Vyhľadávanie podľa kategórií: dejiny – Ázia - Afganistan

Zobrazené heslá 1 – 14 z celkového počtu 14 hesiel.

Zobrazujem:

Zoraďujem:

Abdurrahmán

Abdurrahmán, asi 1844 – 1. 10. 1901 Kábul — afganský emir (od 1880), zakladateľ moderného afganského štátu. S podporou Spojeného kráľovstva zjednotil rozdrobenú krajinu, podriadil si miestnych vládcov, uskutočnil rad reforiem (vojsko, dane), posilnil hospodárstvo a vytvoril centralizovaný štát. Uznal britskú kontrolu afganskej zahraničnej politiky (1880) a Durandovu líniu (1893) ako juž. a juhových. hranicu krajiny s Indiou ovládanou Britmi (s mnohopočetným afganským obyvateľstvom).

Afganistan

Afganistan, Afganská islamská republika, daríjsky Afghánestán, Jomhúrí-ye Eslámí-ye Afghánestán, paštsky Afghánistán, Dê Afghánistán Islámí Jumhúríyat — štát v juž. časti Strednej Ázie medzi Iránom, Pakistanom a Čínou. Na severe hraničí s Turkménskom, Uzbekistanom a Tadžikistanom. Administratívne sa delí na 32 provincií.

Jeho územie vypĺňajú tri rozľahlé krajinné celky – sev. náhorné plošiny, centrálne vysočiny a juhozáp. nížiny. Asi polovica územia leží vo výške viac ako 2 000 m n. m. Krajina sev. náhorných plošín je suchá (len do 200 mm zrážok ročne), pokrytá stepnou a polopúšťovou vegetáciou. Na väčšine územia tejto oblasti, v zime chladnej (priemerné teploty v januári 3 °C) a v lete horúcej (v júli 32 °C), je rozvinutý extenzívny chov oviec a hovädzieho dobytka. V regióne centrálnych vysočín zaberajúcom dve tretiny celého Afganistanu dominuje horská sústava Hindúkuša, ktorá sa tiahne od severovýchodu na juhozápad. Na západe zasahuje na územie Afganistanu menej rozčlenená Iránska plošina s rozľahlými bezodtokovými panvami. Oblasť centrálnych vysočín má prijateľnejšie klimatické podmienky na osídlenie (priemerné teploty v januári −4 °C, v júli 24 °C, zrážky viac ako 380 mm ročne), preto väčšina obyvateľov žije v ich vyššie položených úzkych dolinách. Juhozáp. nížiny trpia nedostatkom vlahy (50 – 200 mm ročne). Aj napriek pomerne priaznivým teplotným pomerom (priemerné teploty v januári 2 °C, v júli 29 °C) sú osídlené len pozdĺž väčších riek stekajúcich zo strání Hindúkuša (Faráh, Ksah, Helmand). Juž. časti Afganistanu sú najsuchšie, pokryté púšťami Margo (na juhozápade) a Registan (na juhovýchode). Pôdy Afganistanu sú pomerne úrodné, poľnohospodársky využívané len v dolinách riek (Amudarja, Harírúd, Helmand a i.) a na stráňach horských masívov, kde je k dispozícii dostatok vody na zavlažovanie. Nerastné bohatstvo nie je dôsledne preskúmané. Známe sú ložiská zemného plynu, ropy, uhlia, farebných rúd, zlata a i. nerastov, nedávno boli objavené ložiská lítia, rúd železa, kobaltu, uránu a medi.

Afganistan je prevažne poľnohospodárskym štátom s ekonomikou negatívne poznačenou najmä politickými a vojenskými konfliktmi. Významnú zložku hospodárstva predstavuje kontrola nad tranzitom neprecleného a nezdaneného tovaru na trase z Pakistanu cez Afganistan späť do Pakistanu alebo Iránu, Turkménska, Uzbekistanu a Číny. Krajina bola a je závislá od ekonomiky okolitých krajín (v minulosti od ZSSR, v súčasnosti od Pakistanu). Priemyselná štruktúra je rozvrátená, významné sú iba cementársky priemysel a ťažba čierneho uhlia, ďalšími tradičnými odvetviami sú textilný, obuvnícky, potravinársky a chemický (výroba priemyselných hnojív) priemysel, ako aj výroba mydla; rozvinuté remeslá (remeselná výroba nábytku, tkanie kobercov a látok, spracovanie ovčích koží a vlny, zlatotepectvo). Napriek tomu, že v poľnohospodárstve pracuje väčšina ekonomicky aktívneho obyvateľstva, krajina nie je potravinovo sebestačná. Nevyhnutnou podmienkou rastlinnej výroby je umelé zavlažovanie pôdy. Pestuje sa najmä pšenica, jačmeň, bavlník, zemiaky, kukurica, ryža, ovocie a zelenina. Osobitné postavenie má pestovanie orechov, grepov a melónov, ktoré sú žiadané na zahraničných trhoch. Vo veľkej miere sa pestuje mak na výrobu ópia (Afganistan je najväčším producentom ópia na svete). Živočíšna výroba využíva prirodzené pasienky na vysokohorský chov hovädzieho dobytka, oslov a oviec (najmä karakulských), na juhu chov tiav. Rozvoj dopravy sťažuje členitý terén. Krajina nemá takmer žiadne železničné trate (od 2010 je vo výstavbe železničná trať vedúca od hranice s Uzbekistanom do mesta Mazáre Šeríf), cesty vedú zväčša dolinami dlhších riek, najväčší význam má cestné spojenie Kábulu s Pakistanom. Medzinárodné letiská sú v mestách Kábul, Herát, Kandahár a Mazáre Šeríf. Vodná doprava na Amudarji. Bilancia zahraničného obchodu je trvalo pasívna. Vyváža sa ópium (najväčší vývozca na svete), ovocie (najmä sušené), orechy, koberce, vlna. Dovážajú sa stroje a zariadenia, potraviny, spotrebný tovar, ropa a ropné produkty. Obchodní partneri: Pakistan, India, Irán, Čína.

