Vyhľadávanie podľa kategórií: žurnalistika

Zobrazené heslá 1 – 50 z celkového počtu 105 hesiel.

Zobrazujem:

Zoraďujem:

AA

AA, tur. Anadolu Ajansi — turecká spravodajská agentúra so sídlom v Ankare založená 1920. Polooficiálna národná agentúra, 47 % v štátnom, 53 % v súkromnom vlastníctve. Pôvodne vznikla s cieľom šírenia správ o tureckej vojne za nezávislosť, v súčasnosti je jej hlavnou úlohou poskytovať informácie o udalostiach v Turecku a z prostredia tureckej vlády. Domáce a zahraničné spravodajstvo vydáva v tureckom, anglickom, francúzskom, arabskom, kurdskom, bosnianskom, chorvátskom, srbskom, ruskom, macedónskom, albánskom a perzskom jazyku, má 75 pobočiek v Turecku a sieť reportérov v 86 krajinách sveta.

AANS

AANS, angl. Argus Africas News Service — spravodajská agentúra Zimbabwe so sídlom v Harare.

AAP

AAP, angl. Australian Associated Press — austrálska spravodajská agentúra so sídlom v Sydney založená 1935 Keithom Murdochom (*1885, †1952). Zamestnáva viac ako 175 novinárov po celej Austrálii, spravodajcov však má aj v USA, Európe, Ázii a Afrike. Jej akcionári vlastnia väčšinu austrálskych novín a časopisov.

ABC

ABC [ej bí sí], angl. Australian Broadcasting Corporation — austrálska rozhlasová, od 1956 aj televízna korporácia založená 1929 pod názvom Australian Broadcasting Company. R. 1932 premenovaná na Australian Broadcasting Commission, od 1983 pod súčasným názvom. Štátna verejnoprávna organizácia so sídlom v Sydney, ktorá združuje 54 lokálnych rozhlasových staníc, 4 celoštátne rozhlasové siete, zahraničné vysielanie, internetové rádio a 6 celoštátnych televíznych staníc.

ABC

ABC [ej bí sí], angl. American Broadcasting Company — americká rozhlasová a televízna spoločnosť so sídlom v New Yorku založená 1943. V súčasnosti jedna z 3 najväčších amerických spoločností (popri NBC a Columbia Broadcasting System) združujúcich komerčné stanice. Od 2005 je výlučne televíznou spoločnosťou, má 10 priamo riadených staníc a 218 sesterských staníc.

Abell, Arunah Shepherdson

Abell [ejbl], Arunah Shepherdson, 10. 8. 1806 East Providence, Rhode Island – 19. 4. 1888 Baltimore, Maryland. — americký vydavateľ novín, spoluzakladateľ prvých dvoch mimonewyorských šestákových novín, z ktorých sa stali veľké denníky. Spolu s tlačiarmi Williamom Moseleym Swainom (*1809, †1868) a Azariahom H. Simmonsom (†1856) vydával od 1836 vo Philadelphii šestákový denník Philadelphia Public Ledger a od 1837 v Baltimore denník Baltimore Sun, ktoré venovali pozornosť najmä súdnemu a lokálnemu spravodajstvu a kritizovali miestne nedostatky. Pričinil sa o ich prestíž najmä pohotovosťou uverejňovaného spravodajstva.

ABP

ABP, fr. Agence Burundaise de Presse — burundská spravodajská agentúra so sídlom v Bujumbure.

ABU

ABU, angl. Asia-Pacific Broadcasting Union, Ázijsko-tichomorská rozhlasová únia — medzinárodná organizácia združujúca národné rozhlasové a televízne organizácie ázijských krajín a koordinujúca ich spoluprácu v oblasti programu, techniky ap. Založená 1964, sídli v Kuala Lumpure (Malajzia).

ACAN

ACAN, ACAN-EFE, špan. La Agencia Centroamericana de Noticias — stredoamerická spravodajská agentúra so sídlom v Paname založená 1973 z iniciatívy 6 stredoamerických štátov (Panama, Kostarika, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Salvádor). Úzko spolupracuje so španielskou spravodajskou agentúrou EFE, ktorá je jej spoluvlastníkom.

ACAP

ACAP, fr. Agence Camerounaise de Presse — kamerunská spravodajská agentúra so sídlom v Yaoundé.

ACI

ACI, fr. Agence congolaise d’Information — spravodajská agentúra Konga so sídlom v Brazzaville založená 1961.

