľ v Košiciach, od 1922 ako novinár vo Viedni. V roku 1925 sa presťahoval do Budapešti, kde pôsobil ako literárny kritik, svoje články uverejňoval najmä v časopise Nyugat (Západ).

Zaoberal sa literatúrou 19. a 20. stor. Jeho prvá štúdia Nová maďarská lyrika (Az új magyar líra, 1928) je v modernej maďarskej poézii pokladaná za autoritatívne dielo. K jeho najvýznamnejším prácam patrí literárnohistorické dielo Maďarská poézia od Petőfiho po Adyho (A magyar költészet Petőfitől Adyig, 1959), ktoré podáva prehľad dejín maďarskej literatúry. Je autorom zbierky básní Tvár nemého blázna (A néma őrült arca, 1931), románu Nero a VII. A (Néro és a VII. A, 1935) a i.

Komjáthy, Jenő

Komjáthy [-ty], Jenő, 2. 2. 1858 Szécsény, Nógrád — 26. 1. 1895 Budapešť — maďarský básnik. Krátko študoval na univerzite v Budapešti (1876). Po neúspešnom pokuse o útek do Ameriky založil v roku 1877 v meste Balassagyarmat časopis Röpke ívek (Letmé hárky) a od roku 1880 tam pôsobil ako učiteľ, od roku 1887 bol učiteľom v Senici.

Bol predstaviteľom moderných tendencií v maďarskej poézii, jeho tvorba patrí do obdobia medzi romantizmom a symbolizmom. Bol jedným z predchodcov E. Adyho. Docenený bol až nyugatovcami (autormi združenými okolo časopisu Nyugat, Západ, 1908 – 41), najmä M. Babitsom. Vo svojej tvorbe sa búri proti neslobode a sociálnemu útlaku, jeho poézia je však mystická, plná metafor, stotožňuje sa s vesmírom, základným motívom je svetlo. Napísal básnickú zbierku Zo šerosvitu (A homályból, 1895), ktorá je ovplyvnená filozofiou F. Nietzscheho.

Komjatický, Benedikt

Komjatický, Benedikt, aj Komjáthy, Benedek Komjáti, Benedictus Comyathinus, začiatok 16. stor. Komjatice, okr. Nové Zámky – ? — uhorský učenec a humanista. Bol kanonikom v Bratislave, 1527 – 29 študoval na univerzite vo Viedni, kde sa oboznámil s učením Erazma Rotterdamského. Bol prívržencom reformácie. V roku 1529 ušiel pred rastúcou osmanskou hrozbou do Chustu (na území dnešnej Ukrajiny), 1530 prijal pozvanie Kataríny (Katalin) Frankopanovej (†1540), vdovy po županovi Gabrielovi Perénim (†1526), na hrad Nyalábvár v Királyháze (dnes Korolevo, Zakarpatská oblasť, Ukrajina), kde sa stal vychovávateľom. Preložil tam do maďarčiny časť Biblie (listy apoštola Pavla). Jeho preklad vydaný v roku 1533 s podporou Kataríny Frankopanovej v tlačiarni Hieronyma Vietora (*asi 1480, †1546 alebo 1547) v Krakove pod názvom Listy svätého Pavla v maďarskom jazyku (Epistolae Pauli lingua Hungarica donatae, Az zenth Paal leveley magyar nyelven) je považovaný za najstaršiu knihu vytlačenú v maďarskom jazyku.

Fábry, Zoltán

Fábry, Zoltán, 10. 8. 1897 Štós, okres Košice-okolie – 31. 5. 1970 tamže — maďarský publicista a literárny kritik žijúci na Slovensku. V rokoch 1926 – 39 bol redaktorom časopisov Korunk (Naša doba) v Kluži, 1931 – 36 Az Út (Cesta), spolupracoval s časopismi DAV a Tvorba. V publicistickej a literárnokritickej tvorbe venoval pozornosť najmä protivojnovej a antifašistickej nemeckej a maďarskej literatúre v Československu. V medzivojnovom období bol inšpirátorom protifašistického hnutia v maďarskej kultúre na Slovensku. Počas 2. svetovej vojny pracoval v antifašistickom a protivojnovom hnutí. Za protifašistické články bol v roku 1939 a 1941 väznený v Ilave.

