korešpondent

Text hesla

korešpondent [lat.] —

1. novin. → spravodajca;

2. osoba alebo inštitúcia zabezpečujúca výmenu informácií alebo odborné konzultácie medzi inštitúciami spravidla príbuzného zamerania;

3. člen korešpondent, aj korešpondujúci člen — forma členstva v niektorých organizáciách alebo vedeckovýskumných inštitúciách (učených spoločnostiach, akadémiách vied). Historicky bol ako člen korešpondent (angl. Corresponding Member, fr. membre correspondant, nem. korrespondierendes Mitglied, rus. člen-korrespondent) označovaný jednotlivec, ktorý pôsobil mimo centra inštitúcie (nemohol sa preto pravidelne zúčastňovať na jej stretnutiach) a komunikoval s ňou len písomne (prostredníctvom korešpondencie). Táto forma členstva existuje v niektorých organizáciách a inštitúciách dodnes. V ZSSR a iných krajinách východného bloku predstavoval člen korešpondent (nebol to akademický titul) nižší stupeň členstva vo vedeckej akadémii, vyšším stupňom členstva bol akademik (riadny člen akadémie). V bývalom Československu bol člen korešpondent ČSAV vymenúvaný vládou ČSSR a člen korešpondent SAV vládou SSR na základe jeho zvolenia valným zhromaždením členov akadémie alebo na návrh prezídia akadémie (ČSAV), resp. predsedníctva akadémie (SAV). Na Slovensku boli obidve formy členstva zrušené 2002, keď vstúpil do platnosti nový zákon o SAV. V Rusku a v niektorých ďalších krajinách bývalého ZSSR člen korešpondent ako nižší stupeň členstva v akadémii existuje dodnes.

Zverejnené 20. februára 2022.

Korešpondent [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/korespondent