Vyhľadávanie podľa kategórií: fyzika

Zobrazené heslá 1 – 50 z celkového počtu 184 hesiel.

Zobrazujem:

Zoraďujem:

koma

koma [gr. > lat.] —

1. astron. koma kométy – plynovo-prachová obálka jadra kométy spôsobujúca jej hmlovitý vzhľad, opakovane sa tvoriaca a zanikajúca atmosféra kométy. Má približne sférický tvar a priemer 105 – 106 km. Okolo viditeľnej časti komy (prachová zložka, ktorá odráža slnečné svetlo) sa rozprestiera časť komy viditeľná len v ultrafialovej oblasti spektra, nazývaná halo, ktorá má priemer až 10 mil. km. Koma je najcharakteristickejšou časťou kométy, keďže na rozdiel od chvosta kométy sa vyvíja pri každom priblížení kométy k Slnku. Spravidla sa začína formovať pri priblížení k Slnku na vzdialenosť menšiu než 3 AU. Plynná časť komy (plynná koma) vzniká sublimáciou zmrznutých plynov z jadra kométy alebo sublimáciou zŕn ľadového hala, pričom intenzita sublimácie závisí od teploty, a je teda funkciou vzdialenosti kométy od Slnka. Tvoria ju materské a dcérske molekuly. Materské molekuly vznikajú priamo sublimáciou povrchových ľadov jadra. Slnečné žiarenie spôsobuje v určitej vzdialenosti od jadra ich disociáciu, ktorej dôsledkom je vznik dcérskych molekúl. Priemerná doba existencie dcérskych molekúl je o 1 – 2 rády vyššia než priemerná doba existencie materských molekúl. Najviac zastúpenou zložkou plynnej komy sú radikály OH a atómy vodíka H, ktoré vznikajú rozkladom molekúl vody ultrafialovým žiarením Slnka, pričom nadobúdajú kinetickú energiu. V dôsledku zachovania momentu hybnosti odletia atómy H až do vzdialenosti miliónov kilometrov a vytvoria vodíkové halo. Ťažšie radikály OH neodletia tak ďaleko a vytvoria menšiu hydroxylovú komu. Prachovú časť komy (prachová koma) tvoria meteorické častice, ktoré strhol z povrchu jadra prúd unikajúcich plynov (plyny unikajú z jadra rýchlosťou 1 – 2 km/s, prachové častice rýchlosťou do 400 m/s). Pri vzďaľovaní sa kométy od Slnka expanduje plynná koma až do stavu, keď sa vzdialené molekuly postupne uvoľnia z gravitačného vplyvu jadra kométy, čím plynná koma zanikne. Prachové častice pokračujú v pohybe, ktorý je takmer identický s pohybom jadra, a okolo dráhy kométy postupne vytvoria prúd meteoroidov. Ak cez tento prúd preletí Zem, možno pozorovať meteorický roj;

2. fyz. → chyby optického zobrazenia;

3. hud. a) čiarka označujúca frázovanie v speve a v hre na dychových hudobných nástrojoch, miesto na vdych; b) malý akustický rozdiel prejavujúci sa pri matematickom určovaní približne rovnakých výšok tónov; → ladenie;

4. v jazykovede zriedka čiarka ako rozdeľovacie znamienko.

kolorimeter

kolorimeter [lat. + gr.] —

1. prístroj na meranie veličín charakterizujúcich farbu svetla a predmetov, najmä vlnovej dĺžky, trichromatických zložiek a farebných súradníc (→ farebný trojuholník). Staršie, vizuálne kolorimetre boli založené na porovnávaní dvoch farebných polí zrakom. K meranej farebnej vzorke v jednom poli sa skladaním troch svetiel rôznej farby so známymi charakteristikami vytváralo druhé, rovnako sfarbené pole. Novšie, elektronické kolorimetre sa podľa princípu merania delia na trichromatické a spektrofotometrické. Trichromatické kolorimetre sú vybavené troma svetelnými farebnými filtrami a trichromatické zložky sa priamo získavajú fotometrickým meraním svetla po prechode jednotlivými filtrami. Spektrofotometrické kolorimetre merajú spektrum svetla rôznej vlnovej dĺžky zvyčajne v rozsahu 380 – 730 nm. Získa sa tak spektrálna distribúcia svetla, z ktorej sa hľadané veličiny (napr. trichromatické súradnice) počítajú numericky. Kolorimetre sa využívajú všade, kde je potrebné presne určiť farebné vlastnosti, napr. v oblasti profesionálnej farebnej fotografie, v polygrafii, vo výrobe pigmentov a lakov, v textilnom priemysle, potravinárstve, počítačovej grafike a pod.;

2. optický prístroj na stanovenie koncentrácie farebnej látky v roztoku pracujúci vo viditeľnej oblasti elektromagnetického spektra (380 – 730 nm; → fotometer). Staršie kolorimetre boli dvojlúčové, meranie bolo založené na vizuálnom nastavení rovnakej intenzity svetla v obidvoch políčkach okulára. Ako monochromátor sa používali farebné optické filtre, ktorých farba sa vyberala ako doplnková k farbe roztoku (napr. žltá – modrá, ružovofialová – zelená, tyrkysová – červená). Kolorimeter sa okalibroval sadou roztokov známej koncentrácie, čím sa overila aj platnosť Lambertovho-Beerovho zákona, a koncentrácia látky v skúmanom roztoku sa odčítala z kalibračného grafu. Moderné kolorimetre sú jednolúčové a majú digitálny výstup. Monochromátorom je optická mriežka alebo hranol, detektorom fotobunka alebo fotoodpor. V pamäti prístroja sú uložené údaje (kalibračné grafy) pre rôzne látky a pri meraní sa priamo zobrazí koncentrácia látky. Jednolúčové kolorimetre majú malé rozmery, preto sa používajú okrem chemických aj v biologických, klinických, potravinárskych a i. laboratóriách, v teréne pri analýze odpadových vôd a pod. Niektoré sú určené len na stanovenie jednej látky, napr. chlóru vo vode.

kolorimetria

kolorimetria [lat. + gr.] —

1. náuka, ktorá sa zaoberá opisom a kvantifikovaním ľudského vnímania farieb s dôrazom na ich fyzikálny aspekt. Vychádza z fyziologických predpokladov vnímania farieb ľudským okom a vytvára štandardy i matematický aparát na objektívnu reprezentáciu, porovnávanie, reprodukciu a meranie farieb. V roku 1913 bola vytvorená Medzinárodná komisia pre osvetľovanie (fr. Commission internationale de l’éclairage, CIE; angl. International Commission on Illumination), ktorá svojimi odporúčaniami o. i. definuje parametre štandardného pozorovateľa, štandardné iluminanty, štandardné zdroje svetla a priestory farieb. Základy kolorimetrie položili vo svojich prácach Thomas Young a Hermann Grassmann. T. Young v roku 1801 sformuloval teóriu, podľa ktorej na vytvorenie ľubovoľného farebného vnemu postačujú tri základné farby. Táto teória bola potvrdená objavom troch druhov modulátorových fotoreceptorov čapíkov rôzne reagujúcich na modré, zelené a červenožlté svetlo v sietnici ľudského oka (→ farebné videnie). H. Grassmann v roku 1853 na základe výsledkov experimentu sformuloval princíp aditívneho miešania farieb (Grassmannov zákon), v ktorom ukázal, že farbu ľubovoľnej zložky svetelného spektra možno reprodukovať aditívnym miešaním farieb troch nezávislých farebných zdrojov. Kolorimetrické zásady a postupy sa využívajú pri meraní farieb (→ kolorimeter), pri presnej reprodukcii farieb na rôznych zariadeniach (monitory, tlačiarne), v oblasti spracovania obrazu a počítačového videnia, v televíznej technike (→ farebný televízny obraz), vo videotechnike a v ďalších oblastiach, ktoré súvisia s ľudským vnímaním farieb;

2. chem. optická metóda kvantitatívnej chemickej analýzy na stanovenie koncentrácie farebnej látky v roztoku na základe intenzity jeho sfarbenia pri dennom alebo pri umelom svetle. Delí sa na vizuálnu a objektívnu kolorimetriu (fotokolorimetriu; → fotometria). Pri vizuálnej kolorimetrii sa porovnáva intenzita zafarbenia skúmaného roztoku látky neznámej koncentrácie s intenzitou zafarbenia štandardných roztokov, kým pri fotometrii sa objektívne meria (použitím detektorov; → fotometer) intenzita svetla zoslabeného absorpciou pri danej vlnovej dĺžke. Podľa Lambertovho-Beerovho zákona dva roztoky tej istej látky s koncentráciami \({c}_{1}\) a \({c}_{2}\) vykazujú rovnakú absorbanciu (sú rovnako intenzívne sfarbené), ak hrúbky vrstiev \({l}_{1}\) a \({l}_{2}\) vyhovujú podmienke \({c}_{1}{l}_{1}={c}_{2}{l}_{2}\), na ktorej sú založené porovnávacia aj vyrovnávacia metóda vizuálnych kolorimetrických meraní. V porovnávacej kolorimetrii sú hrúbky vrstiev porovnávaných roztokov rovnaké (\({l}_{1}={l}_{2}\)). K roztoku s neznámou koncentráciou, napr. \({c}_{2}\), sa zo série štandardov vyhľadá alebo upraví roztok so známou koncentráciou \({c}_{1}\) tak, aby mal rovnakú farbu. Namiesto štandardných roztokov sa častejšie používajú umelé kolorimetrické štandardy v podobe roztokov alebo farebných filtrov umiestňovaných do prenosných komparátorov (tzv. mobilná kolorimetria). Vo vyrovnávacej kolorimetrii sa hrúbka vrstvy štandardného roztoku \({l}_{1}\) mení tak, aby jeho farebnosť v priehľade bola rovnaká ako farebnosť analyzovaného roztoku. Zo stanoveného pomeru hrúbok vrstiev a známej koncentrácie štandardného roztoku sa určí koncentrácia analytu. Na vyrovnanie farebnosti sa používa vypúšťanie roztoku z odmerného valca, ponáranie sklených hranolov do príslušných roztokov (→ Duboscqov kolorimeter), príp. riedenie jedného zo štandardných roztokov. Jednoduchou metódou kolorimetrie na niektoré orientačné (približné) stanovenia je použitie indikátorových papierov (napr. na stanovenie pH, na stanovenie arzénu a pod.). Presnejšie merania umožňuje fotometria, pri ktorej sa absorpciou zoslabené monochromatické žiarenie meria objektívne použitím detektorov.