Obyvateľstvo: Afganci. Štátnym náboženstvom je islam (80 % sunnitov, 19 % šíitov). Osídlená je najmä centrálna časť štátu. K najvýznamnejším mestám patria Kábul, Kandahár, Herát, Mazáre Šeríf a Džalálábád .

V staroveku bolo územie dnešného Afganistanu ovládané Peržanmi, 330 – 329 pred n. l. dobyté Alexandrom III. Veľkým, okolo 250 pred n. l. súčasť grécko-baktrijského kráľovstva (→ Baktria), v 1. – 3. stor. ovládané Kušánskou ríšou, v 5. – 6. stor. rozdrobené na malé štáty, ktoré boli zväčša vazalmi Sásánovcov. V 7. – 8. stor. si väčšinu územia podrobili Arabi (→ Arabská ríša; začiatok islamizácie). R. 979 – 1187 bol Afganistan súčasťou islamského Ghazníjskeho sultanátu (Mahmúd z Ghazní). V 10. – 11. stor. prvé zmienky o Afgancoch (Paštunoch). V 1. pol. 13. stor. krajina spustošená a takmer vyľudnená po vpáde Džingischána (okolo 1221), 1398 vpád Timúra, 1405 – 1506 provincia Herát centrom timúrovskej ríše, v 16. stor. nadvláda Veľkých Mogulov a Safíjovcov, proti ktorým vypuklo niekoľko povstaní, vznik menších kniežatstiev.

R. 1709 sa Kandahár vymanil z perzského područia, 1716 oslobodený aj Herát – vznik nezávislého Afganistanu. Chán Mír Mahmúd Hotaki (*asi 1697, †1725) zjednotil afganské vojenské sily, 1722 Afganci ovládli Perziu, 1730 však boli vytlačení a perzský šáh Nádir sa 1738 zmocnil Kandaháru. R. 1747, keď bol na zhromaždení afganských kmeňov v Kandaháre zvolený za panovníka Ahmad Šáh Durrání, vznikla z kmeňového zväzu jednotná ríša s centralizovanou správou kmeňových a rodových náčelníkov s centrom v Kandaháre. Po početných vojenských ťaženiach ríša siahala až do Pandžábu, Kašmíru, Sindhu, Balúčistanu, Chorásánu, Balchu a i.; 1773 (po smrti Ahmada Šáha) sa rozpadla na 4 samostatné kniežatstvá, opätovné zjednotenie až v 19. stor., zároveň pokusy Spojeného kráľovstva o ovládnutie Afganistanu.

R. 1838 – 42 v prvej anglo-afganskej vojne (→ britsko-afganské vojny) sa síce britské vojská postupom z Indie zmocnili Kábulu, ale po povstaní v meste sa začal britský ústup, ktorý sa po ozbrojenom boji Afgancov zmenil na panický útek. Snaha Ruska o vplyv nad územím. R. 1878 – 80 druhá anglo-afganská vojna, nezávislosť Afganistanu silno obmedzená. Po neúspešnom odpore chán Abdurrahmán podpísal zmluvu, podľa ktorej Briti kontrolovali zahraničnú politiku a hospodárstvo krajiny. Za vlády Abdurrahmána 1880 – 1901 vytváranie centralizovaného štátu. R. 1885 v rusko-afganskej vojne porážka Abdurrahmána, 1887 stanovená severoafganská hranica; Rusko uznalo britský vplyv v Afganistane. R. 1893 anglo-afganská zmluva o severozáp. hranici Indie, Abdurrahmán bol nútený uznať Durandovu líniu za vých. hranicu krajiny, časť územia Afganistanu, na ktorom žilo 50 % všetkých Afgancov (tzv. Paštunistan, v dnešnom Pakistane), pripojená k Indii, proti čomu povstali vých. afganské kmene, ich odpor potlačený až 1897.

R. 1901 – 19 vláda emira Habíbulláha; vznik mladoafganského hnutia na čele s Abdulgháním, ktoré sa usilovalo o zavedenie reforiem a ústavy. R. 1919 prevrat, probritský emir Habíbulláh zabitý, emir Amánulláh vyhlásil 28. 2. nezávislosť Afganistanu, ktorú uznalo aj sovietske Rusko. Spojené kráľovstvo rozpútalo tretiu anglo-afganskú vojnu, v ktorej bolo porazené. R. 1919 – 73 konštitučná monarchia (dynastia Nádirovcov). R. 1919 – 29 liberálne reformy emira Amánulláha, 1929 víťazstvo reakčného kmeňového povstania, trónu sa zmocnil M. Nádir Chán (kráľ 1929 – 33), ktorý 1932 vyhlásil konzervatívnu ústavu, po jeho smrti (atentát) sa stal panovníkom M. Záhir Šáh (1933 – 73). Počas 2. svet. vojny Afganistan neutrálny. R. 1973 vyhlásená republika, prezident, generál S. M. Dá’úd (z dynastie Nádirovcov), zvrhnutý 1978 ľavicovým prevratom marxisticko-leninskej Ľudovej demokratickej strany Afganistanu (od 1990 Vlastenecká strana), moc prevzala revolučná rada a vláda, vyhlásená Afganská demokratická republika silno orientovaná na ZSSR. Protivládnymi povstaniami začiatkom 1979 sa začala občianska vojna; po rozkole vo vládnej strane predstavitelia dogmatického komunistického jadra strany vystúpili proti najvyššiemu predstaviteľovi strany a vlády Hafizulláhovi Amínovi (*1929, †1979) a na ich žiadosť 27. 12. 1979 vpadli do krajiny sovietske vojská. Amín bol popravený, najvyšším predstaviteľom strany a vlády sa stal B. Karmal. V januári 1980 sa 7 opozičných afganských zoskupení (sunnitskí fundamentalistickí a nacionalistickí povstalci, tzv. spojenectvo siedmich) spojilo do Islamského združenia afganských mudžáhidov so sídlom v Péšávare.

