Levočská vrchovina

Text hesla

Levočská vrchovina — geomorfologický podcelok celku Levočské vrchy zaberajúci jeho severozápadnú časť. Na západe susedí s Podtatranskou kotlinou, smerom na východ stúpa reliéf do Levočskej vysočiny. Severovýchodnú časť tvorí Kolačkovský chrbát, zvyšok územia Ľubické predhorie.

Vrchovina je budovaná flyšovými súvrstviami centrálnokarpatského paleogénu, severná časť flyšom v pieskovcovom vývoji (s prevahou pieskovcov). Nadmorské výšky územia sa pohybujú medzi 600 – 800 m n. m., na severe dosahujú viac ako 900 mm, reliéf je menej členitý, miestami plošinatý, na severe viac vertikálne rozčlenený, najvyšší vrch je Rysová, 1 058 m n. m. Priemerná ročná teplota dosahuje 4 – 5 °C, priemerný ročný úhrny zrážok 700 – 850 mm.

Z pôd prevládajú kambizeme modálne nenasýtené. Prirodzená pôvodná vegetácia horských bukových lesov s vyšším zastúpením jedle a smreka je miestami nahradená sekundárnymi smrekovými porastmi, nižšie plošinaté územie na juhu je väčšinou odlesnené (trvalé trávne porasty a oráčiny).

Zverejnené 24. júna 2024.

Levočská vrchovina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/levocska-vrchovina