Koňuš

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Koňuš — obec v okrese Sobrance v Košickom kraji v severnej časti Východoslovenskej pahorkatiny na úpätí Vihorlatských vrchov, 270 m n. m.; 326 obyvateľov (2023). Územie v západnej časti budované neogénnymi a kvartérnymi usadeninami je menej členité a odlesnené, väčšiu, východnú časť chotára zaberá zalesnené vrchovinné územie výbežkov Popriečneho vrchu (súčasť Vihorlatských vrchov).

Koňuš je cestou III. triedy spojený s obcou Choňkovce, v ktorej sa napája na cestu II. triedy Tibava – Ruský Hrabovec.

Obec je písomne doložená v roku 1414 ako Konys, 1418 Kwynus, 1452 Konyus, 1515 Konyws, v rokoch 1567 – 99 Konyws, Koniuss, v roku 1773 Konyus, 1786 Konyusch, 1808 Konyus, Koňussice, v rokoch 1863 – 82 Konyus, 1888 – 95 Kónyus, 1898 – 1902 Konyus, 1907 – 13 Unglovasd, 1920 – 39 Koňuš, 1939 – 45 Konyus, v roku 1945 Koňuš.

Založená bola na zákupnom valašskom práve pravdepodobne okolo roku 1400, vlastnili ju šľachtici z Michaloviec a Tibavy. Obyvatelia boli prevažne rusínskeho pôvodu, zaoberali sa poľnohospodárstvom, chovom oviec, drevorubačstvom a v 18. stor. aj vinohradníctvom. V rokoch 1938 – 44 bola obec súčasťou Maďarska.

Archeologické nálezy: nálezy z mladšej a neskorej kamennej doby a mladšej bronzovej doby, na kopci výšinné sídlisko (pravdepodobne hradisko) z bronzovej doby, neskôr využívané v ranom stredoveku (10. – 11. stor.).

Stavebné pamiatky: gréckokatolícky Chrám zoslania Sv. Ducha (1947 – 69, rekonštruovaný 2001 a 2007), pravoslávny Chrám sv. žien myronosičiek (2001 – 03).

Zverejnené 22. mája 2024. Aktualizované 15. marca 2024.

Koňuš [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konus-0