kolektív

kolektív [lat.] —

1. v najširšom význame zvyčajne vnútorne organizovaná skupina ľudí (sociálny útvar), ktorí majú spoločný záujem a spolupracujú pri dosahovaní spoločného cieľa, napr. kolektív zamestnancov (všetci zamestnanci podniku vykonávajúci práce v pracovnom pomere alebo len časť zamestnancov podliehajúca vedeniu menšieho organizačného útvaru podniku; spojení sú svojou činnosťou, spoločnými úlohami určenými zamestnávateľom, vzájomnými stabilnými kontaktmi, súdržnosťou pri kolektívnom vyjednávaní a pod.), umelecký kolektív (spevácky, divadelný alebo tanečný súbor a pod.), športový kolektív (športový oddiel, družstvo), kolektív autorov a pod. Vychádzajúc z princípov kolektivizmu v marxistickej ideológii, predstavoval kolektív normatívne definovanú skupinu s vysokým pracovným nasadením, disciplínou a nadradením záujmov skupiny nad osobné záujmy. Podľa tejto ideológie kolektív výrazne ovplyvňuje jedinca (indivíduum) ako príslušníka kolektívu, ale aj jedinca stojaceho mimo kolektívu, indivíduum sa môže všestranne rozvíjať jedine v kolektíve. Veľký význam sa preto pripisoval kolektivistickej výchove zdôrazňujúcej výchovu človeka v kolektíve, prostredníctvom kolektívu a pre kolektív a podriadenie individuálnych či skupinových cieľov spoločným cieľom (→ marxistická pedagogika, Anton Semionovič Makarenko), každý jedinec mal byť členom nejakého kolektívu, napr. pracovného (brigády socialistickej práce), mládežníckeho (→ Socialistický zväz mládeže) a pod., a súčasne organickou súčasťou celkového kolektívu socialistickej spoločnosti. V súčasnej sociológii sa termín kolektív používa len ojedinele, nie však vo význame sociálnej skupiny, ktorá je chápaná širšie, ale skôr vo význame spoločného, hromadného (kolektívneho) správania (ako opozitum k pojmu individuálny), napr. kolektívne vedomie, kolektívna pamäť, kolektívna vina a pod.;

2. fyz. → okulár.

kontinuum

kontinuum [lat.] — niečo súvislé, spojité, nepretržité;

1. filoz. všeobecne skutočnosť, ktorá je súvislá a nie je aktuálne rozdelená na časti (napr. priestor, čas, pohyb). Podľa princípu kontinuity v učení G. W. Leibniza a I. Kanta príroda nerobí skoky, čiže prechody medzi rôznymi súcnami alebo prírodnými javmi sú spojité;

2. fyz. model materiálneho prostredia (tuhého, kvapalného, plynného), v ktorom sa nezohľadňuje mikroskopická štruktúra látky, ale predpokladá sa jej spojité (kontinuálne) rozloženie. Predpoklad spojitosti materiálneho prostredia je základným východiskom mnohých fyzikálnych teórií opisujúcich procesy, v ktorých mikroskopická štruktúra látky nie je podstatná a jej vlastnosti sú určené makroskopickými fyzikálnymi parametrami (napr. koeficientom rozťažnosti, pružnosti, vodivosti, viskozity). Tieto parametre kontinuálne (spojito) závisia od polohy v látke. Fyzikálne procesy v kontinuu sú opísané parciálnymi diferenciálnymi rovnicami, napr. rovnicou kontinuity, rovnicou vedenia tepla a vlnovou rovnicou. Kontinuum je základným východiskom mechaniky kontinua (mechanické vlastnosti materiálov – pružnosť, pevnosť, plasticita), hydromechaniky (prúdenie kvapalín, laminárne prúdenie, turbulentné prúdenie, turbulencia), akustiky (šírenie zvuku, seizmických vĺn), optiky, elektromagnetizmu, termodynamiky ap. Priblíženie (nahradenie) materiálneho prostredia kontinuom je možné len vtedy, keď vzdialenosť, na ktorej sledované fyzikálne veličiny menia svoje hodnoty, je podstatne väčšia ako vzdialenosť, na ktorej sa menia fyzikálne parametre modelu. Napríklad prostredie, ktorým sa šíri svetlo, môže byť pokladané za kontinuum, ak je vlnová dĺžka svetla väčšia ako vzdialenosť, na ktorej sa menia optické vlastnosti prostredia (napr. index lomu). Predstava kontinua zohrala dôležitú úlohu vo vývoji fyziky. Až do objavu atómov na prelome 19. a 20. stor. bolo materiálne prostredie vo všeobecnosti pokladané za spojité;

3. mat. a) v teórii množín iný názov množiny reálnych čísel; kardinálne číslo \(c\) tejto množiny sa nazýva aj mohutnosť kontinua. Pojem zohral významnú úlohu v rozvoji teórie množín (→ hypotéza kontinua); b) v topológii neprázdny hausdorffovský topologický priestor, ktorý je kompaktný a má jediný komponent súvislosti (→ komponent). Kontinuami sú napr. uzavretý interval \(\langle0,1\rangle\) na osi reálnych čísel, kružnica a guľová plocha (→ n-rozmerná guľová nadplocha).

CERN

CERN, fr. Conseil européen pour la recherche nucléaire, Európske združenie pre jadrový výskum — organizácia hlavne európskych štátov pre fyziku častíc a súčasne výskumné centrum so sídlom v Ženeve. Dohovor o jej založení podpísaný 1. 7. 1953 v Paríži 12 európskymi štátmi nadobudol platnosť 29. 9. 1954 (pod názvom Európska organizácia pre jadrový výskum, fr. Organisation européenne pour la recherche nucléaire); v súčasnosti sa používa názov Európske laboratórium pre fyziku častíc (angl. European Laboratory for Particle Physics). Členskými štátmi sú Belgicko, Bulharsko, Česko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Izrael, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko a Taliansko, štatút pozorovateľa majú Japonsko, Rusko (pozastavený od 8. 3. 2022), Turecko, USA, Európska komisia a UNESCO. Slovensko je členským štátom CERN od 1993 (v rámci ČSFR bolo prijaté 1992). Výskumné centrum siaha až na územie Francúzska najmä svojím podzemným takmer 27 km dlhým kruhovým tunelom, v ktorom je umiestnený urýchľovač protibežných zväzkov protónov Large Hadron Collider (LHC). S jeho pomocou bol v roku 2012 objavený Higgsov bozón, ktorý prostredníctvom Higgsovho mechanizmu spôsobuje, že ostatné nám známe elementárne častice (leptóny, kvarky a intermediálne bozóny), s výnimkou fotónu a gluónu, majú nenulovú hmotnosť. V súčasnosti sa naďalej zbierajú fyzikálne dáta s cieľom testovať tzv. Štandardný model elementárnych častíc, resp. hľadať novú fyziku, teda hľadať odpovede na fundamentálne otvorené otázky vo fyzike. V roku 2022 bola energia protónových zväzkov zvýšená na 6,8 TeV (energia protón-protónovej zrážky 13,6 TeV).

elektrická polarizácia

elektrická polarizácia

1. dej prebiehajúci v prostredí účinkom vonkajšieho elektrického poľa, pri ktorom nastáva zmena priestorového rozloženia viazaného elektrického náboja (→ polarizácia dielektrika). Zmena môže nastať niekoľkými spôsobmi. V prípade, že sa elektrónové obaly atómov deformujú (vzájomne sa posúva ťažisko kladného náboja jadra a ťažisko záporného náboja elektrónov), ide o elektrónovú polarizáciu. Vzájomným posunutím kladného a záporného náboja v molekule vystavenej účinkom vonkajšieho elektrického poľa vzniká iónová polarizácia, pri natáčaní polárnych molekúl do smeru pôsobiaceho elektrického poľa orientačná polarizácia. Elektrická polarizácia sa vyskytuje v dielektrikách.

2. vektorová veličina (zn. \(\mathbf{P}\)) opisujúca stav polarizovaného dielektrika. Je definovaná ako vektorový súčet elektrických dipólových momentov v dielektriku pripadajúci na jednotku objemu. Jednotkou elektrickej polarizácie je coulomb na štvorcový meter. V dielektriku, v ktorom sú jednotlivé elektrické dipóly orientované náhodne, je elektrická polarizácia nulová; v polarizovanom prostredí zoslabuje výsledné elektrické pole, čo sa vyjadruje vzťahom \(\boldsymbol E\) = (\(\boldsymbol D\) - \(\boldsymbol P\))/\(\varepsilon_0\), v ktorom \(\boldsymbol E\) je výsledná intenzita elektrického poľa, \(\boldsymbol D\) vektor elektrickej indukcie a \(\varepsilon_0\) permitivita vákua.

elektrónový obal atómu

elektrónový obal atómu, atómový obal — súbor elektrónov, ktoré patria jednému atómu. Elektróny v obale obsadzujú diskrétne energetické hladiny, ktoré sú určené súborom kvantových čísiel (→ atómový orbitál). Prechodom elektrónov medzi diskrétnymi energetickými hladinami \(E_1\) a \(E_2\) sa emituje alebo absorbuje elektromagnetické žiarenie s frekvenciou \(f = |E_1-E_2|/h\), s čím súvisí vznik absorpčných a emisných spektier v rôznych oblastiach vlnových dĺžok charakteristických pre daný atóm (spektrálne série). Usporiadanie elektrónov v atómovom obale, predovšetkým na najvyššej energetickej hladine, určuje chemické vlastnosti prvkov. Elektróny v atómovom obale môžu mať nenulový celkový magnetický moment, pochádzajúci jednak z vlastného magnetického momentu elektrónov, jednak z orbitálneho magnetického momentu. Celkový magnetický moment elektrónov prítomných v atómovom obale určuje magnetické vlastnosti látok (paramagnetizmus, feromagnetizmus). Vo vonkajšom elektrickom poli sa elektrónový obal atómu deformuje za vzniku elektrického dipólu, čo spôsobuje polarizáciu materiálov (→ elektrická polarizácia).