V kritikách Tretí rozkvet (Harmadvirágzás, časopisecky 1954, knižne 1963) a Menej veršov – viac poézie (Kevesebb verset – több költészetet, časopisecky 1955) napísal o 15 pôvodných maďarských dielach, ktoré vyšli na Slovensku po roku 1950, čím výrazne prispel k rozvoju maďarskej literatúry na Slovensku. Na základe jeho kritickej činnosti vznikol žáner literatúra skutočnosti. Je autorom štúdií a esejí Príkaz doby (Korparancs, 1934), Proti vojakom a zbraniam (Fegyver s vitéz ellen, 1937), Pravda myšlienky (A gondolat igaza, 1955), Pravda mieru (A béke igaza, 1956), Otázniky novely (A novella kérdőjelei, časopisecky 1960), Ľudia v neľudskosti (Emberek az embertelenségben, 1962), Naša vlasť Európa (Hazánk, Európa, 1967) a Dopoludnia v Štóse (Stószi délelőttök, 1968). V slovenčine vyšiel výber jeho štúdií pod názvom Pravda myšlienky a mieru (1958) a Vox humana (1974). Monografie o ňom napísali S. Csanda (Zoltán Fábry, Fábry Zoltán, 1980) a Z. Fónod (V pohnutom svete, Megmozdult világban, 1987). Bol nositeľom Ceny Imreho Madácha (1967).

Forbáth, Imre

Forbáth [-bát], Imre, vlastným menom Imre Fuchs, 17. 11. 1898 Böhönye, Maďarsko – 16. 5. 1967 Teplice, ČR — maďarský básnik a publicista na Slovensku. R. 1918 sa stal členom komunistickej strany. Po páde Maďarskej republiky rád emigroval do ČSR. R. 1919 – 24 študoval na lekárskej fakulte v Prahe, kde sa spriatelil s V. Nezvalom, E. E. Kischom, L. Novomeským a i. R. 1939 emigroval do Londýna, kde pôsobil ako lekár a aktívne sa zapájal do činnosti československej emigrantskej skupiny. Po návrate 1945 bol banským lekárom v Ostrave, 1951 krátky čas pracoval na ministerstve zahraničných vecí, od konca 1951 až do smrti pôsobil ako lekár v Tepliciach. Literárne začal tvoriť pod vplyvom avantgardy (expresionistický štýl sa často prelína s grotesknosťou).

Autor básnických zbierok Básne (Versek, 1922), Pieseň pútnika (Vándordal, 1923), Drevorubači (Favágók, 1930), Žaloba a nádej (Panasz és remény, 1942) a výberu básní Keď nemý prehovorí (Mikor a néma beszélni kezd, 1958). V slovenčine vyšiel výber z jeho poézie Na zázrak čakajúci (1965).

Fodor, József

Fodor, József, 22. 4. 1898 Nagyilonda (rumunsky Ileanda Mare), dnes Ileanda, Rumunsko – 7. 10. 1973 Budapešť — maďarský básnik, publicista a prekladateľ. R. 1923 – 29 redaktor časopisu Az Est (Večer), 1929 – 31 jeho spravodajca v Berlíne. Jeho básnické zbierky z tohto obdobia Oddychujúce lesy (Lihegő erdők, 1927), Epilóg (Utóhang, 1935), Bez harmónie (Összhang nélkül, 1938) a i. sa vyznačujú hlbokou ľudskou a morálnou zodpovednosťou, pokrokovými myšlienkami, humanistickými víziami, bohatstvom metafor a unikátnym profetickým jazykovým výrazom ovplyvneným E. Adym a D. Berzsenyim. Počas 2. svetovej vojny účastník ilegálneho protifašistického hnutia. Po 1949 sa pod tlakom dogmatickej kultúrnej politiky utiahol do ústrania, do literatúry sa vrátil po 1956.

Autor básnických zbierok Piesne počas dňa (Énekek napközben, 1966), Tvorivý nepokoj (Teremtő nyugtalanság, 1968) a Nekonečný pochod (Végtelen menet, 1973), básnických výberov Výstredný sviatok (Szertelen ünnep, 1963) a Vydrž ešte, žiara (Tarts még, ragyogás, 1978), memoárov Ľudia a zastávky (Emberek és állomások, 1969), eseje Príbeh jednej poézie (Egy költészet története, 1975) a i. Nositeľ Baumgartenovej ceny (1934, 1943) a Kossuthovej ceny (1957).