Addison, Joseph

Addison [edizn], Joseph, 1. 5. 1672 Milston – 17. 6. 1719 Londýn — anglický novinár, politik a spisovateľ. Stál pri zrode anglického osvietenstva. Spolu s R. Steelom založil časopis The Spectator (Pozorovateľ, 1711 – 12), v ktorom uverejnil množstvo esejí (napr. priekopnícke eseje o hodnotách ľudovej balady, eseje o Stratenom raji J. Miltona), neskôr vlastný politický časopis The Freeholder (1715 – 16). Autor latinských básní, významná je jeho báseň Kampaň (The Campaign, 1705), ako aj politická tragédia Cato (1713). Prekladal diela Herodota, Vergília a Ovídia.

ADN

ADN, nem. Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst — oficiálna spravodajská agentúra bývalej NDR so sídlom v Berlíne založená 1946. Podľa uznesenia vlády NDR bola od 1953 štátnou inštitúciou podriadenou predsedovi vlády. Po reorganizácii 1990 pôsobila na území bývalej NDR, 1992 činnosť ukončila.

Adresár médií Slovenskej republiky

Adresár médií Slovenskej republiky — publikácia obsahujúca štatistické údaje o rozšírenosti periodickej tlače (ústredne registrovanej a nadregionálnej, regionálnej a lokálnej), abecedný zoznam vydavateľov periodickej tlače, ako aj informácie o televíznom a rozhlasovom vysielaní v SR v rozsahu ich pôsobnosti a právneho postavenia, o inštitúciách z oblasti masovej komunikácie na Slovensku a o reklamných agentúrach; vychádzala 1971 – 2000. R. 1971 – 77 ju vydával Slovenský úrad pre tlač a informácie, 1977 – 97 Novinársky študijný ústav, potom Mediálne informačné centrum. Spočiatku vychádzala pod názvom Atlas tlače I, 1991 – 96 pod rôznymi názvami, 1996 – 2000 pod názvom Adresár médií Slovenskej republiky.

AFP

AFP, fr. Agence France-Presse — francúzska spravodajská agentúra so sídlom v Paríži založená 1944. Ako nástupkyňa Agence Havas, založenej 1835, je najstaršou svetovou spravodajskou agentúrou. Vyvíja činnosť podľa zákona, ktorý 1957 schválil francúzsky parlament a ktorý jej zaručuje nezávislosť a nestrannosť. V súčasnosti tretia najväčšia tlačová agentúra na svete (po AP a Reuters). Má 4 regionálne centrá (Washington, Hongkong, Nikózia, Montevideo) a 201 pobočiek v 151 štátoch sveta, disponuje jednou z najhustejších sietí korešpondentov na svete. Denne vydáva 5 000 správ, 3 000 fotografií a 250 videí, ktoré v 6 jazykoch (vo francúzskom, v anglickom, nemeckom, španielskom, portugalskom, arabskom) distribuuje 4 827 mediálnym i nemediálnym odberateľom po celom svete. Ponúka všeobecný spravodajský servis a špecializované služby.

Agence Havas

Agence Havas [ažans ava] — prvá spravodajská agentúra na svete založená 1835 v Paríži CH. L. Havasom. R. 1944 z nej vznikla agentúra Agence France-Presse (→ AFP).

agencia

agencia [lat.] —

1. staršie označenie špecializovaných → agentúr Organizácie Spojených národov;

2. obchodné zastupiteľstvo v anglosaských a románskych krajinách;

3. zastarano tlačová spravodajská kancelária (→ agentúra).

agentúra

agentúra [lat.] —

1. organizácia alebo spoločnosť sprostredkujúca služby, napr. umelecká agentúra (divadelná, filmová, literárna a i.), personálna agentúra, cestovná agentúra, grantová agentúra, ratingová agentúra;

2. novin. spravodajská agentúra — inštitúcia, ktorej hlavnou úlohou je každodenne vyhľadávať, zhromažďovať, triediť, spracúvať, distribuovať a doručovať presné, rýchle a objektívne informácie žurnalistického charakteru v slovnej a obrazovej podobe odberateľom najmä z mediálnej sféry (tlači, rozhlasu a televízii), ale aj nemediálnym klientom. Spravodajské agentúry možno typologicky rozdeliť na univerzálne a špecializované. Univerzálne agentúry sa členia na svetové (alebo medzinárodné) a národné, ako aj na globálne systémy s celosvetovým pôsobením. Podľa formy vlastníctva sa spravodajské agentúry delia na komerčné (v súkromnom vlastníctve médií, družstiev alebo iných subjektov) a štátne (priamo riadené štátom alebo s verejnoprávnym štatútom).