Košiba, Masatoši

Košiba, Masatoši, 19. 9. 1926 Tojohaši, prefektúra Aiči – 12. 11. 2020 Tokio — japonský fyzik. V roku 1951 ukončil štúdium fyziky na Tokijskej univerzite a v roku 1955 doktorandské štúdium na Rochesterskej univerzite v štáte New York. V rokoch 1955 – 58 pôsobil na Chicagskej univerzite, od roku 1958 na Tokijskej univerzite s výnimkou rokov 1959 – 62, keď bol úradujúcim riaditeľom Laboratória fyziky vysokých energií a kozmického žiarenia Oddelenia fyziky na Chicagskej univerzite. V rokoch 1984 – 87 bol riaditeľom Medzinárodného centra fyziky elementárnych častíc Tokijskej univerzity; od roku 1970 profesor, od roku 1987 emeritný profesor. V rokoch 1987 – 97 vyučoval na Tokai University v Tokiu.

Zaoberal sa skúmaním kozmického žiarenia, neskôr najmä detekciou neutrín. Bol vedúcou osobnosťou vývoja podzemného detektora KamiokaNDE (Kamioka Nucleon Decay Experiment), pomocou ktorého sa podarilo detegovať neutrína, ako aj zistiť smer, odkiaľ prichádzajú. Merania potvrdili predchádzajúci experiment R. Davisa, ako aj predpoklad, že zdrojom týchto neutrín je slnečné žiarenie. V roku 1987 detektor zaregistroval aj neutrína pochádzajúce z výbuchu supernovy mimo našej galaxie. Experimenty vykonané na novšom detektore Super-KamiokaNDE poskytli údaje svedčiace o neutrínových osciláciách, teda o vzájomnej premene troch typov neutrín prichádzajúcich zo Slnka, a v roku 1998 aj údaje o neutrínových osciláciách neutrín vznikajúcich v atmosfére Zeme.

Nositeľ Nobelovej ceny za fyziku (2002; s R. Davisom) za priekopnícke práce v astrofyzike, predovšetkým za detekciu kozmických neutrín, ako aj mnohých ďalších ocenení (Wolfova cena, 2000).

komplementarita

komplementarita [lat.] — vzájomné dopĺňanie sa;

1. bioch. vlastnosť dvojíc dusíkatých báz nukleových kyselín s vhodnou chemickou štruktúrou, umožňujúca spájať sa prostredníctvom vodíkových väzieb za vzniku bázových párov. Komplementárnymi sú vždy jedna purínová a jedna pyrimidínová dusíkatá báza, a to adenín a tymín a adenín a uracil, ktorých štruktúra umožňuje vytvoriť dve vodíkové väzby, a guanín a cytozín, medzi ktorými sa vytvárajú tri vodíkové väzby. Na komplementarite báz je založené vytvorenie a stabilizácia štruktúr dvojvláknových nukleových kyselín, ako aj molekulový mechanizmus ich najdôležitejších funkcií.

2. ekon. v medzinárodnej ekonomickej integrácii vzájomné dopĺňanie sa integrujúcich sa hospodárstiev (najmä rozvojových krajín), ktoré môžu navzájom obchodovať bez toho, aby si firmy v jednotlivých krajinách konkurovali;

3. filoz., sociol. vzájomné podmieňovanie a dopĺňanie sa. Medzi dvoma prvkami určitého systému je vzťah komplementarity, ak jeden prvok nemôže byť pochopený nezávisle od druhého prvku a naopak a ak jeden prvok nemôže existovať bez druhého a naopak. Možno teda povedať, že jeden prvok má vlastnosti, ktoré chýbajú druhému, a naopak. Podstatou komplementarity dvoch prvkov v určitom systéme je teda to, že navzájom podmieňujú možnosť svojej pochopiteľnosti a existencie. Ak sú prvky určitého systému komplementárne, nevyhnutne to znamená, že nie sú totožné. Princíp komplementarity nie je logickým alebo matematickým princípom, ale skôr filozofickým či epistemologickým myšlienkovým rámcom, podľa ktorého je možné neostávať pri jednej interpretácii javu, a teda nevytvárať matematický formalizmus len podľa jediného vzoru videnia sveta. V sociológii je princíp komplementarity základom argumentu, že mnohorozmernosť sociálnych javov nemôže byť opísaná jednou metódou či výskumným postupom. Najprepracovanejší argument tohto typu vytvoril český sociológ Miloslav Petrusek (*1936, †2012) v práci Princip komplementarity a problém tolerance v sociologii (časopisecky 1987, knižne v monografii Teorie a metoda v moderní sociologii, 1993). Komplementarita teda vyjadruje možnosť, že tá istá jednotka (jav) sa prejavuje rozličnými, často zásadne odlišnými spôsobmi v rôznom priestorovom, časovom či situačnom kontexte;

4. fyz. jeden zo základných pojmov kvantovej fyziky. Postuluje, že kvantové objekty môžu byť opísané len obmedzeným počtom fyzikálnych parametrov, napr. nie je možné určiť súčasne polohu aj hybnosť kvantovej častice alebo súčasne merať všetky tri zložky vektora momentu hybnosti (na rozdiel od klasickej fyziky, v ktorej sú všetky fyzikálne veličiny v každom časovom momente súčasne merateľné). Tento aspekt kvantovej teórie sformuloval Niels Bohr (→ Bohrov princíp komplementarity). V kvantovom systéme je možné súčasne merať len tie fyzikálne veličiny, ktorých operátory vzájomne komutujú;

5. genet. typ génovej interakcie, pri ktorej dochádza pri vytváraní jedného znaku k spolupôsobeniu dominantných alel dvoch rôznych génov. Dva alelové páry (gény) sa vzájomne dopĺňajú (komplementujú) a znak sa vytvorí iba v prítomnosti aspoň jednej dominantnej alely obidvoch doplnkových (komplementárnych) génov v genotype.

kontrast

kontrast [tal.] — úplná odlišnosť, protiklad, pravý opak;

1. fotogr. výraznosť rozdielu vo vzhľade dvoch alebo viacerých častí fotografovanej scény alebo fotografie, protiklad svetla a tieňa. Z fyzikálneho hľadiska pomer jasov dvoch alebo viacerých častí fotografovanej scény, pomer transmitancie dvoch alebo viacerých častí obrazu na priehľadnom fotografickom materiáli (negatívnom alebo pozitívnom filme) alebo pomer reflexných koeficientov dvoch alebo viacerých častí fotografie. Kontrastné vlastnosti fotografického materiálu určuje strmosť senzitometrickej krivky (senzitometrickej charakteristiky; → charakteristická krivka). Čím je senzitometrická krivka vo svojej lineárnej časti strmšia, tým je fotografický materiál kontrastnejší, t. j. tým väčšie kontrasty poskytuje. Kontrastné (tvrdo pracujúce) materiály poskytujú prechody medzi svetlom a tieňom prudko, málo kontrastné (mäkko pracujúce) materiály, naopak, plynulo, pričom zobrazujú aj jemné detaily; → fotografická citlivá vrstva; → gradácia;

2. fyz. rozdiel hodnôt priestorovo alebo časovo závislej veličiny (jas, farba a pod.), ktorý umožňuje vzájomné rozlíšenie pozorovaných oblastí. Bežne sa hodnotí subjektívne (→ kontrast jasu, → kontrast farby) alebo sa meria fotometricky;

3. hud. následná alebo súčasná zmena charakteru hudobného procesu v hudobnom diele. Vzniká nápadným striedaním rôznych odtieňov napr. v dynamike, tempe, rytme, ako aj vo farbe, resp. výške tónov a často aj kombináciou rôznych techník, dynamík či rytmov, ktoré môžu v skladbe znieť súčasne (napr. arco a pizzicato alebo slabá dynamika určitej skupiny nástrojov so silnou dynamikou iných skupín nástrojov). Kontrast vytvára protikladné vzťahy medzi jednotlivými úsekmi hudobného diela, a tým podporuje zmenu jeho charakteru. Možno ho stupňovať alebo zmierňovať, hudobní skladatelia ho využívajú najmä pri stupňovaní alebo zmierňovaní napätia v skladbe. Princíp kontrastu sa využíva napr. v inštrumentálnom koncerte (koncertantný princíp); kontrast vytvára aj striedanie častí v skladbe (napr. v sonáte, sólovom koncerte), pričom je typické striedanie najmä tempa a charakteru (rýchla časť – pomalá časť – rýchla časť);

4. a) film. jeden z obrazových štylistických prostriedkov v kompozícii audiovizuálneho diela (filmová montáž, montáž strihovej skladby), ktorý sa realizuje kombináciou protikladných prvkov (svetlý predmet na tmavom pozadí, ostrosť prvého plánu vo filmovom zábere, ostrý strih medzi dvoma náladovo odlišnými zábermi a pod.);

b) lit. antiteton — zámerné spojenie protikladných motívov alebo rôznych zložiek literárneho diela, ktoré sa uplatňuje ako jedna zo základných foriem porovnania i ako hlavný zdroj vnútorného dramatického napätia (→ antitéza). Kontrast sa využíva najmä v rozprávkach (čierno-biely kontrast) a v stredovekej, barokovej a romantickej literatúre;

c) novin. štýlotvorný prvok v novinovom texte, kde je nositeľom konfliktu a napätia v časovej následnosti (dobrý – zlý, mier – vojna, sľuby – realita a pod.).

kontaktné napätie

kontaktné napätie1. fyz. kontaktný rozdiel potenciálov — elektrické napätie vznikajúce medzi dvoma kovmi (resp. polovodičmi), ktoré sú vo vodivom kontakte a v termodynamickej rovnováhe. Podmienkou vzniku kontaktného napätia medzi dvoma kovmi je rôzna veľkosť ich výstupnej práce (t. j. energie potrebnej na uvoľnenie elektrónu z povrchu). Pri dotyku dvoch kovov začnú elektróny prechádzať z kovu s menšou výstupnou prácou do druhého kovu. Kov strácajúci elektróny sa nabíja kladne a druhý kov záporne, až kým na rozhraní nevznikne rozdiel potenciálov \(\varphi_1-\varphi_2\), ktorý zabráni prechodu ďalších elektrónov. Vzniknuté kontaktné napätie, ktoré je priamo úmerné rozdielu výstupných prác, nadobúda hodnotu okolo 1 V. V teórii tuhých látok sa kontaktné napätie vysvetľuje ako dôsledok vyrovnávania Fermiho hladín jednotlivých kovov. Rozdiel Fermiho hladín sa rovná rozdielu výstupných prác týchto kovov.

Kontaktné napätie objavil 1792 A. Volta, ktorý kovy zoradil do radu (Zn, Pb, Sb, Fe, Cu, Au, Ag, Pt, uhlík), v ktorom sa predošlý kov nabíjal oproti nasledujúcim kladne. Zároveň zistil, že vzniknuté napätie medzi dvoma kovmi nezávisí od toho, či sú medzi nimi zapojené iné kovy.