Kisfaludy, Károly

Kisfaludy [kiš-], Károly, 5. 2. 1788 Tét, župa Győr-Moson-Sopron – 21. 11. 1830 Pešť, dnes súčasť Budapešti — maďarský spisovateľ, organizátor kultúrneho a literárneho života, brat S. Kisfaludyho. Pochádzal zo šľachtickej rodiny, 1804 nastúpil na vojenskú akadémiu v Rábe, počas napoleonských vojen bojoval v Taliansku (1805), 1811 odišiel z armády, 1812 študoval maliarstvo vo Viedni a 1815 v Taliansku, 1821/22 začal vydávať literárny almanach Aurora. Predstaviteľ prvej fázy maďarského romantizmu. Sústredil okolo seba mladú generáciu romantických autorov (M. Vörösmarty, G. Czuczor, F. Toldy a i.), čím sa začala éra maďarskej literatúry nazývaná reformkor (reformné obdobie). V dielach podal pravdivý obraz súdobej spoločnosti, kritizoval obmedzenosť a prízemnosť vidieckej inteligencie a šľachty; zaslúžil sa o rozvoj nových literárnych žánrov (ľudová pieseň, balada, poviedka), prvý významný maďarský tvorca poviedky. Z prozaickej tvorby vynikajú cyklus noviel realistického zamerania Útrapy Jonáša Tollagiho (Tollagi Jónás viszontagságai, 1. zväzok 1823, 2. zväzok 1827), satirické poviedky Simon Sulyosdi (Sulyosdi Simon, 1824), Čo robí bocian? (Mit csinál a gólya?, 1824), Veľa problémov pre nič (Sok baj semmiért, 1825), Biely plášť (A fehér köpönyeg, 1826) a So zlom išiel, veselý sa vrátil (Bajjal ment, vígan jött, 1826) a historická novela Tihamér (1825). Priekopník maďarského divadla, najvýznamnejšie sú jeho veselohry Pytači (A kérők, 1817; slov. 1955), Vzbúrenci (A pártütők, 1819) a Sklamania (Csalódások, 1828) a jednoaktovky Čo fígeľ, to groš (Szeget szeggel, 1827; slov. 1885), Skúška vernosti (Hűség próbája, 1828), Nútená dobrosrdečnosť (Kénytelen jószívűség, 1828), Skúpy alebo Nemohol von z izby (A fösvény vagy Nem mehet ki a szobából, 1829; slov. 1892), Falošní vedci (Áltudósok, 1829), Traja odrazu (Három egyszerre, 1830) a i. Autor historických drám Vojvoda Stibor (Stibor vajda, 1818; slov. 1928), Tatári v Uhorsku (A' Tatárok Magyar Országban, 1819), Irena (Irene, 1820) s turecko-gréckou tematikou, Mária Séčiová (Szécsi Mária, 1817) a Nelzor a Amida (Nelzor és Amída, 1822), vlasteneckej elégie Moháč (Mohács, 1824), balady Vianočná noc (Karácsonyéj, 1829), ponášok na ľudové piesne Krásne hranice domoviny (Szülőföldem szép határa, 1828 – 29), Žltý list (Sárga levél, 1828) a i. R. 1836 bola podľa neho nazvaná Kisfaludyho spoločnosť (Kisfaludy Társaság), ktorej cieľom bolo podporovať literárny život a vydávanie kníh, udeľovať literárne ceny ap. (rozpustená 1952).

Heltai, Gáspár

Heltai, Gáspár, nem. Caspar Helth, lat. Helthus, asi 1500 Heltau, dnes Cisnădie, Rumunsko – asi 1574 Koložvár, dnes Kluž, Rumunsko — maďarský protestantský kazateľ a kníhtlačiar. Pôvodom sedmohradský Nemec. Preložil Bibliu (1551 – 65), 1566 pod názvom Sto fabúl (Száz fabula) vytlačil prvú časť Ezopových bájok, ktorú voľne preložil z nemčiny a opatril interpretačným komentárom. Autor romantickej adaptácie príbehu Umenie španielskej Svätej Inkvizície (Sanctae Inquisitionis hispanicae artes, 1567, Casiodoro de Reina, *asi 1520, †1594) pod názvom Sieť (Háló, 1570) zameraného proti španielskej inkvizícii a Kroniky o živote Maďarov (Chronica az magyaroknac dolgairol, 1575) zostavenej podľa latinskej predlohy, ktorá vyšla posmrtne ako všetky jeho ďalšie spisy v jeho tlačiarni v Kluži.

Bölöni, György

Bölöni, György (Sámuel), 30. 10. 1882 Szilágysomlyó (rum. Şimleu Sălajului), dnes Şimleu Silvaniei, Rumunsko – 11. 9. 1959 Budapešť — maďarský spisovateľ, literárny historik, publicista a prekladateľ. Po skončení štúdií práva novinár v Paríži, kde sa zoznámil s E. Adym. Účastník revolúcie 1918 – 19. Po 1. svetovej vojne v diplomatických službách v Holandsku, po návrate predseda Maďarského PEN clubu, šéfredaktor časopisu Élet és irodalom (Život a literatúra). Účastník antifašistického hnutia.

