Kozma Presbyter

Text hesla

Kozma Presbyter, aj Presbyter Kozma, 2. polovica 10. stor. asi severovýchodné Bulharsko — kňaz a starobulharský spisovateľ. O jeho živote sa zachovalo málo údajov, pravdepodobne zastával dôležité funkcie v období vlády bulharského cára Petra I. (vládol 927 – 969), prípadne aj za vlády jeho nástupcov. Patril k ideovým odporcom bogomilstva. Z jeho tvorby sa zachoval (v prepisoch z 15. – 19. stor. a vo viac ako 30 kompiláciách) jediný polemický (protibogomilský) spis Rozprava proti bogomilom a poučenie zo svätých kníh... (Beseda protiv bogomilite i poučenie ot božestvenite knigi...) patriaci k významným pamiatkam starobulharskej literatúry. Zaoberal sa v ňom bogomilskou herézou, podal ostrú kritiku kňazstva a mníšstva a opísal duchovnú, sociálnu i kultúrnu situáciu v Bulharsku v 10. stor. Spis je známy z ruských prepisov, čo naznačuje, že dielo bolo súdobým teoretickým a ideovým základom boja proti bogomilstvu a dualizmu aj mimo Bulharska.

Zverejnené 9. novembra 2023.

Kozma Presbyter [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kozma-presbyter