Vznik agentúry je spojený s potrebou informovanosti. Počas historického vývinu sa informácie rozličného charakteru doručovali v tlačenej podobe, neskôr telegraficky (odtiaľ názov tlačové a telegrafné agentúry); základným poslaním agentúry je informovať, prinášať správy, preto sa niektoré nazývajú spravodajské alebo informačné. Prvou spravodajskou agentúrou na svete bola Agence Havas založená 1835 v Paríži CH. L. Havasom, ktorá položila základy nezávislej medzinárodnej spravodajskej výmeny. Prostredníctvom poštových holubov boli parížske denníky už 1840 každodenne informované o udalostiach z Londýna a Bruselu. Vynález elektrického telegrafu 1837 podnietil vznik ďalších svetových agentúr; 1848 bola v USA založená Harbor News Association, 1849 v Nemecku Wolffsches Telegraphenbüro, 1851 v Anglicku Reuter a i. R. 1859 podpísali majitelia 3 najväčších európskych agentúr (Havas, Wolff, Reuter) zmluvu, ktorou si medzi sebou rozdelili svet na sféry zberu a distribúcie spravodajstva (neskôr sa k nim pridala americká agentúra Associated Press) a ktorá platila vyše 70 rokov. R. 1957 vzniklo Európske združenie spravodajských agentúr s cieľom navzájom rozvinúť technickú spoluprácu, od 1971 bola jeho členom aj Československá tlačová kancelária (ČTK). Prvou spravodajskou agentúrou na Slovensku bola Slovenská tlačová kancelária založená 1919 v Žiline, neskôr sa zlúčila s ČTK ako jej pobočka v Bratislave (takto činná do 1939), od 1951 pôsobilo v Bratislave Oblastné riaditeľstvo ČTK pre Slovensko (od 1968 skratka ČSTK). R. 1992 rozdelením ČTK vznikla Česko-slovenská tlačová kancelária Slovenskej republiky (samostatné vysielanie od 1. 1. 1993), od 1993 ako Tlačová agentúra SR – Slovakia, od 2008 Tlačová agentúra SR (TASR), od 1997 pôsobí aj Slovenská tlačová agentúra, a. s. (SITA). Zo súčasných svetových agentúr sú najdôležitejšie Reuters (Spojené kráľovstvo), AFP (Francúzsko), AP a United Press International (UPI; obidve USA) a TASS (Rusko);

3. organizácie Spojených národov pre zvláštne úlohy zriaďované podľa Charty Organizácie Spojených národov na plnenie medzinárodne významných úloh v hospodárskej, sociálnej, zdravotnej, kultúrnej a i. oblasti;

4. výzvedná organizácia.

agentúrny bulletin

agentúrny bulletin [bültén] — jedna z foriem, ktorou tlačové agentúry dodávajú spravodajstvo odberateľom, najmä inštitúciám a podnikom. V minulosti sa dodával ako ďalekopisný, cyklostylovaný, v súčasnosti predovšetkým ako elektronický bulletin, ale aj v tlačenej forme.

AGERPRES

AGERPRES [-džer-], plný názov Agenția Națională de Presă AGERPRES — oficiálna rumunská štátna spravodajská agentúra so sídlom v Bukurešti. Jej tradície siahajú do 1889, od 1949 známa pod skratkou AGERPRES (rum. Agenţie Română de Presă). V úsilí dištancovať sa od predošlého režimu premenovaná 1990 na ROMPRES, od 2008 opäť názov AGERPRES.

AGP

AGP, fr. Agence Guinéenne de Presse — guinejská spravodajská agentúra so sídlom v Konakry; založená 1960.

AIM

AIM, port. Agência de Informação de Moçambique — spravodajská (informačná) agentúra Mozambiku so sídlom v Mapute; založená 1975.