Autor základných monografií o E. Adym Skutočný Ady (Az igazi Ady, 1934) a Novinár Ady (Ady az újságíró, 1956). Nositeľ Baumgartenovej ceny (1948) a Kossuthovej ceny (1955).

Bod, Péter

Bod, Péter, 22. 2. 1712 Felsőcsernáton (rum. Cernatu de Sus), dnes súčasť Cernatu, Rumunsko – 2. 3. 1769 Magyarigen, dnes Ighiu, Rumunsko — maďarský literárny a cirkevný historik, reformovaný kňaz. Po štúdiách v Holandsku dvorný kňaz grófky Katy Betlenovej (Betlen, *1700, †1759).

Priekopník maďarskej vedy, literárnej a cirkevnej histórie neskorého baroka v Sedmohradsku. Nadväzujúc na dielo D. Cvitingera, M. Rotaridesa a i., vydal slovník maďarských spisovateľov Maďarský Athenas (Magyar Athenas, 1766), ktorý obsahuje heslá vyše 500 maďarských autorov z celého Uhorska a je dôležitým prameňom literárnej histórie. Autor monografie o maďarských prekladoch Biblie Dejiny svätej Biblie (A’ szent bibliának historiája, 1748) a práce Maďarské cirkevné dejiny (Historia Hungarorum ecclesiastica, napísaná 1756, vydaná v 3 zväzkoch 1888 – 90). V diele Svätý Hilarius (Szent Hilarius, 1760) píše o svetských záležitostiach, o činoch mužov a žien, dobre a zle, bohatstve a chudobe, živote a smrti. Námet čerpal z nemeckej zbierky v štýle curiosa questio.

Bettes, István

Bettes [-teš], István, 15. 8. 1954 Rimavská Sobota — maďarský básnik a prekladateľ na Slovensku. R. 1981 absolvoval archívnictvo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1981 – 84 pôsobil ako učiteľ na základnej škole v Rimavskej Sobote, 1984 – 89 archivár Csemadoku a maďarskej redakcie Československého rozhlasu, od 1991 v slobodnom povolaní.

Publikovať začal už v 70. rokoch 20. stor., v básnických zbierkach Prijímanie klaunov (Bohócok áldozása, 1981), Medzi dvoma kotrmelcami (Két bukfenc között, 1985), V čase rozšklbanej piesne (Szétcincált ének idején, 1990), Lyrický alarm (Lírai vészjel, 1999) a i. ironickým až groteskným spôsobom zobrazuje anomálie života, pričom využíva rôzne jazykové hry a polohy. Nositeľ Ceny Imreho Madácha (1990).

Bereck, József

Bereck [-rek], József, 9. 3. 1945 Dolný Bar, okres Dunajská Streda – 16. 1. 2013 Dunajská Streda — maďarský prozaik na Slovensku, žurnalista a prekladateľ, autor psychologických próz. V zbierke poviedok Pred búrkou (Vihar előtt, 1974), v románe Môj starký, ten posledný (Öregem, az utolsó, 1977), v zbierke noviel Porážka (Vereség, 1981) a v spomienkových črtách Náruživé prebudenie (Indulatos ébredés, 1988) sa formou lyrizovaných výpovedí vyznával z generačných pocitov, pričom niektoré z príbehov lokalizoval na rodný Žitný ostrov. V slovenčine vyšiel výber z jeho tvorby Chvíle lásky (1983). Nositeľ Ceny Imreho Madácha (1997).

Berzsenyi, Dániel

Berzsenyi [-ženi], Dániel, 7. 5. 1776 Egyházashetye, župa Vas – 24. 2. 1836 Nikla, župa Somogy — maďarský básnik. Jeho spočiatku lyrická, neskôr meditatívna a vlastenecká tvorba je charakteristická vznešeným štýlom a vzletným jazykom, neskôr sa jeho záujem pod vplyvom ideí osvietenstva sústreďoval na ďalší osud národa.

Autor ód K povstalej šľachte (A felkölt nemességhez, 1797), K Maďarom (A magyarokhoz, 2 diely, 1807 – 10) a Prosba (Fohászkodás, 1810), v ktorej ovplyvnený I. Kantom syntetizoval kresťanstvo so súdobými teóriami filozofického myslenia, pričom racionálne poznanie Boha považoval za nemožné, epigramov K Napoleonovi (Napoleonhoz, 1814), v ktorých oslavuje víťazstvo slobody nad tyraniou, i básne Vandalská múdrosť (Vandal bölcseség, 1814 – 15) vyzdvihujúcej vzdelanie a humánnosť.