Od 1982 v Ženeve afgansko-pakistanské rozhovory o riešení situácie. Od 1986 generálny tajomníkom strany M. Nadžíbulláh, vyhlásený kurz národného zmierenia, 1987 povolená činnosť ďalších politických strán, opozícii ponúknuté miesta vo vláde, názov krajiny Afganská republika. R. 1988 vytvorilo spojenectvo siedmich dočasnú vládu, ktorá mala nahradiť vládu v Kábule, úsilie o vytvorenie islamského štátu; v Ženeve podpísané dohody medzi Afganistanom a Pakistanom s medzinárodnými zárukami; 1988 – 89 postupný odchod sovietskych vojsk. R. 1989 prevzala moc vojenská rada na čele s Nadžíbulláhom; v pakistanskom Rávalpindí opozíciou menovaný prezident S. Mudžáddadí a vláda mudžáhidov (neuznané šíitskou opozíciou sídliacou v Iráne), 1990 uzákonený politický pluralizmus, islam štátnym náboženstvom. Po neúspešných rozhovoroch o prímerí Nadžíbulláh 1992 zosadený, predstavitelia mudžáhidov vytvorili Radu islamskej svätej vojny, ktorá nahradila dočasnú vládu, názov Afganský islamský štát; zrušenie parlamentu. Nová vlna násilností medzi sunnitskými a šíitskými bojovníkmi. Novým prezidentom B. Rabbání, predstaviteľ umierneného Islamského zväzu (Džamaíte islámí); s vodcom fundamentalistickej Islamskej strany (Hezbe islámí) G. Hekmatjárom uzavrel mierovú zmluvu, ktorá mala ukončiť boje medzi mudžáhidmi. Po opätovných prudkých bojoch rozdelenie moci, Hekmatjár predsedom vlády.

R. 1994 začali obsadzovať územie bojovníci fundamentalistického hnutia Taliban, ktorí boli podporovaní Pakistanom a po neprestajných bojoch v septembri 1996 ovládli Kábul (prezident Nadžíbulláh obesený) a tri štvrtiny územia Afganistanu; proti nim provládne vojská generála A. Š. Masúda a generála A. R. Dóstuma, ktoré kontrolovali 6 provincií na S územia. V októbri 2001 sa začala americká operácia Trvalá sloboda, ktorá vytlačila Taliban takmer z celého Afganistanu. Pomocou Medzinárodných bezpečnostných podporných síl (International Security Assistance Force, ISAF) sa situácia stabilizovala. V decembri 2001 bola v Bonne vytvorená dočasná vláda na čele s H. Karzajom, v júni 2002 na zhromaždení zástupcov všetkých regiónov a politických i vojenských štruktúr (lója džirga) vyhlásená Afganská islamská republika, 2003 prijatá ústava, na základe ktorej bol vytvorený dvojkomorový parlament, v októbri 2004 prezidentské voľby, ktoré vyhral H. Karzaj, v septembri 2005 parlamentné voľby. R. 2009 H. Karzaj opäť zvolený za prezidenta (vo funkcii do septembra 2014), od 2014 je prezidentom Ašraf Ghaní (*1949).

Prezidenti (vodcovia) Afganistanu
Prezidenti Afganskej republiky (1973 – 1978)
1973 – 1978 Sardár Muhammad Dá’úd
Prezidenti Afganskej demokratickej republiky (1978 – 1987)
1978 Abdul Kadir (predseda Revolučnej rady)
1978 – 1979 Nur Muhammad Tarakí (predseda Revolučnej rady)
1979 Hafízulláh Amín (predseda Revolučnej rady)
1979 – 1986 Babrak Karmal (predseda Revolučnej rady)
1986 – 1987 Hadží Muhammad Chamkani (predseda Revolučnej rady)
1987 Muhammad Nadžíbulláh (predseda Revolučnej rady)
Prezidenti Afganskej republiky (1987 – 1992)
1987 – 1992 Muhammad Nadžíbulláh
1992 Abdurrahmán Hatís (dočasný)
Prezidenti Afganského islamského štátu (1992 – 2002)
1992 Sibghatulláh Mudžáddadí (dočasný)
1992 – 2001 Burhánuddín Rabbání
2001 – 2002 Hámid Karzaj (dočasný)
Vodcovia (emirovia) Afganského islamského emirátu (1996 – 2001; vláda Talibanu)
1996 – 2001 Muhammad Umar
2001 Abdul Kabir
Prezidenti Prechodného afganského islamského štátu (2002 – 2004)
2002 – 2004 Hámid Karzaj
Prezidenti Afganskej islamskej republiky
2004 – 2014 Hámid Karzaj
od 2014 Ašraf Ghaní

Afganistan, predsedovia vlády
1927 – 1929 Šír Ahmad (zosadený)
1929 – 1929 Šír Giyan
1929 – 1946 Muhammad Hášim Chán
1946 – 1953 Šáh Mahmúd Chán (Ghází)
1953 – 1963 Sardár Muhammad Dá’úd
1963 – 1965 Muhammad Júsuf
1965 – 1967 Muhammad Hášim Majvandvál
1967 – 1967 Abdulláh Jakta
1967 – 1971 Muhammad Núr Ahmad Ettemádi
1971 – 1972 Abdul Záhir
1972 – 1973 Muhammad Musa Šafik (zosadený)
1978 – 1979 Núr Muhammad Tarakí (predseda Rady ministrov)
1979 – 1979 Hafízulláh Amín (predseda Rady ministrov)
1979 – 1981 Babrak Karmal (predseda Rady ministrov)
1981 – 1988 Sultán Alí Keštmand (predseda Rady ministrov)
1988 – 1989 Muhammad Hasan Šark (predseda Rady ministrov)
1989 – 1990 Sultán Alí Keštmand (predseda Rady ministrov)
1990 – 1992 Fazal Hak Chalikjár (rezignoval)
1992 – 1992 Abdul Sabur Farid Kohistani
1992 – 1993 úrad predsedu vlády neobsadený
1993 – 1994 Gulbuddín Hekmatjár
1994 – 1995 Arsala Rahmani Daulat
1995 – 1996 Ahmad Šah Ahmadzaj
1996 – 1997 Gulbuddín Hekmatjár
1997 – 1997 Abdul Rahim Ghafoorzaj
od 1997 úrad predsedu vlády neobsadený