2. stav. napätie na styku základu stavebného objektu a základovej pôdy, t. j. napätie v základovej škáre. Na jeho rozdelenie a veľkosť vplývajú tuhosť základu, vlastnosti zeminy v podloží (resp. hornín pri skalnom podloží), tvar a veľkosť základovej konštrukcie, veľkosť a spôsob zaťaženia, ako aj hĺbka hladiny podzemnej vody. Kontaktné napätie je najväčšie pod stredom poddajného základu a smerom k jeho hranám sa znižuje. Veľkosť a rozloženie kontaktného napätia je potrebné zohľadniť pri návrhu základových konštrukcií.

konštanta premeny

konštanta premeny, premenová konštanta, starší názov rozpadová konštanta, značka \(\lambda\) — fyzikálna veličina charakterizujúca pravdepodobnosť premeny atómových jadier za jednotku času. Súvisí so strednou dobou života \(T\) podľa vzťahu \(\lambda = 1/T\) a s dobou polpremeny \(T_{1/2}\) podľa vzťahu \(\lambda = \ln 2 / T_{1/2}\) .

kompas

kompas [tal.] — prístroj na určovanie svetových strán, resp. na identifikáciu zmeny smeru pohybu. Používa sa na priestorovú orientáciu v námornej plavbe (lodný kompas), v leteckej doprave (letecký kompas), pri pohybe v prírode (buzola) a pod. Meria odchýlku od niektorého význačného smeru, napr. od orientácie magnetického poľa Zeme (magnetický kompas, indukčný kompas) alebo od osi rotácie Zeme (gyrokompas).

Magnetický kompas využíva silové pôsobenie magnetického poľa Zeme (geomagnetického poľa) na magnetický dipól (reprezentovaný napr. magnetickou strelkou kompasu), ktorý sa natočí do polohy rovnobežnej s indukčnými čiarami poľa orientovanými približne v smere poludníkov. Magnetické póly dipólu tak smerujú k severnému, resp. k južnému magnetickému pólu Zeme. Magnetický kompas teda umožňuje určiť smer na sever, resp. na juh, nie však presne, keďže severný magnetický pól nie je totožný s geografickým severným pólom (→ magnetická deklinácia) a v dôsledku fyzikálnych procesov prebiehajúcich vnútri Zeme sa jeho poloha mení (→ geomagnetický pól).

Indukčný kompas určuje polohu magnetických pólov Zeme z merania magnetického poľa vo dvoch na seba kolmých smeroch v rovine rovnobežnej s povrchom Zeme. Magnetické pole sa meria indukčnými magnetometrami na princípe elektromagnetickej indukcie. Ak jeden magnetometer nenameria žiadne magnetické pole, znamená to, že druhý magnetometer je orientovaný v smere indukčných čiar Zeme (v smere magnetických pólov). Pri pootočení kompasu okolo vertikálnej osi namerajú magnetické pole obidva magnetometre. Z veľkostí týchto polí je možné určiť smer indukčných čiar. Ak sa do indukčného kompasu pridá aj tretí magnetometer, ktorý je rovnobežný s vertikálnou osou a meria zložku magnetického poľa kolmú na povrch Zeme, je možné určiť magnetickú inklináciu (nerovnobežnosť magnetického poľa Zeme s jej povrchom).

Gyrokompas využíva na identifikáciu geografického severného pólu rotáciu Zeme. Jeho základnou zložkou je gyroskop upevnený v rovine rovnobežnej s povrchom Zeme tak, aby mohol voľne rotovať okolo svojej hlavnej osi symetrie (uloženej vo vodorovnej rovine) aj okolo vertikálnej osi. Vplyvom rotácie Zeme sa gyroskop rotujúci okolo hlavnej osi symetrie pootočí okolo vertikálnej osi tak, aby jeho hlavná os bola rovnobežná s poludníkom. Mechanický gyroskop je v moderných gyrokompasoch nahradený optickým vláknovým gyroskopom pracujúcim na princípe Sagnacovho javu.

Vynález kompasu sa pripisuje Číňanom, správy o používaní kompasu moreplavcami pochádzajú z 11. stor. z Číny a z 12. stor. z Európy (v diele O prirodzenosti vecí, De naturis rerum, 1190, od Alexandra Neckama). V 13. stor. opísal svoje pokusy s magnetmi a s kompasom Pierre Maricourt (spis Epištola o magnete, Epistola de magnete, 1269). V roku 1600 vyšlo dielo Williama Gilberta O magnete, magnetických telesách a o veľkom magnete – Zemi (De magnete, magneticisque corporibus, et de magno magnete tellure), v ktorom opísal Zem ako veľký magnet a vysvetlil aj princíp funkcie kompasu. Najstarší kompas bol kúsok magnetitu umiestnený na drevenej podložke plávajúcej na vode, neskôr sa využívala magnetická kovová ihla (magnetická strelka) umiestnená v puzdre v kvapaline alebo na čape. Začiatkom 20. stor. bol skonštruovaný prvý použiteľný gyrokompas (Hermann Anschütz-Kaempfe), indukčný kompas bol patentovaný v roku 1912 Donaldom M. Blissom.

komplementárne farby

komplementárne farby, doplnkové farby — dvojice farieb, ktoré pri vhodnom zmiešaní dávajú achromatickú farbu (→ farba).

konduktivita

konduktivita [lat.], merná elektrická vodivosť — materiálový parameter charakterizujúci schopnosť materiálu viesť elektrický prúd, zvyčajne označovaný \(\sigma\). Elektrické pole intenzity \(\boldsymbol{E}\) vnútri materiálu v ňom vyvolá elektrický prúd s prúdovou hustotou \(\boldsymbol{j} = \sigma \boldsymbol{E}\) (Ohmov zákon v diferenciálnom tvare). Ak sú nosičmi elektrického náboja klasické častice, napr. kladne nabité ióny v plyne, konduktivita závisí od ich koncentrácie \(n\), hmotnosti \(m\) a schopnosti voľne sa pohybovať v danom materiáli, pričom platí vzťah \(\sigma = \frac{q^2 n}{m}\tau\) , kde \(q\) je náboj, ktorý nesú častice (napr. náboj elektrónu \(e\)), a \(\tau\) stredná doba medzi zrážkami častíc. V kovoch sú nosičmi náboja elektróny, preto je pri výpočte konduktivity potrebné zohľadniť ich kvantový charakter.

V kryštalických materiáloch je konduktivita vo všeobecnosti tenzorová veličina, teda elektrický prúd v danom smere môže byť vyvolaný elektrickým poľom orientovaným v inom smere, napr. pre elektrický prúd v smere \(x \) platí \(j_x = \sigma_{xx}E_x + \sigma_{xy}E_y + \sigma_{xz}E_z\), kde \(\sigma_{xx}\), \(\sigma_{xy}\) a \(\sigma_{xz} \) sú zložky tenzora konduktivity. Tenzorovou veličinou je aj konduktivita izotropného kovu umiestneného v magnetickom poli (→ Hallov jav).

Fyzikálnou jednotkou konduktivity je S/m (Siemens na meter). Hodnoty konduktivity rôznych materiálov sa môžu líšiť o mnoho rádov. Najvyššie hodnoty dosahujú kovy (meď, striebro, zlato), pri teplote miestnosti je to približne 107 S/m a táto hodnota lineárne rastie s klesajúcou teplotou. Pri nízkych teplotách (okolo 10 K) môžu prejsť kovy do supravodivého stavu s nekonečne veľkou hodnotou konduktivity. V iných materiáloch, napr. v polovodičoch alebo v elektrolytoch, závisí hodnota konduktivity od štruktúry a aktuálneho zloženia daného materiálu (napr. od koncentrácie donorových atómov v polovodičoch, od koncentrácie soli vo vode a pod.). Pri elektrolytoch konduktivita s koncentráciou rastie, pri veľmi vysokých koncentráciách môže klesať, pretože začnú prevládať interakcie, ktoré brzdia pohyb iónov (podiel konduktivity a molarity elektrolytu sa označuje ako molárna vodivosť elektrolytu). V izolantoch je konduktivita veľmi malá, až 10−14 S/m. Na rozdiel od kovov konduktivita v polovodičoch a v izolantoch stúpa s rastúcou teplotou.

V striedavých elektrických poliach je konduktivita materiálov funkciou frekvencie \(\sigma(\omega)\), môže nadobúdať komplexné hodnoty a úzko súvisí s frekvenčne závislou elektrickou permitivitou.

konfokálny mikroskop

konfokálny mikroskop — typ svetelného mikroskopu, v ktorom sa súčasne osvetľuje a sníma len jeden bod skúmanej vzorky, na ktorý je zaostrená osvetľovacia aj snímacia časť mikroskopu.

V bežnom svetelnom mikroskope sa vytvára naraz obraz celej snímanej roviny, preto sa na pozorovanie zvyčajne používajú tenké vzorky (pri hrubých vzorkách by svetlo rozptýlené oblasťami pred alebo za zobrazovanou rovinou znižovalo kvalitu obrazu). V konfokálnom mikroskope je vybraná rovina vzorky snímaná bod po bode, čo umožňuje odfiltrovať svetlo rozptýlené okolím práve zobrazovaného bodu. Konfokálny mikroskop má preto vyšší kontrast a vyššiu priestorovú rozlišovaciu schopnosť.

Prvý konfokálny mikroskop zostrojil v 50. rokoch 20. stor. M. Minsky. Podľa jeho návrhu bolo možné získať obraz celej vzorky jej posúvaním vo dvoch smeroch kolmých na smer zobrazovania. Prvé prakticky použiteľné konfokálne mikroskopy navrhli a vyrobili koncom 60. rokov 20. stor. českí vedci Mojmír Petráň (*1923) a Milan Hadravský (*1939, †2012) z Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Plzni. Vzorka v nich bola pevne uložená a priestorovo premenné bodové osvetlenie i zobrazovanie osvetleného bodu bolo zabezpečené rotujúcim kotúčom so špirálovo usporiadanými otvormi (→ Nipkowov kotúč). V polovici 80. rokov 20. stor. bol skonštruovaný laserový rastrovací konfokálny mikroskop (angl. Confocal Laser Scanning Microscope, CLSM, aj Laser Confocal Scanning Microscope, LCSM), v ktorom sa jednotlivé body vzorky osvetľujú laserovým lúčom nasmerovaným do snímaného bodu dvojicou nastaviteľných zrkadiel. Vývoj rastrovacích mikroskopov bol motivovaný biologickým výskumom a potrebou zobrazovať veľmi slabé fluorescenčné žiarenie (pri fluorescenčnej mikroskopii), na ktorého zaznamenávanie mikroskop s rotujúcim Nipkowovým kotúčom nepostačoval. Začiatkom 90. rokov 20. storočia bola technológia mikroskopov s rotujúcim Nipkowovým kotúčom doplnená o dodatočný kotúč s mikrošošovkami, ktoré zaostrovali laserový lúč do otvorov Nipkowovho kotúča, čím sa zvýšila citlivosť zariadenia až na úroveň rastrovacieho mikroskopu; moderný mikroskop používajúci Nipkowov kotúč sa nazýva konfokálny mikroskop s rotujúcim kotúčom (angl. Spinning Disc Confocal Microscope, SDCM).

