konsolidácia účtovných závierok

Text hesla

konsolidácia účtovných závierok — v účtovníctve proces spájania individuálnych účtovných závierok niekoľkých účtovných jednotiek do konsolidovanej účtovnej závierky. Uskutočňuje sa metódou úplnej konsolidácie, metódou podielovej konsolidácie alebo metódou vlastného imania.

Metóda úplnej konsolidácie sa používa, keď materský podnik vlastní aspoň jeden dcérsky podnik, t. j. do konsolidácie sa zahŕňajú dcérske účtovné jednotky. Materská účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky sa pokladajú za ekonomický celok (skupinu), a preto sa pri konsolidácii účtovných závierok ich účtovné závierky, t. j. súvahy a výkazy ziskov a strát, spočítajú, čím vznikne agregovaná súvaha a agregovaný výkaz ziskov a strát. Následne sa vylúčia všetky vzájomné transakcie medzi materskou účtovnou jednotkou a dcérskymi účtovnými jednotkami, ako aj medzi dcérskymi účtovnými jednotkami navzájom. Eliminácia vzájomných transakcií sa týka konsolidácie kapitálu, konsolidácie pohľadávok a záväzkov, konsolidácie medzivýsledku a konsolidácie nákladov a výnosov.

Metóda podielovej konsolidácie sa uplatňuje, ak je súčasťou konsolidovaných účtovných jednotiek spoločný podnik (ekonomickú činnosť v ňom vykonávajú dva alebo viacero subjektov – spoločníkov, ktorí ju aj spoločne kontrolujú), t. j. do konsolidácie sa zahŕňa spoločne kontrolovaná účtovná jednotka. Každý spoločník pri zostavovaní svojej konsolidovanej účtovnej závierky zahrnie do súvahy svoj podiel na majetku a záväzkoch spoločne kontrolovanej účtovnej jednotky a do výkazu ziskov a strát svoj podiel na nákladoch a výnosoch spoločne kontrolovanej účtovnej jednotky. Postupy konsolidácie i eliminácie sú pri metóde podielovej konsolidácie analogické ako pri metóde úplnej konsolidácie.

Metóda vlastného imania sa používa, ak je súčasťou konsolidovaných účtovných jednotiek pridružený podnik (20 – 50 % hlasovacích práv má v ňom priamo alebo nepriamo iný podnik – investor; nie je súčasťou skupiny), príp. aj spoločný podnik. Do konsolidácie sa zahŕňa pridružená účtovná jednotka, príp. aj spoločne kontrolovaná účtovná jednotka. Podiely v pridruženej účtovnej jednotke, resp. v spoločne kontrolovanej účtovnej jednotke sa vykazujú k dátumu ich obstarania v obstarávacích nákladoch a po dátume obstarania sa toto ocenenie zvyšuje alebo znižuje o podiel investora na čistých aktívach, t. j. o podiel investora na výsledku hospodárenia i na zmenách ostatného komplexného výsledku a o dividendy, ktoré investor prijal.

Zverejnené 3. júna 2022.

Konsolidácia účtovných závierok [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konsolidacia-uctovnych-zavierok