Ahmad Šáh Durrání

Ahmad Šáh Durrání, aj Ahmed Šach Durání, Ahmad Šáh Abdálí, nazývaný Bábá (Otec), asi 1724 – 1773, pochovaný v meste Kandahár — vodca kmeňa Abdalov, zakladateľ nezávislého Afganistanu. Od 1738 vojvodca šáha Nádira, 1747 na zhromaždení afganských kmeňov v Kandaháre zvolený za panovníka (šáh). Vytvoril centralizovanú správu kmeňových i rodových náčelníkov a ríšu s centrom v Kandaháre, ktorú početnými vojenskými ťaženiami rozšíril (od 1748) o Pandžáb, Kašmír, Sindh, Balúčistan, Chorásán, Balch a ďalšie územia, 1761 v bitke pri Pánípate porazil indických Maráthov. Po jeho smrti sa ríša rozpadla.

Amánulláh

Amánulláh, 1. 6. 1892 Paghman, provincia Kábul – 25. 4. 1960 Zürich — afganský panovník 1919 – 29. Ujal sa vlády ako emir po protibritskom vojenskom prevrate (1919) a vyhlásil nezávislosť Afganistanu. Spojený s mladoafganským hnutím, prívrženec liberálnej reformnej politiky Atatürka. Zaviedol v Afganistane program obnovy a premenu krajiny na konštitučnú monarchiu, 1926 prijal kráľovský titul (šáh). Po víťazstve povstania reakčných kmeňov podporovaných islamským duchovenstvom prinútený v januári 1929 abdikovať; odišiel do exilu.

Balch

Balch, Balkh, aj Wazirabád — mesto v severnom Afganistane v provincii Balch neďaleko mesta Mazári Šarif; 17-tis. obyvateľov (2017).

Podľa legendy mesto existovalo už za čias staroiránskeho proroka Zaratuštru. Postavené bolo na ruinách starovekého mesta Baktra, ktoré bolo v 6. – 4. stor. pred n. l. strediskom Baktrijskej ríše (→ Baktria), v 3. – 2. stor. pred n. l. grécko-baktrijského kráľovstva a do 3. stor. n. l. centrom Kušánskej ríše a ktoré predstavovalo významné obchodné stredisko na Hodvábnej ceste a náboženské centrum buddhizmu, islamu a zoroastrizmu. V roku 642 bolo dobyté a čiastočne zničené Arabmi, od 725 obnovené a premenované na Balch (Matka všetkých miest). Význam nadobudlo za vlády Abbásovcov. V roku 1221 bolo zničené Džingischánom (rozsiahle ruiny blízko dnešného mesta), obnovené v 1. polovici 14. stor., po vpáde Timúra (1398) a za vlády Timúrovcov zaznamenalo rozkvet (mauzóleum, Zelená mešita), v 16. – 19. stor. predstavovalo sídelné mesto následníkov Bucharského chanátu. V 19. stor. po epidémii cholery spustlo.

Stavebné pamiatky: ruiny buddhistického kláštora a stúpy pravdepodobne z obdobia Kušánskej ríše, zvyšky jednej z najstarších mešít na svete (Noh Gumbad) postavenej v 9. stor., čiastočne zachovaná Zelená mešita (mauzóleum súfijského teológa Hodžu Abú Násra Parsu) postavená okolo roku 1460, madrasa zo 17. stor., zvyšky starého mesta (Bala Hissar) a opevnenie mesta.

V Balchu je pochovaná prvá perzská poetka Rab’ia Balchí (*856, †926).

V meste sídli tretia najväčšia afganská univerzita (založená 1986) a múzeum.

Durandova línia

Durandova línia [djurendo-] — demarkačná čiara vymedzujúca od roku 1893 hranicu medzi Afganistanom a Britskou Indiou, dodnes tvoriaca hranicu medzi Afganistanom a Pakistanom. Bola vytýčená pohraničnou komisiou vedenou britským diplomatom Henrym Mortimerom Durandom (*1850, †1924, podľa neho nazvaná). Dohodou o uznaní Durandovej línie ako južnej a juhovýchodnej hranice krajiny, ktorú bol v roku 1893 nútený podpísať afganský emir Abrurrahmán, stratil Afganistan na východe veľkú časť územia s veľkým počtom obyvateľov (rozdelenie územia Paštunistanu).

Faráh

Faráh — mesto v juhozápadnom Afganistane na rieke Faráhrud, administratívne stredisko provincie Faráh; 42-tis. obyvateľov (2019). Obchodné stredisko poľnohospodárskej oblasti (pestovanie tabaku). V blízkosti ťažba medi. Letisko.

Mesto je obývané prevažne Tadžikmi. Býva stotožňované so starovekým mestom Frada (Phrada), Alexander II. Veľký tam 330 – 329 pred n. l. postavil pevnosť Alexandria Profthasia, 1221 mesto spolu s celým regiónom vyplienené Mongolmi, neskôr znovuobnovené, 1737 zničené Peržanmi počas ťaženia šáha Nádira. Strategický bod a obchodné stredisko na bývalej karavánovej trase medzi Kandahárom a Herátom, novodobý rozkvet prinieslo vybudovanie cesty medzi obidvoma mestami (1930) a mosta ponad rieku (1958).

Habíbulláh

Habíbulláh, 3. 7. 1872 Taškent, Uzbekistan – 20. 2. 1919 Kallagoš — afganský emir z dynastie Barakzai. Na trón nastúpil 1901 po svojom otcovi Abdurrahmánovi ako jeho najstarší syn. Pričinil sa o modernizáciu krajiny. Urýchlil politiku užšieho spojenectva so Spojeným kráľovstvom, usiloval sa o zavedenie moderných európskych technológií a medicíny, rozšíril obchod s Indiou, obnovil armádnu výchovu podľa anglo-indického vzoru a založil armádnu akadémiu. Počas 1. svetovej vojny zostal neutrálny, napriek snahám islamského duchovného vodcu, osmanského sultána Mehmeda V. Reşata získať Afganistan na svoju stranu úspešne odolal ponukám Nemcov aj Britov na vstup do vojny. Zabitý (počas poľovačky) stúpencami protibritskej politiky; nástupcom sa stal jeho syn Amánulláh.

