kontingent

Text hesla

kontingent [lat.] —

1. ekon. staršie označenie vopred určeného, resp. najvyššieho prípustného množstva (tovaru) alebo vopred určeného podielu z celku (dane a pod.), → kvóta;

2. právnymi predpismi alebo vrchnostenskými rozhodnutiami (výmermi) určené alebo zmluvami (súkromnými i medzištátnymi) dohodnuté povinné množstvo (povinné najnižšie množstvo) vecí, tovaru, peňazí a pod., ktoré sa musí odovzdať určenému subjektu, napr. štátu alebo ním určenej organizácii;

hist. povinné dodávky produktov (najčastejšie poľnohospodárskych) od producentov (roľníkov, priemyselných podnikov) na zabezpečenie zásobovania obyvateľstva. V bývalom Československu boli po 1. svetovej vojne zavedené kontingenty melasy a masti, ako aj liehový, obilný a spotrebný kontingent, po jeho rozpade a vzniku vojnovej Slovenskej republiky (1939) kontingenty ročnej výroby jedlých umelých tukov na tuzemskú spotrebu. Termín kontingent sa tiež používal ako hovorové označenie dodávkovej povinnosti v rokoch 1949 – 53 roľníkov, resp. v rokoch 1953 – 81 členov jednotných roľníckych družstiev, jednotlivo hospodáriacich roľníkov a ostatných osôb, ktoré boli držiteľmi poľnohospodárskej pôdy alebo chovali hospodárske zvieratá, zaväzujúcej ich odovzdať poľnohospodárske výrobky výkupným organizáciám v určených druhoch, množstve a lehotách za úradne stanovenú výkupnú cenu;

3. voj. → vojenský kontingent;

4. určitý, stanovený počet osôb, napr. v bývalom Československu bol v období 1927 – 49 zákonom určený ročný kontingent brancov povolaných na vykonávanie vojenskej služby.

Zverejnené 15. júla 2022.

Kontingent [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kontingent