konzervatórium

Text hesla

konzervatórium [tal.] — umelecká škola poskytujúca vyššie odborné vzdelanie v hudobnom, ako aj v hudobno-dramatickom a tanečnom umení.

Termín konzervatórium sa začal používať v 16. stor. v Taliansku na označenie ústavov pre osirelé deti (tal. conservare = chrániť, opatrovať), ktoré boli zakladané pri kostoloch a kláštoroch (Neapol) alebo pri nemocniciach (Benátky) a v ktorých sa v 16. stor. a v 1. polovici 17. stor. inštitucionálne vyučovala hudba (spočiatku najmä spev) a postupne sa z nich vyvinuli hudobné vzdelávacie inštitúcie. Prvý takýto ústav – Santa Maria di Loreto (nazvaný podľa rovnomenného kostola, pri ktorom vznikol), bol založený v roku 1537 v Neapole (1806 zlúčený s ďalšími troma konzervatóriami do jednej inštitúcie, dnes Conservatorio di Musica San Pietro a Majella), kde vznikli aj ďalšie budúce konzervatóriá. V konzervatóriách vyučovali a vzdelávali sa viacerí významní umelci a skladatelia, v 18. stor. sa stali prestížnymi hudobnými vzdelávacími inštitúciami európskeho významu.

Ako špecializované hudobné školy vznikali konzervatóriá v Európe od konca 18. stor. V roku 1784 bola v Paríži kráľovským nariadením založená Kráľovská škola spevu a deklamácie (École royale de chant et de déclamation; od 1795 názov Národné hudobné konzervatórium, Conservatoire national de musique, dnes Národné hudobné a tanečné konzervatórium, Conservatoire national de musique et de danse) a podľa jej vzoru vznikali konzervatóriá i v ďalších európskych mestách: v Bologni (1804), Miláne (1807), Prahe (1811), Londýne (1812; od 1823 názov Kráľovská hudobná akadémia, Royal Academy of Music), Bruseli (1813), vo Viedni (1817, založené ako škola spevu, Singschule, od 1998 Univerzita hudby a dramatického umenia Viedeň, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien), vo Varšave (1827), v Lipsku (1843; zakladateľ Felix Mendelssohn-Bartholdy), v Petrohrade (1862; dnes Petrohradské konzervatórium N. A. Rimského-Korsakova, Sankt-Peterburgskaja konservatorija imeni N. A. Rimskogo-Korsakova), v Moskve (1866; zakladateľ Nikolaj Grigorievič Rubinštejn; dnes Moskovské konzervatórium P. I. Čajkovského, Moskovskaja gosudarstvennaja konservatorija imeni P. I. Čajkovskogo). V 2. polovici 19. stor. vznikli prvé konzervatóriá aj v Severnej Amerike (Boston, Baltimore, New York).

Na Slovensku pôsobia konzervatóriá s hudobným (študijné odbory: hra na hudobných nástrojoch, skladba, dirigovanie), hudobno-dramatickým (spev, hudba, tanec, hudobno-dramatické umenie) a tanečným (tanec) zameraním. Poskytujú štúdium v súvislých šesťročných (tanečné konzervatóriá v osemročných) vzdelávacích programoch; vzdelávanie sa uskutočňuje individuálne, v skupinách i v kolektíve. Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie talentových skúšok. V hudobných konzervatóriách nastupujú študenti do 1. ročníka po ukončení základnej školy, v tanečných konzervatóriách po ukončení 5. ročníka základnej školy; hudobne nadaným deťom (od 5. roku veku) je umožnené študovať v mimoriadnych ročníkoch. Po štyroch rokoch štúdia študenti vykonávajú maturitnú skúšku a v 6. ročníku absolventskú skúšku pozostávajúcu z umeleckého výkonu, zo súbornej skúšky z pedagogickej prípravy a z obhajoby absolventskej písomnej práce. V osemročnom študijnom programe (v odbore tanec) sa maturitná i absolventská skúška vykonávajú v 8. ročníku. Dokladmi o získanom stupni vzdelania sú maturitné vysvedčenie, vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom oprávňujúci absolventa umelecky a pedagogicky (v umeleckom školstve) pôsobiť a používať titul diplomovaný špecialista umenia (DiS.art.).

Na Slovensku bolo prvé konzervatórium založené v roku 1919 pod názvom Hudobná škola pre Slovensko (neskoršia Hudobná a dramatická akadémia, dnes Konzervatórium). V roku 1951 vznikli dnešné Konzervatórium v Košiciach (do sústavy stredných škôl zaradené v 1959) a Konzervatórium v Žiline, v roku 1979 Hudobná a tanečná škola (HTŠ, dnes Tanečné konzervatórium E. Jaczovej) v Bratislave a v 1992 Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici. K významným súkromným konzervatóriám patria Cirkevné konzervatórium v Bratislave (založené v 1992) a Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch (založené v 1994).

Zverejnené 6. júla 2022.

Konzervatórium [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konzervatorium