kontrastívna lingvistika

Text hesla

kontrastívna lingvistika — odbor porovnávacej jazykovedy zameraný na súčasné jazyky, ktorý sa zaoberá medzijazykovými rozdielmi (kontrastmi).

V kontrastívnej lingvistike sa uplatňujú dva základné prístupy: unilaterálny a bilaterálny. Unilaterálny prístup spočíva v jednosmernom porovnávaní, ktoré predpokladá určenie východiskového a cieľového jazyka. Porovnáva sa výraz východiskového jazyka (napr. slovenčiny) so zodpovedajúcim výrazom cieľového jazyka (napr. nemčiny). Bilaterálny prístup je obojsmerný a predpokladá určenie porovnávacieho základu, tzv. tertium comparationis. Týmto základom môže byť logický pojem (napr. pohyb), ku ktorému sa priraďujú príslušné výrazy porovnávaných jazykov (slovesá vyjadrujúce pohyb). Potom sa kontrastívne analyzujú priradené výrazy zo sledovaných jazykov. Porovnávajú sa zložky jazykového systému, takže sa rozlišuje porovnávacia fonetika, fonológia, morfológia, lexikológia a syntax (skladba), ako aj používanie jazyka v rámci štylistiky alebo pragmatiky.

Kľúčovým problémom kontrastívnej lingvistiky je ekvivalencia pojmov (výrazov) v porovnávaných jazykoch, jej základnými aplikačnými oblasťami sú slovníky, príručky pre prekladateľov a metodické príručky vyučovania cudzích jazykov. Výskum zameraný na zisťovanie zhôd medzi jazykmi je predpokladom vypracovania jazykovej typológie a teórie jazykových univerzálií.

Zverejnené 1. júla 2022.

Kontrastívna lingvistika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kontrastivna-lingvistika