Hekmatjár, Gulbuddín

Hekmatjár, Gulbuddín, 1. 8. 1949 Baghlán — afganský fundamentalistický kmeňový vodca paštunského pôvodu. Po neúspešnom povstaní proti prezidentovi Sardárovi Muhammadovi Dá’údovi v roku 1975 sa spolu s mladými islamskými radikálmi ukryl v oblasti Péšávaru v Pakistane, kde založil Islamskú stranu (Hezbe islámí) a stal sa jej vodcom. V rokoch 1980 – 92 bojoval proti promoskovskému režimu v Afganistane. Po odchode sovietskych vojsk pôsobil ako premiér (1993 – január 1994 a 1996). V roku 1996 po víťazstve Talibanu utiekol do Iránu a neskôr do Pakistanu, od 2003 sa pohyboval na východných hraniciach Afganistanu s Pakistanom, ktoré kontrolovali jeho ozbrojení stúpenci. Predpokladá sa jeho spolupráca s Usámom bin Ládinom a sieťou al-Kájda. Vystupoval ako otvorený nepriateľ afganského prezidenta Hámida Karzaja, jeho vojenské jednotky sú zodpovedné za množstvo vojenských útokov a atentátov namierených proti domácemu obyvateľstvu, ako aj proti zahraničným vojenským silám a je na zozname hľadaných teroristov zo strany USA. V roku 2016 podpísal s afganskou vládou mierovú dohodu, ktorá mu v roku 2017 umožnila návrat do Afganistanu. V roku 2019 neúspešne kandidoval v prezidentských voľbách.

Herát

Herát — mesto v severozápadnom Afganistane v doline rieky Harírúd, administratívne stredisko provincie Herát, 914 m n. m.; 507-tis. obyvateľov (2017, 3. najväčšie mesto štátu). Z priemyselných odvetví je zastúpený potravinársky (olejársky, mlynársky), textilný, energetický (vodná elektráreň) priemysel; mesto je aj významným strediskom remesiel (výroba kobercov, hodvábnych tkanín a i.). Predstavuje hlavné obchodné stredisko západnej časti krajiny v intenzívne využívanej oáze (pestovanie ryže, pšenice, ovocia, zeleniny, viniča, tabaku, bavlníka) s rozvinutým obchodom s obilím, ovocím, kožami, kožušinami (perziánom) a kobercami. Je významným dopravným uzlom (cestné spojenie s Kábulom, Kandahárom, ale i s Turkménskom a Iránom) s medzinárodným letiskom.

Starobylé mesto (založené pravdepodobne okolo 1200 pred n. l.) sa nazýva aj perla Perzie, v stredoveku bolo jedným z významných centier historického územia Chorásán. V roku 330 pred n. l. ho vo vojne proti staroperzskej ríši Achajmenovcov obsadil Alexander III. Veľký, potom bolo súčasťou ríše Seleukovcov a od 167 pred n. l. Partskej ríše, v 3. – 7. stor. počas vlády perzských Sásánovcov centrom provincie. V tomto období tam jestvovala kresťanská komunita s biskupom. Po vpáde Arabov v roku 660 sa Herát stal dôležitým strediskom moslimského sveta, 786 – 809 bol súčasťou abbásovského kalifátu, 867 – 69 ho dobyli Saffárovci, od 1037 bolo mesto pod kontrolou Seldžukovcov. Rozkvet dosiahlo v 12. storočí za dynastie Górovcov, 1221 bolo zničené Džingischánom a dostalo sa pod nadvládu Mongolov, neskôr bolo obnovené. Stredoveké mesto bolo ohradené, malo štyri mestské brány, mešity, veľkú citadelu i kanalizáciu (takmer nezmenené do 19. storočia). V 15. stor. počas vlády Timúrovcov sa Herát stal významným obchodným a remeselným strediskom i dôležitým centrom perzskej a tureckej kultúry, vedy, umenia a architektúry. V 16. stor. bolo súčasťou novej Perzskej ríše; od 1880 súčasťou zjednoteného Afganistanu. V roku 1979 sa stalo obeťou sovietskej invázie, od 1995 bolo mesto ovládnuté hnutím Taliban, od 2001 po americkej invázii pod kontrolou novej vlády. V roku 2005 vznikli v meste a jeho okolí základne Medzinárodných bezpečnostných podporných síl (ISAF) pod vedením NATO, ktorých hlavným cieľom bolo vycvičiť Afganské národné bezpečnostné sily (ANSF) a pomôcť pri obnove kľúčových vládnych inštitúcií. V roku 2011 zodpovednosť za bezpečnosť prebrali ANSF.

Stavebné pamiatky: citadela z obdobia Alexandra III. Veľkého (4. stor. pred n. l., niekoľkokrát zbúraná, 1409 – 10 opravená Timúrovcami); Piatková mešita (aj Modrá mešita, 12. – 13. stor.); stavebný komplex (15. stor.) navrhnutý kráľovnou Gauharšad so zvyškami mešity, minaretov, madrasy a modlitebne, najvýznamnejšia je hrobka kráľovnej Gauharšad (1885 zničená britskou armádou, neskôr zreštaurovaná); štyri minarety (15. stor.); Gazurga (hrobka básnika Ansárího; 15. stor.) a i.; starobylý park Takht-e Safar.

