Konvencia o medzinárodných výstavách

Text hesla

Konvencia o medzinárodných výstavách, aj Dohovor o medzinárodných výstavách, aj Parížsky dohovor, fr. Convention concernant les expositions internationales, angl. Convention Relating to International Exhibitions — dohovor podpísaný 22. 11. 1928 v Paríži predstaviteľmi 31 štátov s cieľom organizačne a právne vymedziť usporadúvanie svetových výstav, ktoré mali už pred jeho vznikom významnú medzinárodnú úlohu. Platnosť nadobudol v roku 1931, keď začal svoju činnosť Medzinárodný úrad pre výstavníctvo (Bureau international des expositions, BIE) v Paríži, ktorého vznik vyplynul priamo z 3. časti tohto dohovoru a ktorého úlohou je zabezpečiť integritu a kvalitu svetových výstav dôsledným aplikovaním jednotlivých bodov dohovoru vo výstavníckej praxi. Poslaním výstav je vzdelávanie širokej verejnosti a podpora civilizačného pokroku a inovácií, ako aj medzinárodnej spolupráce pri riešení problémov ľudstva. Dohovor bol viackrát novelizovaný, v súčasnosti obsahuje 40 článkov, ktoré definujú pravidlá a postupy pri organizovaní svetových výstav (od 1937 neoficiálne, od 2000 oficiálne pod označením EXPO, aj Expo), napr. reguláciu ich frekvencie a trvania, definovanie práv a povinností organizátorov a účastníkov, pravidlá použitia vystavovaných exponátov a manipulácie s nimi a pod.

Členmi BIE a zároveň aj signatármi dohovoru je 170 štátov sveta vrátane Slovenskej republiky (od 1993). Podľa dohovoru existujú 4 kategórie výstav EXPO: všeobecné (od 1851), špecializované (od 1936), záhradnícke (od 1959) a Milánske trienále v Miláne (od 1933). Každá výstava EXPO má určenú jednu nosnú tému, ktorej sa podriaďuje jej program a charakter exponátov. Všeobecné výstavy sa konajú raz za 5 rokov a svojím rozsahom a počtom zúčastnených krajín sú spravidla najrozsiahlejšie a najprestížnejšie. Konvencia o medzinárodných výstavách sa nevzťahuje na tzv. komerčné medzinárodné výstavy a veľtrhy, ktorých pravidlá upravuje Únia medzinárodných trhov (Union des foires internationales, UFI).

Zverejnené 16. februára 2022.

Konvencia o medzinárodných výstavách [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konvencia-o-medzinarodnych-vystavach