kontinuita štátu

Text hesla

kontinuita štátupráv. pokračovanie existencie štátu ako subjektu medzinárodného práva napriek čiastočným zmenám rozsahu jeho územia, zmenám formy vlády alebo napriek iným ústavným zmenám, vojenskej okupácii územia alebo zmene spoločenského zriadenia. Naopak, zmeny spôsobujúce zánik štátu majú za následok prerušenie kontinuity, teda diskontinuitu štátu (napr. rozpad štátu na dva alebo na viac nových štátov). Diskontinuita štátu nastoľuje otázky uznania a sukcesie (nástupníctva) štátov. Pri násilných zmenách formy vlády, zmenách vyvolaných sociálnymi revolúciami a pod., aj keď kontinuita štátu nie je prerušená, môžu vzniknúť určité závažné medzinárodnoprávne otázky (napr. otázka uznania vlády a otázka ďalšieho trvania niektorých medzinárodných záväzkov daného štátu).

Zverejnené 26. apríla 2022.

Kontinuita štátu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kontinuita-statu