Koplotovce

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Popis ilustrácie

Nárožné bašty a časť renesančného opevnenia kaštieľa, 1613

Text hesla

Koplotovce — obec v okrese Hlohovec v Trnavskom kraji v Podunajskej pahorkatine na úpätí južného výbežku Považského Inovca, 159 m n. m.; 812 obyvateľov (2023). Územie budované na nive riečnymi náplavmi a v členitejšom pohorí druhohornými horninami je čiastočne zalesnené teplomilnými dubinami. V obci sa nachádzajú termálne minerálne vody (síranovo-uhličité a vápenato-horečnaté).

Obcou prechádza cesta II. triedy Gabčíkovo – Žilina, spájajúca Koplotovce s Hlohovcom a obcou Jalšové.

Obec je písomne doložená v roku 1113 ako Locuplot, 1185 Koplat, 1264 Koploth, 1272 Coploth, 1276 Koploth, 1319 Koplod, 1325 Koplot, 1330 Koplath, Koploth, v rokoch 1571 – 73 Kaplat, v roku 1773 Kaplath, Koplotowecz, 1786 Kaplath, Kaplatowze, 1808 Kapláth, Koplotowce, 1863 Kaplath, v rokoch 1873 – 77 Kapláth, 1882 – 88 Kaplát, 1892 – 1913 Kaplat, v roku 1920 Koplotovce.

Patrila Nitrianskemu hradu, v roku 1276 Zoborskému kláštoru, od roku 1330 miestnym zemanom. V roku 1920 vyhorela. Obyvatelia sa zaoberali vinohradníctvom a poľnohospodárstvom. V chotári obce pravdepodobne existovala stredoveká dedina Chened (zaniknutá, spájaná s lokalitou Čanadov, 13. stor. – zač. 16. stor.).

Archeologické nálezy: doklady osídlenia z praveku (paleolit, neolit, eneolit).

Stavebné pamiatky: kaštieľ (pôvodne renesančný, 1613, klasicisticky prestavaný v 2. polovici 18. stor., renovovaný) s renesančným opevnením s dvoma nárožnými baštami (1613), neskoršími prístavbami a parkom, v areáli kaštieľa klasicistická kúria a sýpka (1. polovica 19. stor.), rímskokatolícky barokovo-klasicistický Kostol navštívenia Panny Márie (1734, obnovený 1949, prestavaný 1957 a 2000).

Zverejnené 22. mája 2024. Aktualizované 15. marca 2024.

Koplotovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koplotovce