kontrafinalita

Text hesla

kontrafinalita [lat.], aj kontrofinalita — vlastnosť vedomej ľudskej činnosti vyjadrujúca skutočnosť, že takáto činnosť takmer vždy prináša okrem zamýšľaných dôsledkov aj nezamýšľané, nechcené, nepredvídané a často aj nepredvídateľné dôsledky.

V sociológii sa tomuto javu prvýkrát systematicky venoval americký sociológ Robert King Merton v štúdii Nepredvídané dôsledky zámerného sociálneho konania (The Unanticipated Consequences of Purposive Social Action, 1936). Podľa neho sa v zložitej interakcii, ktorú utvára spoločnosť, každé konanie rozvetvuje. Jeho dôsledky nie sú obmedzené na špecifické oblasti, v ktorých sa odohráva, ale objavujú sa vo vzájomne súvisiacich oblastiach, ktoré boli v čase konania ignorované. Merton uvádza niekoľko zdrojov nezamýšľaných dôsledkov: nedostatočné poznanie, o ktoré sa konanie zvyčajne opiera, mylné hodnotenie aktuálnej situácie, výlučná orientácia konajúceho na bezprostredné predvídané dôsledky a absencia úvah o vzdialenejších dôsledkoch, nevyhnutnosť konať v súlade s určitými základnými hodnotami bez ohľadu na objektívne dôsledky tohto konania a tzv. sebapopierajúca predpoveď. Nepredvídané dôsledky nemusia byť nevyhnutne nežiaduce. Merton rozlíšil dôsledky, ktoré sú vzhľadom na daný sociálny systém pozitívne (tzv. eufunkcie), negatívne (tzv. dysfunkcie) a funkčne irelevantné. Negatívnymi nezamýšľanými dôsledkami určitých ľudských činností sa zaoberal Raymond Boudon.

Zverejnené 4. júla 2022.

Kontrafinalita [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kontrafinalita