Bessenyei, György

Bessenyei [-šenei], György, 1746 alebo 1747 Tiszabercel – 24. 2. 1811 Pusztakovácsi, dnes Bakonszeg — maďarský spisovateľ, filozof a dramatik. Vedúca osobnosť maďarskej osvietenskej literatúry.

Vo filozofických a v historických drámach Agisova tragédia (Ágis trágédiája, 1772) a Tragédia Ladislava Huňadyho (Hunyadi László’ trágédiája, 1772) i vo veselohrách Filozof (A filozófus, 1777) a Lais (napísaná 1777, vydaná 1899) sa zaoberal problematikou osvietenského absolutizmu v Uhorsku, ako aj problematikou kultúrnej zaostalosti a provinčnosti šľachty, pričom kritizoval spôsob života aristokracie. Vo filozofickej básni Svet prírody (A természet világa, napísaná 1799, vydaná 1898) a vo filozofických traktátoch Biharský pustovník (A bihari remete, napísaný 1804, vydaný 1894) a Hľadanie rozumu (Az értelemnek keresése, napísaný 1804, vydaný časopisecky 1955 – 56, knižne 1986 v súbornom vydaní Prozaické diela 1802 – 1804, Prózai munkák, 1802 – 1804) sa v duchu materialistického svetonázoru zamýšľa nad zmyslom života a nad možnosťami a hranicami ľudského poznania. Filozofický román Tarimenove cesty (Tarimenes utazása, napísaný 1804, vydaný 1930) zobrazuje ideálnu utopickú formu štátu Totoposz, ktorého snem prijímal rôzne osvietenské reformy.

Benjámin, László

Benjámin, László, 5. 12. 1915 Budapešť – 18. 8. 1986 tamže — maďarský básnik, publicista a prekladateľ. Jeho básnická tvorba sa rozvíjala pod vplyvom autorov združených okolo časopisu Nyugat (Západ), E. Adyho a poézie robotníckych autorov. V prvej básnickej zbierke Hviezda neprišla (A csillag nem jött, 1939) ožívajú jeho zážitky zo života veľkomestského proletariátu, témou básnickej zbierky Po stvorení (A teremtés után, 1948) sú vojnové zážitky.

Po 1948 tvoril angažovanú lyriku preniknutú optimizmom (zbierka Večne žiť, Örökké élni, 1949), na roky kultu osobnosti reagoval kriticky, po 1956 väznený. V zbierkach Jediný život (Egyetlen élet, 1956), Piate ročné obdobie (Ötödik évszak, 1962), V zajatí morí (Tengerek fogságában, 1967) a i. sa postupne vymanil z krízy a znova sa angažoval za ľudské a spoločenské ideály. Nositeľ viacerých ocenení.

Batsányi, János

Batsányi [-čáni], János, aj Bacsányi, 9. 5. 1763 Tapolca – 12. 5. 1845 Linz — maďarský osvietenský básnik a novinár. Redaktor časopisu Magyar Museum (Maďarské múzeum, 1788 – 93), v ktorom uverejňoval svoje politické básne, napr. Veštec (A látó, 1791), Na európske vojny (Az európai hadakozásokra, 1792) a i. Báseň Na zmeny vo Francúzsku (A franciaországi változásokra, 1789) je prvým prejavom sympatie k Francúzskej revolúcii. Pre sympatie k jakobínom 1794 – 97 väznený v Kufsteine, potom žil vo Viedni a v Paríži, do konca života internovaný v Linzi. Dielo: básnická zbierka Kufsteinské elégie (Kufsteini elégiák, 1795), básne Rab a vták (A rab és a madár, 1795), Varna a Moháč (Várna és Mohács,1808), Rozjímanie (Tűnődés, druhé desaťročie 19. stor.) a i.

Batta, György

Batta, György, 10. 1. 1943 Rimavská Sobota — maďarský básnik, novinár a prekladateľ maďarskej literatúry na Slovensku. Člen literárnej skupiny Negyek (Štyria). V básnickej tvorbe zachytáva dynamické momenty, objavuje sa v nej moderný obraz sveta, ako aj pocity mladej generácie, dominujú optimizmus, ľahkosť a hravosť; z formálnej stránky inklinuje k avantgardnej poézii. Autor básnických zbierok Kvet otvára hlaveň pušky (Virágot nyit a puskacső, 1965), Testament (Testamentum, 1969), Dvadsiata svetová vojna (Huszadik világháború, 1974) a Veta o láske (Egy mondat a szeretetről, 1991), esejí Pätnásť športových reportáží (Tizenöt sportriport, 1973), divadelných hier Kohútí tanec (Kakastánc, 1977), ktorá je voľným rozhovorom o vybraných problémoch súčasnosti, a Lampáš z tekvice (Töklámpás, 1980) i monografie Farby k portrétu Zoltána Fábryho (Színek Fábry Zoltán portréjához, 1990).

