kozmický objekt

Text hesla

kozmický objektpráv. predmet vyslaný na obežnú dráhu okolo Zeme alebo ďalej do kozmického priestoru a na nebeské telesá, určený na výskum a využívanie kozmického priestoru a nebeských telies vrátane Mesiaca. Môže ísť o kozmickú loď, kozmickú raketu, kozmickú sondu, kozmickú stanicu, kozmické observatórium a i. Právne zásady a normy vzťahujúce sa na kozmické objekty upravuje kozmické právo. Každý štát si ponecháva jurisdikciu a kontrolu nad kozmickými objektmi a posádkou i v čase, keď sa nachádzajú v kozmickom priestore alebo na nebeskom telese. Štáty, ktoré vypúšťajú kozmické objekty, majú medzinárodnoprávnu zodpovednosť za škody spôsobené týmito objektmi iným štátom a ich občanom na Zemi, vo vzdušnom priestore, v kozmickom priestore a na nebeských telesách.

Zverejnené 20. apríla 2022.

Kozmický objekt [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kozmicky-objekt