AIN

AIN, špan. Agencia de Información Nacional — kubánska národná spravodajská agentúra so sídlom v Havane založená 1974. R. 2015 zmenila názov na ACN, Agencia Cubana de Noticias (Kubánska tlačová agentúra).

akreditácia

akreditácia [lat. > fr.] — zjednotenie dôvery, poverenie vykonávať určitú činnosť;

1. proces potvrdenia povereného vedúceho diplomatickej misie vysielajúceho štátu ako jeho oficiálneho reprezentanta v prijímajúcom štáte počas prijatia u hlavy prijímajúceho štátu alebo u ministra zahraničných vecí. Vedúci diplomatickej misie (veľvyslanec, vyslanec, príp. chargé d’affaires) začína výkon funkcie odovzdaním poverovacích listín hlave prijímajúceho štátu alebo ministrovi zahraničných vecí na slávnostnej audiencii a od tohto okamihu je vysielajúci štát viazaný jeho výrokmi a konaním;

2. novin. poverenie vyslaného redaktora zastupovaním média na podujatí alebo v určitej krajine. Podľa mediálneho zákona môžu na území Slovenska vyvíjať činnosť pracovníci zahraničných spravodajských agentúr a stáli zahraniční spravodajcovia iba vtedy, ak sú akreditovaní na ministerstve zahraničných vecí. Akreditovaní žurnalisti majú zo zákona právo na pomoc štátnych orgánov potrebnú na riadne vykonávanie ich činnosti. Ak akreditovaný žurnalista poruší zákonom chránené záujmy spoločnosti alebo medzinárodné dohody, môže ministerstvo zahraničných vecí akreditáciu zrušiť. Akreditáciu potrebujú spravidla aj vyslaní korešpondenti odchádzajúci do zahraničia na určité obdobie na významné udalosti (štátne návštevy, konferencie, kongresy, festivaly, medzinárodné športové podujatia a i.); vykonávajú ju u organizátorov podujatia. Akreditáciu môžu vyžadovať aj organizátori domácich podujatí, ak sú obmedzené ich kapacity (napr. z priestorových príčin);

3. ped. overenie spôsobilosti verejnej pedagogickej inštitúcie vykonávať pedagogickú činnosť alebo overenie spôsobilosti právnickej alebo fyzickej osoby organizovať vzdelávanie na základe akreditácie vzdelávacieho programu (→ Akreditačná komisia).

aktualita

aktualita [lat.] — aktuálna udalosť i správa o nej v médiách (v novinách, rozhlase, televízii ap.).

Allgemeine Zeitung

Allgemeine Zeitung [-maj- caj-] — nemecký politický denník založený 1798 v Tübingene Johannom Friedrichom Cottom (Cotta; *1764, †1832). Prvé mesiace vychádzal pod názvom Neueste Weltkunde. R. 1803 bolo jeho sídlo najmä pre problémy s cenzúrou preložené do Ulmu (v tom období patriaceho Bavorsku), 1807 do Augsburgu a 1882 do Mníchova. Denník vysokej žurnalistickej kvality zastávajúci umiernené liberálne pozície (v čase napoleonských vojen zastával vlastenecký postoj). Po 1830 sa polovica z 2 800 výtlačkov vyvážala do Rakúska, ktorého vláda denník podporovala. Od 1847 mal náklad 10 400 výtlačkov. Od 1850 bol pokladaný za najvýznamnejšie nemecké noviny. V 2. pol. 19. stor. ho postupne vytlačili moderné periodiká a presun politického diania do Berlína. Od 1908 týždenník, od 1912 mesačník, 1922 premenovaný na Allgemeine Zeitung am Abend, 1929 zanikol.

AMEX

AMEX, španielsky Agencia Mexicana de Noticias — mexická spravodajská agentúra so sídlom v Ciudad de México založená 1968. Od 2006 pod názvom Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex).

Ami du peuple

Ami du peuple, L’ — názov viacerých francúzskych periodík. Najznámejšie sú: radikálno-revolučné periodikum, vydávané J. P. Maratom (1789 – 93), republikánske, vydávané 1848 Françoisom-Vincentom Raspailom (*1794, †1878) , a denník, vydávaný F. Cotym 1928 – 37.

ANA

ANA, nem. Amtliche Nachrichtenstelle — rakúska tlačová agentúra založená 1922 ako nástupkyňa rakúsko-uhorskej K. K. Telegraphen-Korrespondenz-Bureau (Korrbüro). Pôsobila do 1938, obnovená 1945, 1946 z nej vznikla APA.

ANDINA

ANDINA, špan. Agencia Peruana de Noticias — peruánska spravodajská agentúra so sídlom v Lime založená 1981.

ANGOP

ANGOP, port. Agência Angola Press — angolská spravodajská agentúra so sídlom v Luande. Založená 1975.

ANI

ANI, fr. L’Agence Nationale de l’Information — libanonská spravodajská agentúra so sídlom v Bejrúte.

ANI

ANI, špan. Agencia Nacional de Informaciones — uruguajská spravodajská agentúra so sídlom v Montevideu.

ANN

ANN, špan. Agencia Nueva Nicaragua — nikaragujská spravodajská agentúra so sídlom v Manague založená 1979.

