konzulárny zbor

Text hesla

konzulárny zbor, fr. corps consulaire, CC — zbor všetkých vedúcich konzulárnych úradov, v širšom význame aj zbor všetkých konzulárnych úradníkov, ktorí majú zhodné sídlo v prijímajúcom štáte. Konzulárny zbor vystupuje ako celok najmä pri plnení protokolárnych a ceremoniálnych úloh. Poradie vedúcich konzulárnych úradov v zbore sa určuje v každej konzulárnej triede zvlášť, a to podľa dátumu udelenia súhlasu na vykonávanie funkcie (tzv. exequatur). Na čele konzulárneho zboru stojí doyen konzulárneho zboru.

Zverejnené 17. marca 2022.

Konzulárny zbor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konzularny-zbor