Výber zobrazovanej roviny je v konfokálnom mikroskope nastaviteľný zmenou zaostrenia objektívov, takže možno zobraziť dvojrozmerné tzv. optické rezy vzorky umiestnené v jej ľubovoľnej hĺbke alebo trojrozmerný obraz vzorky vo forme trojrozmerného rastra bodov. Konfokálne mikroskopy sú v súčasnosti jedným zo základných nástrojov biologického, medicínskeho a materiálového výskumu.

invariant

invariant [lat.] — nemenný, nepremenný, konštantný jav;

1. etnogr. v procese zmien stabilná hodnota javu. V ľudovej kultúre vystupuje invariant predovšetkým vo forme stereotypov (správanie, myslenie, umelecká tvorba), vo folklóre patria k jeho špecifickej forme textové a hudobné formuly (refrén);

2. fyz. veličina, ktorá je vzhľadom na uvažovaný typ transformácie invariantná (nemenná). Za invariant sa považuje aj fyzikálny vzťah, ktorý sa pri uvažovanej transformácii nemení. Invariantmi sú napr. rýchlosť svetla alebo elektrický náboj pri transformácii do inej inerciálnej sústavy;

3. jaz. jazykovedná všeobecnina (všeobecná stránka javu) vzťahujúca sa na konštantnú podobu jazykových jednotiek vyskytujúcich sa v texte v rozličných obmenách. Pri analýze textu sa vyčleňujú vety, slová, slabiky i hlásky a zisťuje sa výskyt týchto segmentov v texte v rôznych obmenách, t. j. vo viacerých exemplároch (variantoch) tej istej vety, toho istého slova ap. Počet invariantov v jednotlivých kategóriách sa určuje komutačnou skúškou (skúškou zameniteľnosti);

4. lit. v modernej semioticky orientovanej teórii literatúry nepremenná zložka jazykovo-tematickej výstavby literárneho diela, ktorá sa pri transformácii premenných veličín nemení, napr. v oktáve či v sonete počet veršov, v elegickom distichu počet veršov, metrum ap.;

5. mat. objekt (vlastnosť), ktorý sa zachováva, t. j. určitým typom transformácií sa nemení. Typickými príkladmi sú rozmer vektorového priestoru (zachováva sa lineárnym izomorfizmom), hodnosť matice (zachováva sa napr. elementárnymi úpravami matice, násobením regulárnou maticou ap.), Gaussova krivosť plochy (zachováva sa izometriou), dvojpomer štyroch bodov priamky (zachováva sa projektívnou transformáciou). Invarianty sú aj základom charakterizácie rôznych druhov geometrie. Ich význam pri budovaní základov geometrie zdôraznil F. Klein vo svojej inauguračnej prednáške Erlangenský program.
Invarianty sa podľa typu transformácií, ktoré ich zachovávajú, nazývajú afinné, projektívne, topologické ap. Formálne sa invariant definuje ako zobrazenie \(q\) z množiny \(M\) matematických objektov, na ktorej je definovaná relácia ekvivalencie \(\sim\), do množiny \(N\) týchto objektov, pričom pre také \(m, m'\in M\), že \(m \sim m'\), platí \(q(m) = q(m')\). Osobitná pozornosť sa venuje tzv. úplným systémom invariantov, ktoré v danej množine \(M\) každý objekt jednoznačne zaraďujú do triedy ekvivalencie vzhľadom na reláciu ekvivalencie (\(\sim\)).

jet

jet [džet; angl.] — vo všeobecnosti prúd kvapaliny alebo plynu unikajúci z dýzy, čím sa jeho tlaková energia premieňa na kinetickú;

1. lietadlo s prúdovým pohonom;

2. fyz. termín používaný vo fyzike častíc; najčastejšie prúd hadrónov (tvoriacich sa pri vzniku kvarkov a gluónov) vyletujúcich z jedného bodu pod blízkymi uhlami, v dôsledku čoho má prúd kužeľový tvar.

kohézia

kohézia [lat.] —

1. fyz. súdržnosť — prejav príťažlivého pôsobenia medzi susediacimi molekulami alebo iónmi tej istej látky (najmä tuhej a kvapalnej). Kohéziu spôsobujú kohézne sily, ktoré látku udržiavajú pohromade a sú výsledkom príťažlivých a odpudivých elektrostatických interakcií v látke. Veľkosť kohéznych síl závisí od druhu látky a prevládajúceho typu interakcie. V kvapalinách kohézia zodpovedá za povrchové napätie;

2. jaz. aj kohéznosť — jeden zo základných aspektov textu (textovosti), súdržnosť, hustota textu, jeho jazykovo-kompozičná štruktúra realizovaná pomocou jazykových prostriedkov, a to lexikálnych (opakovaním rovnakých slov alebo ich obmenou, používaním synoným ap.), gramatických (používaním zámen; konektorov, najmä spojok a častíc; slovosledom; opakovaním alebo varírovaním morfologických kategórií a syntaktických konštrukcií; využívaním kondenzácie; spôsobom pripojenia novej vety k predchádzajúcej alebo ku kontextu, → glutinácia) a intonačných (opakovanie intonácie, rytmus). Kohézia (povrchová úroveň textu) sa niekedy chápe ako opozícia k ďalšiemu aspektu textovosti, ku koherencii (hĺbkovovýznamová úroveň textu).

dávka

dávka — vymedzené množstvo;

1. ekon., práv. a) jednorazová alebo pravidelne opakovaná peňažná platba odvádzaná fyzickými a právnickými osobami v prospech štátu, spravidla viazaná na určitý majetok alebo úkon; jeden zo zdrojov príjmov verejných rozpočtov. Predstavuje druh priamej alebo nepriamej dane. Daňovým základom pri nej je hodnota majetku k určitému okamihu alebo prírastok na majetku za určitý čas. V tejto podobe sa u nás uplatňovala napr. dávka z majetku, dávka z majetkového prírastku, milionárska dávka (bežné označenie mimoriadnych dávok z 1947 postihujúcich vyššie dôchodky a dôchodky milionárov i nadmerné zisky), b) pravidelne sa opakujúci výdavok z verejného rozpočtu alebo z iného peňažného fondu alebo vecné plnenie fyzickým osobám na základe všeobecného záväzného právneho predpisu. Má sociálne stimulačnú a stabilizačnú funkciu, formu nenávratnej pôžičky, resp. dotácie, výpomoci, príspevku ap., napr. dávka nemocenského poistenia, dávka sociálnej pomoci;

2. farm., lat. dosis — hmotnostné alebo objemové množstvo biologicky aktívnej látky (liečiva). Rozoznáva sa liečivá (dosis curativa, therapeutica), toxická (dosis toxica), smrteľná (dosis letalis) a najvyššia dávka (dosis maxima);

3. fyz. → absorbovaná dávka; dávka ožiarenia → dávkový ekvivalent;

4. inform., angl. batch — skupina prvkov (príkazov, dát), ktoré sa vykonávajú alebo spracovávajú ako celok (→ režim spracovania po dávkach);

5. voj. a) niekoľko po sebe nasledujúcich výstrelov z automatickej zbrane vyvolaných jedným stlačením spúšte; b) určité kalkulačné množstvo potravín, napr. denná dávka, t. j. množstvo potravín určené normou stravnej dávky na jedného vojaka na 24 h. Denná dávka jednotky (útvaru, zväzku) je súhrn dennej dávky pre celkový počet osôb jednotky (útvaru, zväzku). Na zásobovanie vojsk sa používajú denné dávky potravín (ddp), konzervové dávky potravín (kdp) a dávky predpripravených potravín (dpp).

hadrón

hadrón [gr.] — fyz. častica, ktorá sa skladá z kvarkov a z gluónov, medzi ktorými pôsobí silná interakcia. Vlastnosti (kvantové čísla) hadrónov určujú tzv. valenčné kvarky; tie sú obklopené oblakom virtuálnych kvarkovo-antikvarkových párov a gluónov. Hadróny, ktoré sa skladajú z troch valenčných kvarkov, sa nazývajú baryóny; mezóny sú hadróny zložené z jedného valenčného kvarku a jedného valenčného antikvarku. Medzi hadróny patria aj elementárne častice vytvárajúce atómové jadrá (protóny a neutróny). Jediným stabilným hadrónom v prírode je protón; stabilný je aj neutrón viazaný v nerádioaktívnych atómových jadrách, ale ako voľná častica sa za približne 15 min. rozpadá na protón, elektrón a elektrónové antineutríno (neutríno). Ostatné hadróny vznikajú vo vysokoenergetických zrážkach častíc v urýchľovačoch alebo pri dopade kozmického žiarenia, sú nestabilné, rýchlo (typicky rádovo za 10-23 s) sa rozpadajú na ľahšie hadróny a nakoniec na stabilné elementárne častice. Teória silných interakcií (→ kvantová chromodynamika) pripúšťa napr. aj existenciu tetrakvarkových mezónov (zložených z dvoch valenčných kvarkov a dvoch valenčných antikvarkov) alebo pentakvarkových baryónov (zo štyroch valenčných kvarkov a jedného valenčného antikvarku), ako aj glubólov, viazaných stavov z dvoch alebo troch valenčných gluónov. Existencia takýchto hadrónov však zatiaľ nebola v experimentoch presvedčivo dokázaná.