Bábi, Tibor

Bábi, Tibor, vlastným menom Tibor Poczkody, 30. 10. 1925 Báb, okres Nitra – 23. 6. 1978 Bratislava — maďarský básnik a prekladateľ na Slovensku. Predstaviteľ filozoficky ladenej, politicky a spoločensky angažovanej lyriky úzko spätej s osudovými peripetiami maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku. V básnických zbierkach Toto je tvoj ľud (Ez a te néped, 1954) a Vlasť moja, vlasť moja (Hazám, hazám, 1955) sa vyrovnával s pocitom života na obidvoch stranách štátnej hranice a s pocitom straty vlasti, pričom sa vyjadroval v ostrých kontrastoch. Ďalšie zbierky: Sťahovavé vtáča (Vándormadár, 1960), V tieni desaťtisíc rokov (Tízezer év árnyékában, 1964), Pieseň prameňa (A forrás éneke, 1965), Slza pod drobnohľadom (Könny a mikroszkóp alatt, 1966). Autor reportáží Z Európy do Európy (Európából Európába, 1973), sociografickej práce Tvár vernosti (A hűség arca, 1974) a zbierky čŕt a poviedok Prameň a potok (Patak és forrás, 1976). Nositeľ Ceny Imreho Madácha (1967).

Bajza, József

Bajza, József, 31. 1. 1804 Szűcsi – 3. 3. 1858 Pešť, dnes súčasť Budapešti — maďarský básnik, literárny a divadelný kritik. Svojou poéziou vytvoril tzv. almanachovskú školu s ideovo príznačnými citovými konvenciami a s melancholickými, silno štylizovanými tónmi. Zdôrazňoval národnú a vlasteneckú funkciu literatúry a bojoval za jej autonómnosť: Teória epigramu (Az epigramma teoriája, 1828), O skladaní románu (A románköltésről, 1833), Národnosť a jazyk (Nemzetiség és nyelv, 1846) a i. Spolu s M. Vörösmartym a F. Toldym vytvorili trojicu prvých predstaviteľov maďarskej romantickej literatúry.

Barak, László

Barak, László, 8. 9. 1953 Mužla, okres Nové Zámky — maďarský básnik na Slovensku. V tvorbe reaguje na spoločenské zmeny pocitmi mladého intelektuála. Autor básnických zbierok Sancho Panza je smutný (Sancho Panza szomorú, 1981), Utopené plagáty (Vízbe fúlt plakátok, 1982), Krotký pamflet (Szelíd pamflet, 1987), Vek inzultácií (Inzultusok kora, 1992), Aj tak ťa odkrágľujú (Úgyis kicsinálnak, 2001), A čo ak je predsa len štetka? (És ha mégis ringyó?, 2002), Retúr do pekla (Retúr a pokolba, 2005; slov. 2006), Najkrajšie básne Lászla Baraka (Barak László legszebb versei, 2007) a veršov pre deti Obchod času (Időbolt, 1990).

Karinthy, Frigyes

Karinthy [-ti], Frigyes (Ernő), 25. 6. 1887 Budapešť – 29. 8. 1938 Siófok — maďarský spisovateľ a publicista. Patril ku skupine spisovateľov združenej okolo časopisu Nyugat (Západ). Humorista, mnohostranný populárny spisovateľ. Charakteristickou črtou jeho prózy je zobrazenie obyčajnej situácie dovedenej do absurdity, vytvoril typ reflexívnej prózy so silným emotívnym dôrazom, nadchýnal sa možnosťami vedy a techniky. Autor literárnych paródií Tak píšete vy (Így írtok ti, 1912), satirických próz Krivé zrkadlo (Görbe tükör, 1912; slov. 1960), humoristických čŕt zo študentského prostredia Pán profesor, prosím (Tanár úr kérem, 1916; sfilmované 1956, réžia Frigyes Mamcserov) a Čarovné kreslo (A bűvös szék, 1918; slov. 1960), fantasticko-satirických románov ovplyvnených G. Swiftom Cesta do Faremida (Utazás Faremidóba, 1916; slov. 1974) o krajine dokonalých ľudí a Kapilária (Capillária, 1921; slov. 1974) o vzťahoch medzi mužmi a ženami, zbierky čŕt, fejtónov a esejí Kristus a Barabáš. Vojna a mier (Krisztus és Barabbás. Háború és béke, 1918), románu Cesta okolo mojej lebky (Utazás a koponyám körül, 1936; sfilmovaný 1970, réžia György Révész), v ktorom opísal vlastnú operáciu mozgu u švédskeho profesora Herberta Olivecronu (*1891, †1980), satirických publicistických článkov Grimasa (Grimasz, 1914, slov. 1960), v ktorých ostro protestoval proti vojne, a i. Nositeľ Baumgartenovej ceny (1935).