Iránska plošina

Iránska plošina, niekedy používaný názov Iránska vysočina, daríjsky Faláti Írán, perzsky a urdsky Faláte Írán — rozľahlé plošinno-vysočinné územie v juhozápadnej Ázii rozprestierajúce sa medzi Kaspickým morom a Turanskou nížinou na severe a Perzským zálivom a Arabským morom na juhu, smerom na východ klesá k Indogangskej nížine, smerom na západ prechádza do Arménskej vysočiny. Zaberá väčšinu územia Iránu a prechádza do západných oblastí Afganistanu a Pakistanu; rozloha okolo 2,7 mil. km2. Na severe je ohraničená pohoriami Elborz, Kopetdag, Chorásánske vrchy a Hindúkuš, na juhu pohoriami Zagros a Makran, na východe pohoriami Kirthar, Harboj a Sulajmánske vrchy. Priemerná výška územia okolo 1 300 m n. m. Vnútri rozsiahle kotliny pokryté púšťami (Veľká soľná púšť, Dašte Lút, Regestanská púšť, Dašte Margo). Časté zemetrasenia. Suché subtropické kontinentálne podnebie, priemerná teplota v januári od -4 °C na severe do 10 °C na juhu, priemerná teplota v júli od 25 °C do 32 °C, priemerný ročný úhrn zrážok v kotlinách 50 – 100 mm, v pohoriach 100 – 300 mm, na západe okolo 500 mm. Z veľkej časti bezodtokové územie, málo riek (najväčšia Helmand), ktoré sú väčšinou periodické a ústia do bezodtokových slaných a poloslaných jazier (Helmand, Darjačaje-namak a i.). Chudobná púšťová a polopúšťová vegetácia. Nerastné suroviny: ropa, čierne uhlie, soli, rudy železa a farebných kovov. Na zavlažovaných územiach pestovanie jačmeňa, pšenice, bavlníka a datľovníka; kočovný chov oviec, tiav a kôz. Riedko osídlené územie, obyvateľstvo sústredené v oázach, najhustejšie osídlené západné časti, najredšie severovýchod a púšte; väčšie mestá na okrajoch Iránskej plošiny: Teherán, Isfahán, Mašhad, Širáz (Irán), Herát, Kandahár (Afganistan).

Kábul

Kábul — hlavné mesto Afganistanu vo vých. časti krajiny v medzihorskej kotline Hindúkuša na rieke Kábul, okolo 1 800 m n. m., administratívne stredisko provincie Kábul; 2,287 mil. obyvateľov (2010). Hospodárske, kultúrne a obchodné stredisko štátu. Priemysel textilný, kovoobrábací, strojársky (výroba streliva, poľnohospodárskych strojov a i.), potravinársky (cukrovarnícky a i.), stavebných materiálov, nábytkársky, kožiarsky, drevársky, farmaceutický; remeslá (výroba kobercov, odevov, bižutérie, výrobkov z kovov). Dopravná križovatka, medzinárodné letisko.

Najstaršie zmienky o Kábule sa nachádzajú v Rigvéde (1500 pred n. l.), patril k starobylým obchodným centrám. Asi okolo 500 pred n. l. ho ovládali staroperzskí Achajmenovci, okolo 250 pred n. l. sa stal súčasťou grécko-baktrijského kráľovstva (→ Baktria), v 1. – 3. stor. n. l. Kušánskej ríše. Po podrobení oblasti Arabmi v 7. stor. bol islamizovaný. V 2. polovici 9. stor. ho ovládli Saffárovci, v 10. stor. sa stal súčasťou Ghazníjskeho sultanátu (Mahmúd z Ghazní) a v 12. stor. centrom perzskej šansabovskej ríše (dynastia Šansabovcov). V 13. stor. bol vyplienený nájazdmi Mongolov, koncom 14. stor. Timúrova vojenská základňa počas dobývania Indie, veľký politický, kultúrny a hospodársky rozkvet zaznamenal v 15. stor. za vlády Timúrovcov. R. 1504 sa tam načas usadil Bábur, zakladateľ ríše Veľkých Mogulov, Kábul patril k jej najvýznamnejším mestám. R. 1738 ho dobyl iránsky šáh Nádir. Po vzniku jednotnej afganskej ríše (1747) preniesol 1773 Timúr Šáh (syn zakladateľa ríše Ahmeda Šáha Duráního) jej hlavné mesto z Kandaháru do Kábulu. Po rozpade ríše na štyri samostatné celky sa Kábul stal centrom kábulského kniežatstva a koncom 18. stor. bol už veľkým mestom s 10-tis. obyvateľmi. Po skončení tretej anglo-afganskej vojny (→ britsko-afganské vojny) a porážke Spojeného kráľovstva sa stal 1919 hlavným mestom Afganistanu. V medzivojnovom období a po 2. svet. vojne vďaka zahraničným investíciám (Francúzsko, Nemecko, ZSSR) zaznamenal hospodársky i kultúrny rozkvet. Status významného mesta si zachoval aj počas sovietskej okupácie Afganistanu (1979 – 89), koncom 80. rokov a v 90. rokoch 20. stor. bol však vystavený vlnám násilností a počas občianskej vojny sa stal miestom bojov, 1992 ho obsadili afganskí mudžáhidi a 1996 oddiely fundamentalistického hnutia Taliban. Hoci formálne zostal hlavným mestom Afganistanu, všetky významné rozhodnutia sa uskutočňovali v Kandaháre. Po páde Talibanu v dôsledku ofenzívy vojsk Sev. aliancie (Jednotný islamský front na záchranu Afganistanu, založený 1996) so vzdušnou podporou USA a Spojeného kráľovstva bol Kábul v novembri 2001 obsadený vojskami Sev. aliancie a stal sa sídlom afganskej vlády i bezpečnostných koaličných síl (Medzinárodné bezpečnostné podporné sily, International Security Assistance Force, ISAF) pod vedením NATO. V 80. – 90. rokoch 20. stor. bola väčšina historických pamiatok v centre mesta zničená, deštruovaná bola najmä tradičná obytná architektúra z nepálených tehál z 19. a zo začiatku 20. stor.; od začiatku 21. stor. prebieha rekonštrukcia viacerých objektov.