Hamiltonov operátor

Hamiltonov operátor [he-], hamiltonián —

1. mat. aj operátor nabla – vektorový operátor tvaru

\(\displaystyle{\nabla =\frac{\partial }{\partial x}\mathsf{i}+\frac{\partial }{\partial y}\mathsf{j}+\frac{\partial }{\partial z} \mathsf{k}},\)

pomocou ktorého možno vyjadriť:

a) gradient skalárného poľa \(U\) v tvare

\(\displaystyle{\nabla U=\frac{\partial U}{\partial x}\mathsf{i} + \frac{\partial U}{\partial y}\mathsf{j} + \frac{\partial U}{\partial z}\mathsf{k} = \mathrm{grad}\ U},\)

b) divergenciu vektorového poľa \(\boldsymbol V = u\mathsf{i} + v\mathsf{j} + w\mathsf{k}\) v tvare

\(\displaystyle{\nabla \cdot \boldsymbol V=\left(\frac{\partial }{\partial x}\mathsf{i} + \frac{\partial }{\partial y}\mathsf{j} + \frac{\partial }{\partial z}\mathsf{k} \right)\cdot (u \mathsf{i} + v \mathsf{j} + w \mathsf{k}) = \frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial w}{\partial z}= \mathrm{div}\ \boldsymbol V},\)

c) rotáciu vektorového poľa \(\boldsymbol V\) v tvare

\(\displaystyle{\mathrm{rot}\boldsymbol V = \nabla \times \boldsymbol V = \left(\frac{\partial }{\partial x}\mathsf{i}+\frac{\partial }{\partial y}\mathsf{j}+\frac{\partial }{\partial z}\mathsf{k}\right) \times (u \mathsf{i} + v \mathsf{j} + w \mathsf{k}) = \left(\frac{\partial w}{\partial y}-\frac{\partial v}{\partial z}\right) \mathsf{i} +\left(\frac{\partial u}{\partial z}-\frac{\partial w}{\partial x}\right) \mathsf{j} +\left(\frac{\partial v}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial y}\right) \mathsf{k}};\)

2. fyz. zn. \(\hat H\)— operátor v kvantovej mechanike, definujúci časový vývoj kvantovej sústavy. Formálne je totožný s Hamiltonovou funkciou, ak sa fyzikálne veličiny v nej vystupujúce nahradia operátormi, napríklad zložka hybnosti \(p_x\) je nahradená operátorom -\(i\mathrm{\hslash }\frac{\partial }{\partial x}\). Pre kvantovú časticu nachádzajúcu sa v poli, v ktorom má potenciálnu energiu \(V\)(\(x\), \(y\), \(z\)), má Hamiltonov operátor tvar

\(\displaystyle{-~\frac{h^{2}}{8{\pi }^{2}m}\left(\frac{{\partial }^{2}}{\partial x^{2}}+\frac{{\partial }^{2}}{\partial y^{2}}+\frac{{\partial }^{2}}{\partial z^{2}}\right) + V(x, y, z)},\)

kde \(m\) je hmotnosť častice a \(h\) Planckova konštanta. Vlastné hodnoty Hamiltonovho operátora zodpovedajú vlastným hodnotám energie stacionárnych stavov sústavy.

Hamiltonova funkcia

Hamiltonova funkcia [he-] —

1. mat. funkcia \(H\) v parciálnej diferenciálnej rovnici 1. rádu

\(\displaystyle{\frac{\partial z}{\partial t}+H\left(t,x^1,\dots,x^n,\frac{\partial z}{\partial x^1},\dots,\frac{\partial z}{\partial x^n}\right) = 0}\)

(Hamiltonova-Jacobiho diferenciálna rovnica), kde \(z\) je hľadaná funkcia \(n + 1\) premenných \(t\), \(x^1,\dots, x^n\), ktorá sa v rovnici explicitne nevyskytuje;

2. fyz. aj hamiltonián – funkcia charakterizujúca stav fyzikálnej sústavy (môže ju tvoriť aj jedna častica) vo fázovom priestore v daných fyzikálnych podmienkach. Je funkciou zovšeobecnených súradníc \(q_i\), zovšeobecnených hybností \(p_i\) a času \(t\) a je definovaná vzťahom

\(\displaystyle{H(q_i,p_i,t)=\sum_{i=1}^np_i{\dot q}_i-L},\)

kde \({\dot q}_i\) sú zovšeobecnené rýchlosti a \(L\) je Lagrangeova funkcia. Ak je táto mechanická sústava voľnou sústavou alebo je viazaná holonómnymi (väzbové podmienky neobsahujú derivácie súradníc) a zároveň skleronómnymi väzbami (väzbové podmienky neobsahujú explicitne čas) a jej stav nezávisí od času (\(\partial H/\partial t=0\)), Hamiltonova funkcia má tvar

\(H = T + V\)

a význam celkovej energie danej sústavy (\(T\) a \(V\) predstavujú celkovú kinetickú a celkovú potenciálnu energiu sústavy). Nazvaná podľa W. R. Hamiltona.

fyzikálna veličina

fyzikálna veličina — pojem kvantitatívne vystihujúci vlastnosť alebo stav fyzikálneho objektu alebo javu. Fyzikálne veličiny sú napr. sila, rýchlosť a intenzita elektrického poľa. Bežný pojem (napr. pojem rýchlosť) sa stáva fyzikálnou veličinou, keď sa zavedie predpis, ako ju merať, t. j. priradiť jej číselnú hodnotu. Nevyhnutnou podmienkou tohto priradenia je zavedenie príslušnej referenčnej veličiny nazývanej jednotka fyz. veličiny, s ktorou sa meraná veličina porovnáva. Pomer veľkosti meranej veličiny a príslušnej jednotky je číselná hodnota fyzikálnej veličiny. V sústavách fyzikálnych jednotiek sa rozlišujú základné a odvodené veličiny. Výber základných veličín, ako aj ich počet je konvenčný. V sústave CGS boli zavedené tri základné fyzikálne veličiny (dĺžka, hmotnosť, čas), v sústave SI platnej v súčasnosti je ich sedem (dĺžka, hmotnosť, čas, elektrický prúd, teplota, látkové množstvo, svietivosť). Základné veličiny majú veľmi presne definované jednotky. Ostatné veličiny v sústave fyzikálnych jednotiek sú odvodené, pričom ich jednotky sa odvodzujú od jednotiek základných veličín prostredníctvom fyzikálnych rovníc medzi príslušnými fyzikálnymi veličinami. Ďalej sa rozoznávajú skalárne, vektorové a tenzorové veličiny. Na určenie skalárnej veličiny postačuje jediné číslo vyjadrujúce jej veľkosť (napr. teplota, tlak, energia, hmotnosť, elektrický potenciál), na určenie vektorovej veličiny v trojrozmernom priestore sú potrebné tri číselné údaje, pretože sa okrem veľkosti vyznačujú aj smerom (napr. rýchlosť, sila, intenzita elektrického poľa). V niektorých prípadoch, napr. v anizotropných prostrediach (najčastejšie v kryštáloch), je potrebné používať tenzorovú veličinu (tenzor), t. j. veličinu určenú ešte väčším počtom číselných údajov. Ide o prípady, keď napr. pôsobenie sily (tlaku) z rôznych smerov nevyvoláva v prostredí rovnaké deformácie alebo keď má látka v rôznych smeroch odlišnú rezistivitu či index lomu. V termodynamike sa niektoré veličiny označujú ako stavové veličiny (ich hodnota je určená iba okamžitým stavom termodynamickej sústavy a nezávisí od spôsobu, akým sa sústava do tohto stavu dostala). Fyzikálne vlastnosti termodynamickej sústavy charakterizujú extenzitné veličiny a intenzitné veličiny.

hamiltonián

hamiltonián [he-] —

1. mat. synonymum Hamiltonovho operátora;

2. v klasickej mechanike funkcia opisujúca stav mechanickej sústavy prostredníctvom súradníc a hybností všetkých častíc tvoriacich sústavu (→ Hamiltonova funkcia);

3. v kvantovej mechanike operátor (→ Hamiltonov operátor) zodpovedajúci celkovej energii sústavy. Nazvaný podľa W. R. Hamiltona.

Hall, Edwin Herbert

Hall [hól], Edwin Herbert, 7. 11. 1855 Great Falls, dnes Gorham, Maine, USA – 20. 11. 1938 Cambridge, Massachusetts, USA — americký fyzik. R. 1881 – 1921 pôsobil na Harvardovej univerzite, od 1895 profesor. Zaoberal sa termoelektrickými javmi, elektromagnetizmom, elektrickou a tepelnou vodivosťou kovov a skúmal, či sa odpor vodiča zmení pôsobením magnetického poľa. Pri jednom z pokusov 1879 zistil, že ak na zlatú platničku, ktorou preteká elektrický prúd, začne pôsobiť magnetické pole, indukuje sa v nej elektrické pole kolmé na smer elektrického prúdu, ako aj na smer magnetického poľa (→ Hallov jav).

Haas, Wander Johannes de

Haas [hás], Wander Johannes de, 2. 3. 1878 Lisse – 26. 4. 1960 Bilthoven — holandský fyzik. Po skončení štúdia fyziky na univerzite v Leidene 1905 – 11 asistent u H. Kamerlingha Onnesa, 1912 doktorát, 1911 – 13 súkromný asistent Henriho de Bois (*1863, †1918) v Berlíne, 1917 profesor na Vysokej technickej škole v Delfte, od 1924 na univerzite v Groningene a Leidene. Až do odchodu do dôchodku (1958) riaditeľ kryogénneho laboratória H. Kamerlingha Onnesa. Zaoberal sa metódami získavania nízkych teplôt a správaním kovov pri týchto teplotách. Adiabatickou demagnetizáciou dosiahol rekordne nízku teplotu 2 · 10-4 K. Spolu s A. Einsteinom uskutočnili 1915 experiment, ktorým chceli dokázať existenciu Ampèrových molekulových prúdov. Až neskôr, po presnejších meraniach iných experimentátorov, sa ukázalo, že ich pokus potvrdil existenciu spinu elektrónu (Einsteinov-de Hassov pokus). Spolu s ruským fyzikom L. V. Šubnikovom objavil 1930 oscilácie elektrického odporu bizmutu v magnetickom poli pri teplote kvapalného hélia a nepriamoúmernú závislosť odporu od hodnoty poľa (Šubnikovov-de Haasov jav). Spolu s Pieterom M. van Alphenom 1931 objavil závislosť magnetickej susceptibility kovov od intenzity magnetického poľa (de Haasov-van Alphenov jav).

