kontrola tovaru

Text hesla

kontrola tovaruekon. činnosť alebo proces, ktorým sa preveruje a potvrdzuje akosť, množstvo, vyhotovenie a funkčnosť obchodovaného tovaru, ako aj jeho obal, označenie a doklady vzhľadom na dohodnuté podmienky kúpnej zmluvy a tovarové špecifikácie.

V medzinárodnom obchode prebieha kontrola na základe medzinárodnej obchodnej dohody alebo i na základe jednostranne vyhlásených podmienok na vývoz a dovoz tovarov (týkajúcich sa napr. bezpečnosti a ochrany životného prostredia). Je zvyčajne zakotvená v kúpnej zmluve a je spojená s povinnosťou predávajúceho (dodávateľa, vývozcu) dodať tovar a niesť náklady kontroly tovaru pred jeho odoslaním s cieľom presvedčiť kupujúceho o riadnom dodaní tovaru podľa kúpnej zmluvy alebo podľa nariadenia úradov krajiny vývozu, ako aj s povinnosťou kupujúceho (odberateľa, dovozcu) niesť náklady kontroly tovaru pred jeho odoslaním podľa ďalších požiadaviek (iných, ako sú kladené na predávajúceho) alebo na základe nariadenia úradov krajiny dovozu.

Podľa obsahu sa kontrola tovaru delí na kontrolu pred odoslaním, tovarovú (komoditnú) kontrolu a technickú kontrolu. Na presnom rozsahu kontrolných činností sa dohodnú zúčastnené strany alebo je daná nariadeniami krajiny vývozu a krajiny dovozu (váženie, meranie, odoberanie vzoriek a ich analýza, kontrola funkčnosti, bezpečnosti a environmentálnej bezpečnosti výrobkov, dohľad nad nakladaním a vykladaním a ich kontrola, kontrola označovania obalov, dokladov). Podľa miesta kontroly sa rozoznáva kontrola v priestoroch predávajúceho, v priestoroch kupujúceho alebo na inom dohodnutom mieste, v mieste nakládky, resp. vykládky na dopravné prostriedky alebo v mieste jeho skladovania či inej manipulácie s ním (prístavy, letiská, nákladné terminály, sklady). Výsledkom kontroly sú kontrolné certifikáty (napr. certifikáty podľa medzinárodných noriem ISO potvrdzujúce určitý kvalitatívny štandard tovaru) vydávané nezávislými medzinárodne uznávanými kontrolnými spoločnosťami. Okrem predávajúceho a kupujúceho, ako aj vládnych inštitúciíi (napr. colnice) vyžadujú kontrolné certifikáty obchodovaných tovarov i banky (napr. pri dokumentárnom akreditíve), poisťovne a dopravné, zasielateľské, logistické a manipulačné spoločnosti (napr. pri vydávaní tzv. čistých nákladných a skladovacích listov). Kontrolné certifikáty sú podkladom na reklamačné konania.

Zverejnené 4. júla 2022.

Kontrola tovaru [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kontrola-tovaru