Kaffková, Margit

Kaffková (Kaffka), Margit (Emília Johanna), 10. 6. 1880 Nagykároly (rum. Careii Mari), dnes Carei, Rumunsko – 1. 12. 1918 Budapešť — maďarská spisovateľka a publicistka. Prvá významná maďarská autorka, členka skupiny spisovateľov združených okolo časopisu Nyugat (Západ). V autobiografickom románe Farby a roky (Szinek és évek, 1912; slov. 1972) zobrazila rozpadávajúci sa svet provinčnej šľachty a problematiku žien, v románe Máriine roky (Mária évei, časopisecky 1912, knižne 1913) nový typ nezávislej ženy a v románe Mravenisko (Hangyaboly, 1917; slov. 1977) prostredie kláštornej školy. Autorka básnických zbierok Verše (Versek, 1903) a Cestou života (Az élet útján, 1918), zbierky poviedok Tiché krízy (Csendes válságok, 1909) a i.

Hizsnyai, Zoltán

Hizsnyai [hižňaj], Zoltán, 13. 2. 1959 Rimavská Sobota — maďarský básnik a literárny publicista na Slovensku. R. 1978 absolvoval strojnícku priemyselnú školu v Košiciach, potom sa stal hercom košického divadla Thália. R. 1990 – 92 redaktor časopisu Irodalmi Szemle (Literárny obzor) a 1992 – 2003 časopisu Kalligram.

Patrí k moderným intelektuálnym lyrikom smelo experimentujúcim so zmenami polôh lyrického subjektu, často meniacim uhol pohľadu i rolu. Odmieta tradičné formy lyrického výrazu, stavia na voľne plynúcich, časovo a priestorovo neobmedzených asociačno-metaforických kompozíciách predstavujúcich hravé, ironizujúce i vážne hlboké sondáže do spletitosti životných polôh a situácií, ale so zmyslom pre fixný detail. Autor básnických zbierok Rondo (Rondó, 1987), Posunovanie (Tolatás, 1989), Kráter stigmy (A stigma krátere, 1994), Koráb a čln (Bárka és ladik, 2001), Spev (Ének, 2010) a i. Nositeľ Ceny Imreho Madácha (1994) a Ceny Attilu Józsefa (2002).

Hegedüs, Géza

Hegedüs [-düš], Géza, 14. 5. 1912 Budapešť – 9. 4. 1999 tamže — maďarský spisovateľ. R. 1939 – 46 redaktor vydavateľstva Anonymus, 1945 – 73 prednášal na Vysokej škole divadelného a filmového umenia v Budapešti. Autor úspešných historických, biografických a spoločenských románov, napr. Buriči opojenia (A mámor zendülői, 1937), Milétsky námorník (A milétoszi hajós, 1957; slov. 1964), Starí bohovia (Régi istenek, 1959), monografie Byron (1961), kultúrnohistorických štúdií a esejí, literárnych portrétov maďarských spisovateľov Galéria maďarskej literatúry (A magyar irodalom arcképcsarnoka, 1976), spomienok Súmrak včerajška (A tegnap alkonya, 1987), dejín filozofie Tisícročie európskeho myslenia (Az európai gondolkodás évezredei, 1994), kroniky Metropola na brehu rieky Körös. Veľkovaradínske legendárium (Körösparti metropolis. Nagyváradi legendárium, 1999) a i.

Hernádi, Gyula

Hernádi, Gyula, 23. 8. 1926 Rusovce, dnes časť Bratislavy – 21. 7. 2005 Budapešť — maďarský spisovateľ. Jeho tvorba bola ovplyvnená existencializmom. Autor fantastických groteskných próz a drám, napr. zbierky poviedok Drevený kláštor (Deszkakolostor, 1959), románov Chodby (Folyosók, 1966), Pevnosť (Az erőd, 1971; slov. 1973), Pekná pani v Bielom dome (Az elnökasszony, 1978; slov. 1980), Oholené tablo (Borotvált tabló, 1980), Drakula (1983; slov. 1987), zbierky noviel a filmových scenárov Behám, ležiac horeznačky (Hátamon fekve szaladgálok, 1987), divadelných hier Mojím bratom je zajtrajšok (Fivérem a holnap, 1976) a Kostné rednutie hlúposti (A hülyeség csontritkulása, 1979), filmových scenárov Ja tvoju mater! Komáre (Anyád! A szúnyogok, 2000) a Vstaň, priateľu, nespi! (Kelj fel, komám, ne aludjál!, 2002). Nositeľ Ceny Attilu Józsefa (1976) a Kossuthovej ceny (1999).

