Vyhľadávanie podľa kategórií: geografia regionálna – Európa - Rumunsko

Zobrazené heslá 1 – 16 z celkového počtu 16 hesiel.

Zobrazujem:

Zoraďujem:

Alba Iulia

Alba Iulia [ju-], maď. Gyulafehérvár, nem. Karlsburg, Weißenburg, lat. Castrum Apulum — mesto v Rumunsku na rieke Mureš v historickej oblasti Sedmohradsko 270 km severozápadne od Bukurešti, administratívne stredisko judeţa Alba; 64-tis. obyvateľov (2011). Je významným turistickým strediskom. Hlavným hospodárskym odvetvím je cestovný ruch (od roku 2011 sa ročný počet ubytovaných turistov zvýšil o 250 %). K jeho rozvoju prispela rozsiahla obnova stavebných pamiatok, mestských parkov a cyklistických chodníkov. Z tradičných priemyselných odvetví je zastúpené potravinárstvo, výroba jemnej keramiky (najväčší podnik na výrobu porcelánu v Rumunsku, jeden z najväčších v Európe), drevárstvo (mesto leží v oblasti s vysokou lesnatosťou a je jedným z najvýznamnejších producentov dreva v Rumunsku), kovovýroba a textilný priemysel. Rozvíja sa priemysel informačných technológií a automobilový priemysel. Mesto leží na hlavnej železničnej trati štátu vedúcej dolinou rieky Mureš z Aradu do mesta Târgu Mureş.

V staroveku bolo dáckym sídlom (Apulon), po vzniku rímskej provincie Dácia sa stalo centrom provincie Horná Dácia s názvom Apulum. Stredoveké mesto (nazývané Horné mesto) vzniklo na ruinách rímskych stavieb na prirodzenej terase nad riekou Mureš (archeologické nálezy rímskeho paláca s mozaikami; zvyšky rímskej brány nazývanej Porta Principalis Dextra). V 9. – 11. stor. sa okolo neho (slovanský názov Balgrad) vytvorilo miestne rumunské kniežatstvo, začiatkom 11. stor. bolo pripojené ako komitát Alba k Uhorsku. Uhorský kráľ Štefan I. tam začiatkom 11. stor. (1009) založil biskupstvo a Katedrálu sv. Michala. V 13. stor. tam bol založený kláštor augustiniánskych pustovníkov, v roku 1295 kláštor dominikánov (deštruovaný v 19. stor.) a 1299 východne od katedrály benediktínsky konvent Sv. Ducha, v juhozápadnej časti mesta bol od 13. stor. budovaný biskupský palác. Začiatkom 16. stor. sa mesto stalo významným centrom renesančnej kultúry. V 16. – 17. stor. (1541 – 1691) bolo hlavným mestom Sedmohradského (Transylvánskeho) kniežatstva. Od polovice 16. stor. vzniklo okolo mesta pod vedením talianskych architektov a inžinierov renesančné opevnenie, v 2. polovici 16. stor. bol vybudovaný renesančný kniežací palác (prestavovaný v 17. stor., sídlo G. Betlena). Koncom 16. – začiatkom 17. stor. tam bolo založené pravoslávne (rumunské ortodoxné) biskupstvo (eparchia) a kláštor (deštruované 1699). Mesto je pokladané za kolísku rumunského národného hnutia a literatúry písanej v rumunskom jazyku, v 17. stor. bolo sídlom prestížnej humanistickej protestantskej vysokej školy (založená 1622 G. Betlenom). V roku 1690 sa stalo súčasťou habsburskej monarchie. V roku 1715 bolo premenované na Karlsburg podľa cisára Karola VI., ktorý na mieste starších hradieb a opevnení z rokov 1716 – 1736 (alebo 1714 – 1738) dal vybudovať bastiónovú pevnosť hviezdového pôdorysu (nazývaná Alba Carolina, zachovala sa a tvorí opevnenie Horného mesta; vstup do pevnosti tvorí niekoľko barokových triumfálnych brán s bohatou sochárskou výzdobou). V Alba Iulii bolo 1. 12. 1918 vyhlásené pripojenie Sedmohradska k Rumunsku. V roku 1922 tam bol korunovaný Ferdinand I. za tzv. kráľa Veľkého Rumunska.