Stavebné pamiatky: opevnená terasovitá záhrada Bagh-i Bábur (založená pravdepodobne 1528, reštaurovaná 2002 – 05) s mauzóleom Bábura (koniec 16. stor.; jeho pozostatky tam boli prenesené 1597), mešitou (1656, reštaurovaná 1964 – 66) a s Kráľovniným palácom (koniec 19. stor.), pevnosť Bálá Hissar (založená asi v 5. stor. n. l., prestavaná v 10. – 12. a v 15. – 16. stor., deštruovaná koncom 19. stor. a v 20. stor.), mauzóleum šáha Timúra (1816, reštaurované 2002 – 05), mauzóleum Amira Abdura Rahmana Chána (pôvodne palác prestavaný na hrobku 1880 – 1919), mauzóleá Ašekana a Arefa (začiatok 18. stor., reštaurované 2005), madrasa Pachta Furuši (koniec 19. stor., reštaurovaná od 2005), palác Darul Aman (pôvodne parlament, 20. roky 20. stor., dnes v ruinách). Národné múzeum Afganistanu (aj Kábulské múzeum, založené 1919). Viaceré univerzity (Kábulská univerzita, založená 1930).

Kandahár

Kandahár, Qandahár — mesto v juž. časti Afganistanu v úrodnej oáze v blízkosti rieky Arghandab (prítok Helmandu), 1 050 m n. m., administratívne stredisko provincie Kandahár; 368-tis. obyvateľov (2. najväčšie mesto štátu po hlavnom meste Kábul, 2011). Priemysel potravinársky (najmä konzervovanie ovocia), textilný (bavlnársky, hodvábnický). Hlavné obchodné stredisko juž. časti krajiny (obchodovanie s čerstvým a so sušeným ovocím, s tabakom, kožou, vlnou, bavlnou, hodvábom, kobercami a i.). Stredisko jednej z najvýznamnejších poľnohospodárskych oblastí štátu (pestovanie bavlníka, obilia, cukrovej trstiny, sezamu, granátovníka, viniča a i.). Významný cestný uzol, medzinárodné letisko. V blízkosti ťažba zlata a polodrahokamov.

Oblasť v okolí dnešného Kandaháru bola osídlená už 5000 pred n. l., nálezy z archeologickej lokality Mundigak (okolo 3000 pred n. l.) nachádzajúcej sa asi 55 km severozáp. od Kandaháru dokladajú spojenie s kultúrou povodia rieky Indus (harappská kultúra). Oblasť nazývanú Harahvatí ovládla v 7. stor. pred n. l. Médska ríša a v 6. stor. pred n. l. perzskí Achajmenovci. Okolo 330 pred n. l. ju dobyl Alexander III. Veľký, premenoval na Arachosiu a založil mesto, ktoré nazval Alexandria Arachoská (Alexandreia Arachotos). Mesto (dnešný Kandahár) sa stalo významným obchodným centrom na ceste medzi Indiou, Perziou a Alexandrovými dŕžavami v Strednej Ázii. Asi 303 pred n. l. ho Alexandrovi nástupcovia Seleukovci odstúpili zakladateľovi ríše Maurjovcov Čandraguptovi, ktorého vnuk Ašóka začal v oblasti šíriť buddhizmus (v blízkosti Kandaháru boli nájdené viaceré do kameňa vytesané Ašókove edikty z obdobia 253 – 250 pred n. l., jeden z nich je dvojjazyčný, v aramejčine a gréčtine). Od zač. 2. stor. pred n. l. súčasť grécko-baktrijského kráľovstva, po jeho rozpade striedavo v moci Sakov, Partov, Kušáncov a Sásánovcov. Od 7. stor. niekoľkokrát obsadené arabskými vojskami, nikdy sa ho však nepodarilo celkom islamizovať. Po rozpade Sásánovskej ríše sa moci v Kandháre ujali pôvodní kábulskí Hindúšáhovia z rodu Zanbílovcov, formálne tam však vládli Abbásovci. Po smrti Hárúna ar-Rašída bolo mesto pod nadvládou odštiepeneckých Táhirovcov. R. 870 ho dobyl sístánsky vodca Jákub ibn Lajt as-Saffár (*840, †879), fanatický stúpenec islamu, ktorý túto oblasť násilím islamizoval. Vláda dynastie Saffárovcov však netrvala dlho a v 10. stor. oblasť podľahla nájazdom afganských Paštunov, ktorí sa tam usídlili.

Od 11. stor. súčasť Ghazníjského sultanátu, na zač. 13. stor. vyplienené Džingischánom. V 14. stor. predstavovalo významné obchodné centrum pod nadvládou rodu Kartovcov, formálnych vazalov Džingischánových potomkov Ílchánov v Perzii. V 15. stor. obsadené Timúrovcami, ktorí však vládli len formálne. Po úteku sultána Bábura do Kábulu a Indie sa stalo súčasťou ríše Veľkých Mogulov. V 16. a 17. stor. prešlo niekoľkokrát z mogulských do safíjovských (perzských) rúk. Faktickými vládcami mesta boli paštunský kmeňový zväz Ghílzájov a kmeň Popolzájov (z kmeňového zväzu Durrániov), ktorí sa striedavo pridávali na perzskú a indickú stranu. Po jednej z mogulsko-safíjovských vojen 1649 – 53 sa mesto stalo súčasťou Iránu (Perzie) a vodca kmeňa Popolzájov Sado získal od Safíjovcov za pomoc vo vojne proti Mogulom čestný titul vodca Afgancov, ktorý sa vzťahoval aj na jeho potomkov (Sadozájovci). Kmeňoví vodcovia v Kandaháre však postupne odmietali poslušnosť oslabeným Safíjovcom, 1709 vypuklo v Kandaháre povstanie proti safíjovskému miestodržiteľovi gruzínskeho pôvodu Gurgán chánovi (1704 – 09, aj Juraj XI. Bagrationi, kráľ Kartlijského kráľovstva) a náčelník Ghílzájov Mír Vajs Hotak (*1673, †1715) tam vyhlásil vlastné kniežatstvo.