Háy, Gyula

Háy [háj], Gyula, pseudonym Stefan Faber, 5. 5. 1900 Abony – 7. 5. 1975 Ascona, Švajčiarsko — maďarský dramatik. Po porážke Maďarskej republiky rád (1919) žil väčšinou v cudzine, najmä v Nemecku, 1935 – 45 v Sovietskom zväze. R. 1956 v politickom procese so spisovateľmi odsúdený, 1960 amnestovaný, 1964 opustil Maďarsko a usadil sa vo Švajčiarsku.

Autor divadelných hier Boh, cisár, sedliak (nem. Gott, Kaiser und Bauer, 1932; maď. Isten, császár, paraszt, 1940), Mať (nem. Haben, 1938; maď. Kút Potisia, Tiszazug, 1940), Rumoviská (Romok, 1947; slov. 1952), Päť divadelných hier (Öt színdarab, 1954) a Kráľovské drámy (Királydrámák, 1964), románu Ševčenkovský lovec vĺn (A sevcsenkói hullámvadász, 1947), románového torza a článkov Kucsera. Prečo nemám rád súdruha Kucseru? (Kucsera. Miért nem szeretem Kucsera elvtársat?, 1978) a i. Nositeľ Kossuthovej ceny (1951).

Bródy, Sándor

Bródy, Sándor, 23. 7. 1863 Eger – 12. 8. 1924 Budapešť — maďarský prozaik, dramatik a žurnalista. Novinár v Kluži, od 1890 v Budapešti, kde 1900 – 02 vydával časopis Fehér Könyv (Biela kniha), 1903 – 05 založil a spolu s G. Gárdonyim a Z. Ambrusom viedol časopis Jövendő (Budúcnosť), v ktorom žiadal spoločenské a hospodárske reformy Uhorska.

Priekopník naturalizmu v maďarskej literatúre. V zbierke poviedok Bieda (Nyomor, 1884) a v cykle noviel Pestúnka Alžbeta (Erzsébet dajka, 1902) si všímal život rozličných vrstiev v mestskom prostredí. Autor divadelných hier Dojka (A dada, 1902; slov. 1976; sfilmovaná napr. 1987, réžia Peter Léner) o tragckom osude dievčaťa z dediny, ktoré odišlo pracovať do mesta, Slečna učiteľka (A tanítónő, 1908; sfilmovaná napr. 1945, réžia Márton Keleti) o konflikte dvoch morálnych postojov a rozdielnych hodnotových rebríčkov, keď mladú učiteľku v dôsledku odmietania amorálnych návrhov dedinských boháčov vyhodia zo školy, a Medik (A medikus, 1911; sfilmovaná 1974, réžia Otto Ádám) i spoločenskokritických realistických románov Strieborná koza (Az ezüst kecske, 1898; sfilmovaný 1916, réžia M. Curtiz) a Rytier dňa (A nap lovagja, 1902; sfilmovaný napr. 1987, réžia Levente Málnay) o karieristoch.

Baróti Szabó, Dávid

Baróti Szabó [-ty sa-], Dávid, 10. 4. 1739 Barót, dnes Baraolt, Rumunsko – 22. 11. 1819 Virt, okres Komárno — maďarský básnik a prekladateľ. R. 1757 vstúpil do jezuitského rádu, 1765 – 70 študoval teológiu v Košiciach. Pôsobil ako stredoškolský učiteľ. S J. Batsányim a F. Kazinczym založil v Košiciach časopis Magyar Museum (Maďarské múzeum, 1788 – 93). Predstaviteľ maďarského klasicizmu, s Józsefom Rájnisom (*1741, †1812) a M. Révaiom vytvárali tzv. klasicistickú triádu. V spise Tri knihy rozličných veršov vzatých na novú mieru (Uj mértékre vett külömb verseknek árom könyvei, 1777) odporúčal nahradiť dovtedy prevládajúci alexandrín klasickým veršom. Autor básní K padlému orechu (A ledőlt diófához, 1790), K mesiacu (A hóldhoz, 1791), K jari (A tavaszhoz, 1797) a i. Preložil Vergíliovu Aeneidu.