konzulárne právo

Text hesla

konzulárne právo — súbor špecifických právnych noriem vnútroštátneho, ako aj medzinárodného charakteru upravujúcich problematiku konzulárnych stykov medzi krajinami, súčasť medzinárodného verejného práva. Prameňom konzulárneho práva sú medzinárodné zmluvy, napr. Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (1963), konzulárne dohovory, medzinárodné obyčaje, všeobecné právne zásady i vnútroštátne právne predpisy. Podrobnejšie sa zaoberá otázkami zriaďovania konzulárnych úradov v jednotlivých krajinách, určovaním rozsahu konzulárnych funkcií, ako aj výsad a imunít poskytovaných konzulárnym úradom a ich členom (→ konzulárne výsady a imunity), postavením honorárnych konzulárnych úradníkov a konzulárnych úradov nimi vedených a pod.

Zverejnené 17. marca 2022.

Konzulárne právo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konzularne-pravo