kontrolné meranie geometrických parametrov

Text hesla

kontrolné meranie geometrických parametrovstav. činnosť spojená so zisťovaním skutočných rozmerov a priestorovej polohy stavby a s ich porovnávaním s údajmi predpísanými projektovou dokumentáciou alebo s údajmi stanovenými v technologických a technických normách. V priebehu výstavby sa vykonávajú vstupné, výrobné a preberacie merania. Vstupné kontrolné merania geometrických parametrov sa uskutočňujú na dodávaných konštrukciách, výrobné (operatívne) merania počas vlastnej výstavby a preberacie merania počas kolaudačného konania. Nedodržanie povolených odchýlok ovplyvňuje nielen kvalitu stavby, ale môže znížiť aj jej živostnosť.

Zverejnené 9. februára 2022.

Kontrolné meranie geometrických parametrov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kontrolne-meranie-geometrickych-parametrov