Stavebné pamiatky: najvýznamnejšou pamiatkou je Katedrála sv. Michala, ktorá prešla zložitým architektonickým vývojom, pričom si zachovala stredoveký charakter. Bola založená začiatkom 11. stor. uhorským kráľom sv. Štefanom I. ako jednoloďová stavba s polkruhovou apsidou, jej súčasťou bola k južnej strane pristavaná rotunda z roku 950, ktorá bola prestavaná z pôvodne rímskej kruhovej veže a slúžila ako baptistérium. Koncom 11. stor. bolo jednolodie úplne prestavané, vznikla trojloďová románska bazilika (zachovali sa fragmenty jej sochárskej výzdoby). Výstavba súčasnej katedrály sa začala počas vlády Ondreja III. v 1. polovici 13. stor. Vznikla trojloďová bazilika s transeptom a chórom ukončeným polkruhovou apsidou, zaklenutá krížovými rebrovými klenbami; na východnej strane transeptu sa nachádzajú menšie polkruhové apsidy, na západe dvojica veží s predsieňou (postupne bola vybudovaná len južná veža). Katedrála postavená v tzv. prechodnom štýle s románskymi i gotickými prvkami bola poškodená pri mongolskom vpáde a pri požiari v roku 1277, následne upravená. V 14. stor. bol predĺžený chór, v 1. polovici 16. stor. bola pristavaná neskorogotická predsieň a kaplnka kanonika Jánosa Lázóia s renesančnými prvkami (dostavaná 1512). V 15. stor. dal katedrálu upraviť Ján Huňady, ktorý si ju zvolil za rodinnú hrobku (je tam pochovaný). Reštaurovaná bola v 19. stor. Nachádzajú sa tam významné príklady románskeho sochárstva, barokový mobiliár, neskorogotické a barokové náhrobky a i.

K ďalším významným pamiatkam patrí aj barokový kláštor trinitárov budovaný od roku 1719, ktorého pôvodne barokový kostol bol v roku 1794 modifikovaný na knižnicu nazývanú Batthyaneum (založená 1780 biskupom Ignácom Batthyánym, nachádzajú sa v nej viaceré významné stredoveké rukopisy a inkunábuly), biskupský palác, viaceré stavby z 19. stor., komplex budov rumunskej ortodoxnej arcieparchie s korunovačnou Katedrálou Sv. Ducha (1921 – 23; neobyzantská stavba s prvkami tradičnej pravoslávnej architektúry Valašska a Moldavska) a i.

V meste sa nachádzajú viaceré múzeá a pamätníky.

Alexandria

Alexandria — mesto na juhu Rumunska vo Valašskej nížine, administratívne stredisko judeţa Teleorman; 45-tis. obyvateľov (2011). Priemysel chemický (gumársky), stavebný, potravinársky, textilný. Cestnou a železničnou dopravou spojené s mestami Roşiori-de-Vede, Videle a Turnu Măgurele. Historické múzeum.

Anina

Anina — mesto v juhozáp. Rumunsku v judeţi Caras-Severin; 7,5 tis. obyvateľov (2011). Priemysel ťažobný (čierne uhlie), hutnícky, strojársky, drevospracujúci.

Apusenské vrchy

Apusenské vrchy, rum. Munţii Apuseni — skupina pohorí v severozáp. Rumunsku, súčasť Rumunských Západných Karpát. Najvyššie Bihorské vrchy, najvyšší vrch Curcubăta (1 849 m n. m.). Zalesnené.

Arad

Arad — mesto v záp. Rumunsku na rieke Mureš, administratívne stredisko judeţa Arad, 159-tis. obyvateľov (2011). V 19. stor. stredisko obchodu s drevom splavovaným z Transylvánie. Priemysel strojársky (vagónka), textilný (hodvábnický), potravinársky, drevársky, elektrotechnický, stavebných materiálov. Dopravný uzol na trati Budapešť – Bukurešť.

Prvýkrát sa spomína okolo roku 900, v 10. stor. obsadené Maďarmi, mestské práva 1329, 1551 obsadené Turkami, ktorí ho opevnili, od 1681 v majetku Habsburgovcov. R. 1920 pripadlo Rumunsku. V auguste 1849 sa tam konalo posledné zasadnutie maďarskej revolučnej vlády, na ktorom L. Kossuth odovzdal všetku moc generálovi A. Görgeyovi, v októbri 1849 tam dal generál Julius Jakob von Haynau (*1786, †1853) popraviť 13 generálov maďarských povstaleckých vojsk. Stavebné pamiatky: pevnosť zo 16. stor., v 18. stor. prestavaná; baroková katedrála a kláštor z 18. stor. Múzeum.

Argeş

Argeş [-džeš] — rieka v Rumunsku, ľavostranný prítok Dunaja; dĺžka 344 km. Pramení vo Fagarašských vrchoch, energeticky využívaná.