ANP

ANP, hol. Algemeen Nederlands Persbureau — holandská národná spravodajská agentúra so sídlom v Haagu založená 1934. Prostredníctvom 140 reportérov, redaktorov a fotografov po celom svete vydáva viac ako 160-tis. domácich a zahraničných správ (v holandskom a anglickom jazyku) a 600-tis. fotografií ročne.

ANSA

ANSA, tal. Agenzia Nazionale Stampa Associata — talianska národná spravodajská agentúra so sídlom v Ríme založená 1945. Nadviazala na tradíciu prvej talianskej spravodajskej agentúry Agenzia Stefani založenej 1853 novinárom Guglielmom Stefanim (*1819, †1861). Patrí do kategórie medzinárodných agentúr a je družstevnou spoločnosťou vo vlastníctve talianskych denníkov. Vydáva 2 000 správ v 7 jazykoch (talianskom, anglickom, francúzskom, nemeckom, portugalskom, španielskom a arabskom) a 700 fotografií denne.

ANTARA

ANTARA, angl. Antara National News Agency — indonézska spravodajská agentúra so sídlom v Jakarte založená 1937.

APP

APP, angl. Associated Press of Pakistan — pakistanská spravodajská agentúra so sídlom v Karáčí založená 1947.

APS

APS, fr. Algérie Presse Service — alžírska spravodajská agentúra so sídlom v Alžíri založená 1961.

APS

APS, fr. Agence de Presse Sénégalaise — senegalská spravodajská agentúra so sídlom v Dakare založená 1959.

Arbeiter Zeitung

Arbeiter Zeitung [-baj- caj-] — rakúsky denník, tlačový orgán sociálnej demokracie. Založený 1889 ako štrnásťdenník, v tom istom roku sa stal týždenníkom, od 1895 denník, 1934 zakázaný, 1945 obnovený. Od decembra 1989 vychádzal ako Neue AZ, nezávislý liberálny denník s novou grafickou a redakčnou úpravou. Zanikol v októbri 1991.

Astor, John Jacob ml.

Astor [estr], John Jacob ml., lord z Heveru, 20. 5. 1886 New York – 19. 7. 1971 Cannes, Francúzsko — britský novinový magnát, politik, pravnuk Johna Jacoba Astora st. R. 1922 kúpil londýnsky denník The Times. Ako predseda jeho správnej rady (1922 – 59) sa usiloval, aby sa denník nestal nástrojom osobných ambícií. R. 1922 – 45 konzervatívny poslanec za Dover, 1956 povýšený do šľachtického stavu. Od 1959 predseda Všeobecnej tlačovej rady, neskôr Tlačovej rady (britského etického súdu).

asynchrón

asynchrón [gr.] — vo filmovej technike nedodržiavanie súladu zvukovej a obrazovej zložky záberu. Vzniká posunutím zvukového pásu pri snímaní na dvojpás (jeden pás optické javy, druhý zvukové) a hodnotí sa ako chybné. Funkčne sa môže využiť napr. v dokumentárnej tvorbe, keď ide o autentickú výpoveď človeka realizovanú samostatne, bez priameho kontaktu s obrazovou zložkou.

Augstein, Rudolf

Augstein [-štajn], Rudolf, pseudonym Jens Daniel, Moritz Pfeil, 5. 11. 1923 Hannover – 7. 11. 2002 Hamburg — nemecký publicista a spisovateľ. Od 1947 vydavateľ a spoluvlastník spravodajského magazínu Der Spiegel, do ktorého aj pod pseudonymom prispieval.

autorizácia

autorizácia [lat.] —

1. súhlas autora s vydaním, resp. s reprodukciou svojho literárneho, umeleckého alebo vedeckého diela, resp. s jeho úpravou alebo prekladom;

2. úradné oprávnenie, poverenie (napr. autorizovaná skúšobňa); schválenie.

Aviso Relation oder Zeitung

Aviso Relation oder Zeitung [-zo -cion caj-] — najstaršie nemecké známe noviny s týždennou periodicitou (spolu s Relation). Vydával ich od 1609 vo Wolfenbütteli Julius Adolph von Söhne (*?, †1616), po jeho smrti pravdepodobne do 1624 Elias Holwein (*1579, †1659). Prinášali správy z Nemecka, Talianska, Nizozemska, Anglicka, Francúzska, Rakúska, Švédska, Poľska, kolónií v Ázii a Amerike (z tzv. Východnej a Západnej Indie) a i.