kontrafaktum

Text hesla

kontrafaktum [lat.] —

1. druh piesne, ktorá vznikla nahradením pôvodného textu iným textom. Nahrádzanie textu sa uplatňovalo už v piesňach trubadúrov a truvérov v 12. a 13. stor., neskôr v duchovnej piesni, historickej piesni a v princípe putovného nápevu. Termín kontrafaktum však v stredoveku nebol známy, prvýkrát ho systematicky rozpracoval Kurt Hennig v diele Duchovné kontrafaktum v období reformácie (Die geistliche Kontrafaktur im Jahrhundert der Reformation, 1909) a do širšieho povedomia sa dostal vďaka prácam muzikológa a romanistu Friedricha Gennricha, napr. Kontrafaktum v strednohornonemeckej a starohornonemeckej piesni (Liedkontrafaktur in mittelhochdeutscher und althochdeutscher Zeit, 1948). V 15. – 16. stor. bolo rozšírené upravovanie svetských piesní na duchovné výmenou pôvodného svetského textu za duchovný text k svetskej melódii. Najväčší rozmach dosiahlo v 20. rokoch 16. stor. v procese formovania protestantského chorálu (predovšetkým v Nemecku), pričom sakralizácia lyrických či dokonca až frivolných piesní sa stala vedomou a zámernou. V rovnakom čase vznikali piesne aj opačným postupom, keď sa nahrádzal sakrálny text svetským, často hraničiacim s paródiou, napr. významný renesančný skladateľ franko-flámskej školy Orlando di Lasso text mariánskej piesne Verbum bonum et suave (Slovo dobré a lahodné) zmenil na Vinum bonum et suave (Víno dobré a lahodné). V 18. stor. sa kontrafaktum často využívalo v duchovnej hudbe, napr. v pražských kostoloch, keď dobové talianske operné árie boli podkladané latinským náboženským textom.

V súčasnosti sa pojmom kontrafaktum označuje akékoľvek nahradenie pôvodného textu iným textom z dôvodu prekladu do iného jazyka, začlenenia piesne do aktuálnej spoločenskej situácie či funkčnej zmeny piesne, paródie a pod. Ako kontrafaktum vznikli aj viaceré štátne hymny, napr. hymna USA (báseň Obrana pevnosti McHenry, The Defence of Fort McHenry, od Francisa Scotta Keya nahradila text piesne Anakreontovi v nebi, To Anacreon in Heaven, s melódiou od Johna Stafforda Smitha), Ruskej federácie (autor textu hymny Sovietskeho zväzu Sergej Michalkov napísal nový text na pôvodnú melódiu hymny Sovietskeho zväzu od Alexandra Vasilieviča Alexandrova) i Slovenskej republiky Nad Tatrou sa blýska (text ľudovej piesne Kopala studienku bol nahradený textom Janka Matúšku);

2. hud. contrafact — v anglofónnej literatúre o džezovej hudbe hudobná skladba, ktorej nová melódia a aranžmán sú vybudované na všeobecne známom akordickom postupe, resp. harmonickej štruktúre pôvodnej populárnej skladby (napr. na základe piesne Mám rytmus, I Got Rhythm, 1930, od Georgea Gershwina). Najznámejšou harmonickou štruktúrou je 12-taktová schéma blues tvoriaca harmonický základ, ktorý využívali mnohí bluesoví a džezoví skladatelia. Komponovaniu contrafactu sa venovali John Williams Coltrane, Charlie (Bird) Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Lennie Tristano, Dexter Gordon a i.

Zverejnené 1. júla 2022.

Kontrafaktum [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kontrafaktum