Haas, Arthur Erich

Haas [hás], Arthur Erich, 30. 4. 1884 Brno – 20. 2. 1941 Chicago — americký teoretický fyzik rakúskeho pôvodu. Študoval na univerzite vo Viedni (1906), 1913 – 20 profesor na univerzite v Lipsku, od 1923 vo Viedni, 1935 emigroval do USA, od 1936 profesor fyziky na univerzite v Notre Dame (Indiana, USA). Do 1909 sa zaoberal históriou fyziky, potom teoretickou fyzikou. Ako prvý aplikoval kvantovú hypotézu na model atómu, 1910 vypracoval návrh na kvantovanie Thomsonovho modelu. Usiloval sa dať do súvisu Einsteinovu hypotézu o kvantovej povahe žiarenia a štruktúru atómu (Haasov model). Odvodil kvantitatívny vzťah medzi Planckovou konštantou a polomerom atómu, na základe svojho modelu vypočítal 1910 Rydbergovu konštantu.

Hajko, Vladimír

Hajko, Vladimír, 3. 10. 1920 Krompachy, okres Spišská Nová Ves – 24. 7. 2011 Košice — slovenský fyzik. R. 1944 pôsobil v Ústave technickej fyziky SVŠT (dnes STU) v Bratislave, 1953 – 63 na Katedre fyziky Vysokej školy technickej (dnes TU) v Košiciach (1953 – 62 prorektor Vysokej školy technickej), 1963 – 82 na Katedre experimentálnej fyziky Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (1963 – 69 dekan Prírodovedeckej fakulty, 1969 – 74 rektor Univerzity P. J. Šafárika), súčasne 1980 – 82 externý riaditeľ Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, 1982 – 85 riaditeľ ústavu (pôsobil v ňom až do 1989); 1960 profesor, 1972 akademik SAV, 1973 akademik ČSAV. R. 1974 – 89 predseda SAV, 1974 – 89 podpredseda ČSAV. Zaoberal sa fyzikou magnetických javov, na pracoviskách v Košiciach inicioval výskum magnetických vlastností feromagnetických látok a v tomto odbore vybudoval vedeckú školu. So spolupracovníkmi navrhol nový pohľad na mechanizmus premagnetovania feromagnetických tyčí a teoreticky interpretoval špecifickú povahu hysterézy demagnetizačného faktora, vďaka čomu bolo možné predvídať priebeh tohto javu v rôznych miestach tyče. Na základe štúdia zmien magnetickej štruktúry feromagnetík vytvoril predstavu o mikrofyzikálnych procesoch podmieňujúcich javy reptation a bascule negative (posúvanie, resp. stáčanie nesymetrických hysteréznych slučiek). Prispel k jednoznačnému potvrdeniu existencie záporných Barkhausenových skokov, k vypracovaniu fenomenologickej teórie ich vzniku a k objasneniu ich závislosti od fyzikálnych podmienok experimentu. Inicioval usporadúvanie pravidelných celoštátnych konferencií o magnetizme v Košiciach a bol ich hlavným organizátorom. Zaslúžil sa o založenie Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (1963) a bol jej prvým dekanom. Autor 38 vedeckých prác v domácich a zahraničných odborných časopisoch, vedúci autorského kolektívu publikácií Fyzika v príkladoch (1960; vyšla vo viacerých vydaniach i v zahraničí), Základy fyziky (1980), Magnetizačné procesy (1982), Fyzika v experimentoch (1988; prepracovaná anglická verzia Physics in Experiments, 1997). Nositeľ štátnej ceny SR (1972), zahraničný člen Akadémie vied bývalej NDR (1977), bývalého ZSSR (1982), Ukrajiny (1990), Dr. h. c. Štátnej univerzity v Užhorode (1985) a Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne (2005).

atómové jadro

atómové jadro — centrálna časť atómu s priemerom približne 100 000-krát menším ako celý atóm, v ktorej je sústredená takmer celá jeho hmotnosť. Skladá sa z protónov a neutrónov (nukleónov). Celkový počet nukleónov v jadre udáva nukleónové číslo \(A\), ktoré je súčtom protónového čísla \(Z\) a neutrónového čísla \(N\). Veľkosť polomeru atómového jadra sa vyjadruje empirickým vzťahom \(R\cong \mathrm{1,4}\cdotp {10}^{-15}\cdotp {A}^{1/3}\mathrm m\). Hustota atómového jadra dosahuje až 1017 kg · m-3. Náboj jadra je určený súčinom protónového čísla \(Z\) a kladného elementárneho náboja \(e\). Číslo \(Z\) udáva miesto v periodickej tabuľke prvkov. Jadro s konkrétnym počtom protónov a neutrónov sa nazýva nuklid. Nuklid chemického prvku so značkou \(X\) sa označuje symbolom \({}_{Z}^{A}X\). Jadrá s rovnakým protónovým číslom, ale líšiace sa počtom neutrónov, tvoria izotopy daného chemického prvku, jadrá s rovnakými nukleónovými číslami, odlišujúce sa protónovým číslom, sú izobary. Atómové jadro môže mať spin, magnetický moment (→ jadrový magnetón) aj kvadrupólový moment (→ kvadrupól). Stabilitu jadra udáva väzbová energia \(E\), ktorá je daná hmotnostným schodkom (defektom) \(\Delta M\mathrm{\colon }E=\Delta \mathit{M\cdotp }{c}^{2}\), kde \(c\) je rýchlosť svetla vo vákuu. Pre hmotnostný schodok jadra platí \(\Delta M={\mathit{Zm}}_{p}+{\mathit{Nm}}_{n}-{M}_{A}\), kde \({m}_{p}\) je hmotnosť voľného protónu, \({m}_{n}\) hmotnosť voľného neutrónu a \({M}_{A}\) hmotnosť nimi vytvoreného jadra. Väzbová energia pripadajúca na 1 nukleón má pre väčšinu jadier hodnotu 7 – 8 MeV, klesá len pri jadrách s počtom nukleónov menším ako 20 alebo väčším ako 180. Okolo 2 000 známych nuklidov sa delí na stabilné a nestabilné. Nuklid je stabilný, ak jeho hmotnosť je menšia ako celková hmotnosť možných produktov jeho rozpadu. Nestabilné jadrá sa menia rozpadom \(\alpha\), premenou \(\beta\), vyžiarením kvanta \(\gamma\), klastrovým rozpadom a zriedkavo aj emisiou neutrónov či protónov. Nestabilné jadrá charakterizuje ich stredná doba života. Interakciou s inými jadrami alebo elementárnymi časticami vznikajú jadrové reakcie, pri ktorých sa môže energia z jadra uvoľniť alebo jadrom pohltiť. Informácie o stave jadier sa získavajú štúdiom spontánnych premien, procesov rozptylu a jadrovými reakciami; (→ Mössbauerov jav, → rádioaktivita).

Atwood, George

Atwood [etvúd], George, október 1745 Londýn – 11. 7. 1807 Londýn — anglický fyzik. Profesor na Trinity College v Cambridgei (1769), člen Kráľovskej spoločnosti v Londýne (1776). Zaoberal sa elektrinou, optikou a mechanikou. Skonštruoval prístroj na demonštráciu zákona voľného pádu (Atwoodov pádostroj), ktorý opísal v Traktáte o mechanike (1784). Skúmal stabilitu telies na hladine vody.

atmosférický tlak

atmosférický tlak — tlak vzduchu číselne sa rovnajúci tiaži mysleného vzduchového stĺpca s jednotkovou plochou prierezu (napr. 1 m2), ktorého spodný okraj je na úrovni nadmorskej výšky mernej hladiny a horný okraj na hornom okraji atmosféry. Na základe konvencie sa prepočítava na úroveň hladiny mora na 45° severnej šírky pri teplote 0 °C. Najčastejšie sa udáva v hektopascaloch (1 HPa = 100 N/m2). Typické hodnoty atmosférického tlaku - 1000 HPa - znamenajú, že vzduchový stĺpec so základňou 1 m2 má hmotnosť 10 000 kg. Atmosférický tlak sa meria aneroidmi a barometrami, príp. sa jeho zmeny registrujú barografmi.

atóm

atóm [gr.] — najmenšia stavebná časť chemických prvkov, ktorá je nositeľom ich vlastností a môže vstupovať do chemických reakcií. Pojem atóm je známy už od staroveku (Démokritos z Abdéry), keď vznikla predstava atómu ako absolútne najmenšej časti látky, ktorá s menšími zmenami pretrvala takmer 25 storočí. Koncepcia atómu ako nositeľa chemických vlastností prvku pochádza od J. Daltona (zač. 19. stor.). Súčasná predstava o štruktúre atómu sa začala rozvíjať po pokusoch E. Rutherforda (→ modely atómu).

Atóm sa skladá z elektricky kladne nabitého atómového jadra a z elektrónového obalu atómu tvoreného záporne nabitými elektrónmi. Počet elektrónov v obale elektricky neutrálneho atómu sa rovná protónovému číslu Z , t. j. počtu protónov v jadre, a je poradovým číslom prvku v periodickej tabuľke prvkov. Rozmer atómu je rádovo 10-10 m, jeho hmotnosť 10-27 – 10-25 kg, pričom takmer celá hmotnosť atómu je sústredená v atómovom jadre. Hmotnosť atómu vyjadrená v atómových hmotnostných jednotkách sa svojou hodnotou približne rovná nukleónovému číslu A, t. j. súčtu počtu neutrónov a protónov v atómovom jadre (→ relatívna atómová hmotnosť).

Elektróny obalu sa môžu nachádzať iba v určitých kvantových stavoch vyjadrených pomocou štyroch kvantových čísel. Každému kvantovému stavu zodpovedá určitá hladina energie. Číselné hodnoty hlavného kvantového čísla n = 1, 2, 3, 4, 5... zodpovedajú energetickým hladinám, ktoré sa označujú písmenami K, L, M, N, O... Reálnosť kvantových stavov a im zodpovedajúce diskrétne energetické hladiny 1914 experimentálne overili J. Franck a G. Hertz. Elektróny sú v obale usporiadané v súlade s Pauliho vylučovacím princípom, podľa ktorého jeden kvantový stav nemôže byť obsadený viac ako jedným elektrónom.

Atóm ako celok sa môže nachádzať v základnom alebo v excitovanom stave. V excitovanom stave zotrváva krátko, rádovo 10-8 s, s výnimkou tzv. metastabilných stavov. Pri prijatí energie sa atóm dostáva do vzbudeného stavu, t. j. do kvantového stavu s vyššou energiou. Do základného stavu sa vracia vyžiarením elektromagnetickej energie. Vyžiarenie nastáva vtedy, ak sa mení kvantový stav niektorého z elektrónov atómu, pričom sa mení jeho energia. Pri prechode z vyššej energetickej hladiny na nižšiu môže atóm vyžiariť fotón, v niektorých prípadoch emitovať elektrón (→ Augerov jav), príp. môže nastať aj nežiarivý prechod. Pri žiarivých prechodoch (→ kvantový prechod) izolované atómy vyžarujú čiarové spektrum. Prvé pozorované spektrá boli z viditeľnej oblasti, atómy však vyžarujú vo veľmi širokej oblasti elektromagnetického žiarenia (mikrovlnnej, infračervenej, ultrafialovej, röntgenovej.). Po prijatí alebo po strate elektrónu (ionizácii) atóm prestáva byť elektricky neutrálnym, stáva sa z neho ión.