Bacău

Bacău [-keu] — mesto vo vých. Rumunsku na sútoku riek Bistriţa a Siret, administratívne stredisko judeţa Bacău; 144-tis. obyvateľov (2011). Stredisko regiónu ťažby ropy. Priemysel strojársky, papiernický, drevársky, chemický, textilný, obuvnícky, kožiarsky. Dopravná križovatka, letisko. Písomne doložené 1408. Divadlo, bábkové divadlo, galéria, hvezdáreň, regionálne múzeum.

Balkán

Balkán1. súhrnné označenie štátov a území na Balkánskom polostrove, t. j. Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Čiernej Hory, Grécka, Chorvátska, Severného Macedónska, Rumunska, Slovinska, Srbska a európskej časti Turecka;

2. → Stará planina.

Bârlad

Bârlad, Bîrlad — rieka v Rumunsku, ľavostranný prítok Siretu; dĺžka 289 km, rozloha povodia 7 600 km2. Preteká vrchovitým územím, jej dolinou vedie železničný a cestný ťah. Využívaná na zavlažovanie.

Bistriţa

Bistriţa [-ca] — rieka v severovýchodnom Rumunsku, pravostranný prítok rieky Siret; dĺžka 279 km, plocha 6 974 km2, priemerný ročný prietok v blízkosti ústia 66 m3/s. Pramení v pohorí Rodnei ako Bistriţa Aurie. Rieka je využívaná energeticky (sústava vodných elektrární), na zavlažovanie a na splavovanie dreva. Väčšie mestá na rieke: Piatra Neamț, Buhuși, Bacău.

Dâmboviţa

Dâmboviţa [dim- -ca], bývalý prepis Dîmboviţa — rieka v Rumunsku; dĺžka 237 km, rozloha povodia 2 837 km2, priemerný ročný prietok 19,1 m3/s. Pramení v priesmyku Fagarašských vrchov, preteká Bukurešťou, vlieva sa do rieky Argeş. Na rieke sú tri veľké priehradné nádrže – na hornom toku (s vodnou elektrárňou dodávajúcou elektrinu okolitým obciam), na náhornej planine v blízkosti mesta Târgovişte (slúži na zavlažovanie) a v Bukurešti (vybudovaná na ochranu pred povodňami v meste a na rekreáciu).

Făgăraş

Făgăraş [fegeraš] — mesto v strednom Rumunsku (Sedmohradsko) v județi Brašov na rieke Olt (prítok Dunaja) na úpätí Fagarašských vrchov; 31-tis. obyvateľov (2011). Priemysel chemický (výroba priemyselných hnojív), nábytkársky, potravinársky. Stredisko turistiky. V blízkosti ťažba zemného plynu.

Už od 12. stor. miesto konania trhov, v 14. – 17. stor. súčasť Valašského kniežatstva.

Stavebné pamiatky: hrad s nádvorím a štyrmi oktogonálnymi vežami (postavený 1310 na starších základoch, 1650 renesančne prestavovaný).

Fălticeni

Fălticeni [feltičeň], do 1826 Şoldăneşti — mesto v severovýchodnom Rumunsku v judeţi Suceava na rieke Şomuzul Mare (prítok Siretu); 26-tis. obyvateľov (2011). Prvýkrát sa spomína 1771. Priemysel potravinársky (mliekarenský), textilný, drevársky, viacero páleníc (výroba brandy). Stredisko ovocinárstva. Cestný uzol. Múzeum.

Jiu

Jiu [žiu] — rieka v juhozáp. Rumunsku, ľavostranný prítok Dunaja; dĺžka 331 km, rozloha povodia 10 070 km2, priemerný ročný prietok v ústí 86 m3/s. Vzniká v medzihorskej kotline Južných Karpát pri meste Petroşani sútokom Jiu de Vest a Jiu de Est, tečie na juh a kaňonom Surduk preteká Južnými Karpatmi, na dolnom toku tečie Rumunskou nížinou. Veľké výkyvy výšky vodnej hladiny. Mestá na Jiu: Petroşani (Jiu de Est), Lupeni (Jiu de Vest), Bumbeşti-Jiu, Turcineşti, Târgu Jiu, Filiaşi, Craiova.

Kilijské rameno

Kilijské rameno, rum. Braţul Chilia, ukr. Kilijske hyrlo — rameno Dunaja na jeho dolnom toku na hranici medzi Rumunskom a Ukrajinou, najsevernejšie z troch ramien, ktorými Dunaj ústi do Čierneho mora; dĺžka 116 km, odvádza sa ním okolo 70 % vody Dunaja. Vo svojej dolnej časti sa rozvetvuje na 25 hlavných a niekoľko desiatok vedľajších ramien. Prístavy na Kilijskom ramene: Izmail, Kilija, Vylkove (všetky Ukrajina).

Koložvár

Koložvár — historický názov mesta Kluž.