konvertibilita

Text hesla

konvertibilita [lat.], vymeniteľnosť — vlastnosť meny spočívajúca v jej použití bez akýchkoľvek devízových alebo iných obmedzení; opak: inkonvertibilita meny.

Podľa toho, v akom peňažnom obehu môže byť príslušná mena použitá na platenie a ako je definovaný prístup cudzozemcov k danej mene, sa rozlišuje vnútorná a vonkajšia konvertibilita. Pri vnútornej konvertibilite majú domáce subjekty neobmedzený prístup k zahraničnej mene, pri vonkajšej konvertibilite majú cudzozemci neobmedzený prístup k domácej mene. Plná konvertibilita teda zahŕňa vnútornú a vonkajšiu konvertibilitu. Podľa článkov Dohody o Medzinárodnom menovom fonde (MMF) je konvertibilnou menou voľne použiteľná mena členského štátu MMF, ktorá je všeobecne používaná na vykonávanie platieb v medzinárodných transakciách a značne obchodovaná na hlavných devízových trhoch.

Podľa druhu medzinárodných transakcií sa rozlišuje konvertibilita na bežnom a konvertibilita na kapitálovom účte. Konvertibilita v rámci bežného účtu platobnej bilancie tesne súvisí s liberalizáciou reálnych transakcií v medzinárodnom meradle; vzhľadom na charakter a objekt výmeny (tovary, služby), ktorý obsahuje bežný účet platobnej bilancie, sa označuje aj ako komoditná konvertibilita. Medzinárodný menový fond stanovil svojim členom povinnosť zrušiť akékoľvek reštrikcie pri transakciách na bežnom účte i akékoľvek prejavy diskriminácie v menových dohodách. Nie všetky meny vo svete sú však v rámci kapitálového a finančného účtu platobnej bilancie konvertibilné, pretože v oblasti platieb existujú určité obmedzenia. Až po ich odstránení možno hovoriť o finančnej konvertibilite, pri ktorej je zabezpečené voľné použitie danej meny bez akýchkoľvek obmedzení pri medzinárodných transakciách s finančnými aktívami a pasívami (transakcie spojené s priamymi a portfóliovými investíciami, finančnými derivátmi a devízovými rezervami) medzi rezidentmi a nerezidentmi. Finančná konvertibilita je teda najvyšším stupňom v procese budovania konvertibility meny.

Podľa toho, či krajina vyhlásila konvertibilitu svojej meny alebo konvertibilita funguje bez vyhlásenia, sa rozlišuje konvertibilita de facto a de iure. Mena je de facto konvertibilná, ak vláda odstránila reštrikcie v medzinárodných transakciách, ale konvertibilita nebola oficiálne vyhlásená. Vyhlásenie konvertibility meny de iure však ešte neznamená, že vláda zabezpečila voľnú vymeniteľnosť meny alebo udržateľnosť takejto vymeniteľnosti (tá závisí od kredibility vlády). Rozdiel je teda v tom, že v prípade konvertibility de facto sa mena využíva ako konvertibilná bez právneho nároku (účastníci medzinárodných transakcií ju vo všeobecnosti akceptujú), v prípade konvertibility de iure jej použitie priamo stanovuje zákon. Konvertibilitu meny formálne získava členský štát akceptáciou povinností vyplývajúcich z príslušných článkov Dohody o Medzinárodnom menovom fonde.

Zavedenie alebo nezavedenie konvertibility meny závisí od vývoja fiškálnej, menovej a devízovej politiky štátu. Dosiahnutá úroveň vymeniteľnosti meny je kvalitatívnym vyjadrením charakteristík danej ekonomiky, jej makroekonomickej stability a udržateľnosti rozvoja i jej akceptácie v medzinárodnom prostredí. Vymeniteľná mena na rozdiel od nevymeniteľnej prispieva k optimalizácii alokácie zdrojov a súčasne stimuluje aj ich vyššie zhodnocovanie.

Zverejnené 6. júla 2022.

Konvertibilita [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konvertibilita