R. 1736 obliehal Kandahár perzský šáh Nádir, ktorý ho považoval za vstupnú bránu do Indie. Mesto vydržalo ročné obliehanie, potom však padlo Nádirovi do rúk. Jeho nadvláda bola viackrát narušená povstaniami Paštunov. Po Nádirovej smrti (1747) sa jeden z jeho schopných veliteľov Ahmad Šáh Durrání (aj Ahmed Šach Durání, Ahmad Šáh Abdálí) vrátil do Kandaháru, na zhromaždení afganských kmeňov (džirga) bol vyhlásený za afganského kráľa a stal sa zakladateľom moderného afganského kráľovstva; za jeho hlavné mesto bol vyhlásený Kandahár. Jeho syn a nástupca Timúr Šáh (1773 – 93) však 1773 preniesol hlavné mesto z Kandaháru do Kábulu. Napriek tomu Kandahár zostal aj v 19. stor. významným mestom, po jeho dobytí britským vojskom počas prvej britsko-afganskej vojny (1838) tam bol 1839 korunovaný probritský Šáh Šudžá (*1780, †1842) a Kandahár sa stal britskou vojenskou základňou. R. 1842 ho dobylo povstalecké vojsko zvrhnutého kráľa Dósta Muhammada Chána (*1793, †1863; 1826 – 39), opäť sa však stal centrom alternatívnej vlády znepriatelených vládnucich rodín. Dóstovi Muhammadovi Chánovi sa ho podarilo ovládnuť až 1850. Počas druhej britsko-afganskej vojny (1878 – 80) sa Kandahár opäť stal centrom britskej posádky (1878 obsadený britsko-indickým vojskom). Neďaleko Kandaháru (pri Majvande) sa 27. júla 1880 odohrala rozhodujúca bitka, v ktorej boli Briti porazení. Kandahár sa však stal miestom bojov medzi jednotlivými regionálnymi vodcami. V období prvých reforiem počas vlády kráľov Abdurrahmána (1880 – 1901), Habíbulláha I. (1901 – 19) a Amánulláha (1919 – 29) zostal naďalej poľnohospodárskym a priemyselným centrom, ale aj značne konzervatívnym mestom. Po nástupe nového kráľa M. Nádira Chána (1929 – 33) a jeho syna M. Záhira Šáha (1933 – 73) sa začala industrializácia mesta za pomoci zahraničného kapitálu, napr. prostredníctvom amerických investícií bolo vybudované letisko a letecká základňa.

V období prítomnosti sovietskych vojsk (od 1979) v Afganistane sa Kandahár stal jedným z centier opozičných mudžáhidov a v meste a v jeho bezprostrednom okolí fakticky denne prebiehali boje. Na letisku bola zriadená sovietska letecká základňa, ktorá bola po odchode sovietskych vojsk premenená na afganskú. Po páde komunistického režimu na čele s prezidentom M. Nadžíbuláhom (1992) sa Kandahár stal centrom regiónu, v ktorom panovalo bezvládie a bol značne poškodený. Od 1994 sa v jeho okolí zaktivizovalo hnutie Taliban a Kandahár sa stal jeho centrom. R. 2001 vstúpili do Kandaháru spojenecké vojská NATO (International Security Assistance Force, ISAF) a vláda Talibanu bola zvrhnutá. Na opravenom letisku bola zriadená americká letecká základňa. Ako súčasť síl NATO pôsobila v Kandaháre 2007 – 12 aj slovenská ženijná jednotka a od 2008 strážna jednotka (jeden z jej príslušníkov zahynul 9. júla 2013 pri útoku vojaka afganskej armády).

Stavebné pamiatky: mauzóleum Ahmada Šáha Durráního (2. pol. 18. stor.), ktoré je súčasťou Piatkovej mešity (Džámí masdžid, 2. pol. 18. stor.; nachádza sa tam posvätná relikvia islamu – plášť proroka Mohameda, 2. pol. 18. stor.), mauzóleum chána Míra Vajsa Hotaka (zač. 18. stor.), Mešita vlasov proroka Mohameda (Džámí Mui Mobarak, 19. stor.), ruiny pevnosti (deštruovaná koncom 18. stor.). Dve univerzity, múzeum.

Karmal, Babrak

Karmal, Babrak, vlastným menom Sultan Hussein, 6. 1. 1929 Kamari (neďaleko Kábulu) – 3. 12. 1996 Moskva, pochovaný v Chajratone, Afganistan — afganský komunistický politik. Začiatkom 50. rokov 20. stor. študoval právo na univerzite v Kábule, kde sa oboznámil s marxizmom a organizoval ľavicové študentské hnutie, začo bol väznený. R. 1965 sa stal jedným zo zakladajúcich členov ľavicovej Ľudovodemokratickej strany Afganistanu, za ktorú 1965 – 73 pôsobil ako poslanec v parlamente. Po jej rozpade na viacero frakcií (1967) sa stal vodcom a hlavným ideológom frakcie Parčam (Znamenie). Po zjednotení s revolučnou frakciou N. M. Tarakího a Hafizulláha Amína (*1929, †1979) a opätovnom vytvorení Ľudovodemokratickej strany Afganistanu (1977), ktorá 1978 uskutočnila v krajine štátny prevrat, sa Karmal stal námestníkom predsedu vlády a podpredsedom Revolučnej rady. V lete 1978 bol však odvolaný z vedúcich funkcií a poslaný ako veľvyslanec do Československa, kde po obvinení z organizovania protištátneho sprisahania a po odvolaní z postu veľvyslanca ostal do decembra 1979 v neoficiálnom exile. Po vpáde sovietskych vojsk do Afganistanu 27. decembra 1979 bol ako prosovietsky orientovaný politik dosadený do čela Revolučnej rady, stal sa predsedom vlády (Rady ministrov) a generálnym tajomníkom Ústredného výboru Ľudovodemokratickej strany Afganistanu. Patril k zástancom pobytu sovietskych vojsk v Afganistane. V súvislosti so zmenami sovietskej politiky týkajúcej sa Afganistanu (rokovania o odchode sovietskych vojsk) bol 1986 odvolaný zo všetkých funkcií. Do 1991 žil v Sovietskom zväze, potom sa načas vrátil do vlasti, ale pred občianskou vojnou 1992 znova odišiel do Ruska, kde ostal až do smrti.