konštanta stability (komplexu)

Text hesla

konštanta stability (komplexu)chem. celková konštanta stability komplexu MLn vzniknutého chemickou reakciou kovu M a ligandu L: M + nL ⇌ MLn. Rovná sa rovnovážnej konštante tejto chemickej reakcie Kk = [MLn]/[M] · [L]n, ktorá sa rovná súčinu rovnovážnych konštánt čiastkových chemických reakcií postupne vznikajúceho komplexu. Čím má konštanta stability vyššiu hodnotu, tým je komplex stabilnejší. Prevrátená hodnota konštanty stability predstavuje disociačnú konštantu komplexu.

Zverejnené 21. júla 2022.

Konštanta stability (komplexu) [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konstanta-stability-komplexu