konzultácia

Text hesla

konzultácia [lat.] —

1. stretnutie s odborníkom s cieľom získať priamu odbornú pomoc alebo radu (konzultácia s lekárom, so špeciálnym pedagógom, s právnikom a pod.). Vo vzdelávaní stretnutie (spravidla v pevne určenom čase) študenta alebo niekoľkých študentov s učiteľom, na ktorom učiteľ vysvetlí otázky týkajúce sa preberanej problematiky; aj poskytnutie rady, stanoviska učiteľa (najmä študentom vysokoškolského štúdia) pri príprave projektových, laboratórnych či záverečných prác;

2. zvyčajne množné číslo, konzultácie — schôdzky, porady viacerých zainteresovaných strán týkajúce sa spoločného postupu, resp. riešenia určitých (spoločenských, politických a i.) otázok.

Zverejnené 6. júla 2022.

Konzultácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konzultacia