Chemické vlastnosti atómu sa dajú študovať metódami kvantovej chémie. Atómy majú magnetický moment (s výnimkou inertných plynov), ktorý je základným predpokladom ich paramagnetických vlastností a feromagnetizmu. Vplyvom vonkajších elektromagnetických polí získavajú elektrický dipólový moment a štiepia sa ich energetické hladiny (→ Starkov jav, → Zeemanov jav, → spektrálna čiara).

atmosféra

atmosféra [gr.] —

1. nálada, ovzdušie;

2. plynný obal planéty alebo mesiaca. Atmosféra je tým stabilnejšia, čím vyššia je úniková rýchlosť planéty (a teda jej hmotnosť), čím nižšia je teplota na jej povrchu a čím viac ťažších prvkov obsahuje plyn, ktorý ju vytvára. Z planét slnečnej sústavy má pre blízkosť k Slnku a pre malú hmotnosť zanedbateľnú atmosféru Merkúr, veľmi riedku (aj pre malú hmotnosť) atmosféru Mars, veľmi hustú atmosféru Venuša. Obrie planéty majú mohutné vodíkovo-metánovo-čpavkové atmosféry, pretože vzhľadom na ich veľkú hmotnosť neunikol z ich atmosféry ani najľahší plyn vodík. Atmosféru majú aj niektoré mesiace obrích planét, napr. mesiac Saturna Titan;

3. → atmosféra Zeme;

4. povrchové vrstvy hviezdy (→ hviezdna atmosféra).

5. staršia, od 1980 u nás nepoužívaná jednotka tlaku. Rozlišuje sa fyzikálna a technická atmosféra. Technická atmosféra, zn. at, sa definuje ako tlak vyvolaný silou 1 kilopondu na 1 cm2, t. j. 1 at = 1 kp/cm2. Jej hodnota v pascaloch (Pa) je 1 at = 98 066,5Pa. Fyzikálna atmosféra, zn. atm, vyjadrovala normálny barometrický tlak reprezentovaný tlakom ortuťového stĺpca vysokého 760 milimetrov, 1 atm = 101 325Pa. Technická a fyzikálna atmosféra sa navzájom odlišujú len málo, 1 atm = 1,033 2 at.

hmla

hmla — atmosférický aerosól tvorený drobnými kvapôčkami vody alebo ľadovými kryštálikmi rozptýlenými vo vzduchu, zmenšujúci horizontálnu viditeľnosť pri zemskom povrchu pod 1 km; jeden z hydrometeorov. Vyznačuje sa veľmi vysokou relatívnou vlhkosťou vzduchu (niekedy až 100 %) a zvyčajne bielym sfarbením; pôsobí sychravým dojmom. V meteorologickej praxi sa podľa viditeľnosti rozlišuje slabá (dohľadnosť 500 až 1 000 m), mierna (200 až 500 m), silná (50 až 200 m) a veľmi silná hmla (dohľadnosť menšia než 50 m). Hmla vzniká pri kladných i záporných teplotách, ak je vo vzduchu dostatočné množstvo kondenzačných jadier a teplota vzduchu klesne na alebo pod teplotu rosného bodu.

Existuje viacero ďalších hľadísk na delenie hmly. Napr. podľa spôsobu vzniku sa rozlišuje advekčná (vzniká pri presune relatívne teplého a vlhkého vzduchu nad chladnejší povrch; → advekcia), radiačná (tvorí sa najmä v noci pri ochladzovaní prízemnej vrstvy vzduchu efektívnym vyžarovaním tepla) a advekčno-radiačná hmla (vzniká pri kombinácii podmienok vzniku advekčnej a radiačnej hmly). Podľa zloženia sa rozlišuje prechladená (vzniká pri teplotách pod bodom mrazu, pričom je tvorená prechladenými kvapôčkami vody s teplotou pod 0 °C, má vysoký obsah vodnej pary, často pri nej vznikajú námrazové javy) a ľadová hmla (zmrznutá hmla; vzniká najmä pri teplotách pod -30 °C, je tvorená kryštálikmi ľadu, má nízky obsah vodnej pary), podľa vertikálneho rozsahu prízemná (zasahuje do výšky maximálne dvoch metrov, vyskytuje sa zvyčajne nad vodnými plochami, močiarmi a vlhkými lúkami) a vysoká hmla (zasahuje do výšky niekoľko sto metrov a rozprestiera sa na veľkých plochách).

hlasitosť

hlasitosť

1. subjektívne pociťovaná intenzívnosť zvuku závisiaca od objektívnej, fyzikálnej intenzity zvuku. V hudobnom prejave predstavujú zmeny intenzity zvuku jeho dynamiku;

2. fyzikálna veličina vyjadrujúca intenzívnosť sluchového vnemu, ktorej hodnota sa získa porovnaním s vnemom vyvolaným čistým tónom s frekvenciou 1 kHz a hladinou hlasitosti LN = 40 fónov, t. j. zodpovedá mu intenzita I = 10-8 W/m2. Jednotkou hlasitosti je son. Čistý tón s frekvenciou 1 kHz má hlasitosť jedného sonu, ak má intenzitu I = 10-8 W/m2. Od hlasitosti treba odlišovať hladinu intenzity zvuku meranú v decibeloch (dB).

beztiažový stav

beztiažový stav — stav, keď sa teleso správa tak, akoby nemalo tiaž. Možno ho dosiahnuť dostatočným vzdialením telesa od všetkých vesmírnych telies pri kozmických letoch alebo umelo na krátky čas napodobniť voľným pádom, pri ktorom sa výrazne neuplatní odpor vzduchu, takže veľkosť zotrvačnej sily sa rovná práve veľkosti tiaže telesa. Beztiažový stav možno dosiahnuť aj pri lete lietadla v tiažovom poli, keď je lietadlo riadené tak, aby jeho motory prekonávali len okamžitý odpor vzduchu, takže lietadlo sa pohybuje po parabolickej dráhe (→ balistická krivka). Beztiažový stav sa dosiahne aj v kozmickej lodi obiehajúcej okolo Zeme, ak sa tiažová sila kompenzuje odstredivou silou. Podobne ho možno dosiahnuť v kozmických trenažéroch. Skúmanie rôznych prírodných dejov v beztiažovom stave prebieha najmä v rámci kozmického výskumu.

Na väčšinu osôb pôsobí euforicky, vyvoláva polohovú dezorientáciu. Frekvencia akcie srdca a dýchania sa prechodne zvýši, môžu sa dostaviť príznaky nevoľnosti. Dlhodobý pobyt v beztiažovom stave (napr. posádky kozmických lodí obiehajúcich okolo Zeme) môže vyvolať poruchy rovnováhy, orientácie a koordinácie pohybov. Vyvíja sa svalová atrofia, demineralizácia kostí, znižuje sa počet červených krviniek, vzniká bradykardia a postupne nastávajú aj ďalšie zmeny. Po ukončení dlhodobého beztiažového stavu (napr. návrat z kozmu na Zem) je nevyhnutné počítať s dlhšou adaptáciou organizmu na prekonanie únavy, svalovej slabosti a nepríjemných pocitov z hmotnosti tela. Porušená reflexná regulácia krvného obehu a činnosti srdca pretrváva asi 2 – 3 týždne, v tomto čase sa môže objaviť cirkulačná labilita.

brzdné žiarenie

brzdné žiarenie — elektromagnetické žiarenie (fotóny), ktoré vyžarujú elektricky nabité častice pri zmene svojej hybnosti, napr. pri náhlom spomalení alebo pri zakrivení svojej dráhy. Brzdné žiarenie vyžarujú napr. elektróny a i. ionizujúce častice letiace látkovým prostredím, brzdené elektrickým poľom častíc látkového prostredia; je jedným zo zdrojov sekundárneho kozmického žiarenia. V kozmickom priestore ho vyžarujú riedke plynné útvary, napr. planetárne hmloviny, slnečná koróna a oblaky medzihviezdneho vodíka. Frekvencia brzdného žiarenia závisí od teploty plynu.

Ha

Ha — značka hahnia.

ha

ha — značka jednotky plošného obsahu hektára.

H

H

1. astron. H I oblasť → oblasť H I; H II oblasť → oblasť H II;

2. fyz. značka jednotky indukčnosti henry;

2. hud. a) siedmy stupeň základnej diatonickej stupnice C dur, b) tónina a stupnica H dur, c) základný tón durového trojzvuku H dur;

3. chem. značka vodíka.

b

b

1. fyz. zn. barnu;

2. lek. → bregma.

B

B

1. fyz. značka belu;

2. chem. značka bóru.

Kerrova cela

Kerrova cela, Kerrova bunka, Kerrov článok — elektrooptické zariadenie založené na Kerrovom elektrooptickom jave (→ Kerrov jav). Pozostáva z kyvety naplnenej vhodnou polárnou kvapalinou (nitrobenzén, nitrotoluén), ktorou prechádza lineárne polarizovaný svetelný lúč (→ polarizácia svetla). V kvapaline sú ponorené dve planárne elektródy, medzi ktorými po pripojení napätia vznikne homogénne elektrické pole. Elektródy sú umiestnené tak, aby smer intenzity elektrického poľa bol kolmý na smer lúča. Pokiaľ elektrické napätie nie je pripojené, lúč prechádza Kerrovou celou bez zmeny. Po pripojení elektrického napätia sa kvapalina spolarizuje, pri prechode lúča kvapalinou nastane dvojlom a smer polarizácie lúča vychádzajúceho z Kerrovej cely sa zmení. Zmenu stavu polarizácie možno ovplyvňovať zmenou veľkosti priloženého elektrického napätia a dĺžkou kyvety. Za kyvetou je umiestnený polarizačný filter (analyzátor) zvyčajne orientovaný tak, aby svetlo polarizované v pôvodnom smere neprepustil. Kerrova cela sa používa na rýchle spínanie svetelného lúča alebo na moduláciu jeho intenzity (→ elektrooptika).