konosament

Text hesla

konosament [rom.], náložný list, angl. Bill of Lading, B/L — v námornej nákladnej doprave doklad o prevzatí zásielky na prepravu vystavený dopravcom (alebo ním splnomocnenou osobou) odosieľateľovi po uzavretí zmluvy o preprave veci medzi odosielateľom tovaru (naloďovateľom) a lodným dopravcom (lodnou dopravnou spoločnosťou), o odovzdaní a prevzatí zásielky zo starostlivosti odosielateľa do starostlivosti lodného dopravcu, o preprave tovaru z prístavu naloženia do prístavu vyloženia, ako aj o odovzdaní tovaru dopravcom do starostlivosti príjemcu. Dopravca je povinný vydať zásielku držiteľovi konosamentu (príjemcovi, resp. osobe oprávnenej podľa konosamentu), ak mu predloží konosament a potvrdí na ňom prevzatie zásielky. Konosament je cenným papierom, ktorý vyjadruje vlastníctvo k zásielke a vystavuje ho lodný dopravca buď ako prevediteľný cenný papier (na rad alebo na doručiteľa), alebo ako neprevediteľný cenný papier (na meno). Obsahuje názov lodnej spoločnosti a lode, meno odosielateľa a príjemcu, prístav naloženia a vyloženia zásielky, opis, označenie a chyby tovaru, dátum naloženia na palubu lode, miesto platby lodnému dopravcovi, počet vydaných originálov konosamentu a podpis osoby, ktorá konosament vydala.

Konosamenty sa z hľadiska zodpovednosti lodnej spoločnosti za prevzatie zásielky rozdeľujú na palubné (shipped B/L alebo on board B/L; spoločnosť preberá zodpovednosť až po naložení zásielky na palubu lode) a preberacie (received B/L; spoločnosť preberá zodpovednosť pred naložením zásielky na palubu), podľa stavu zásielky na čisté (clean B/L; ak je tovar v dobrom stave) a nečisté (dirty B/L; ak je tovar čiastočne poškodený, má chybný obal alebo bolo naložené menšie množstvo tovaru; takýto tovar môže príjemca odmietnuť), podľa spôsobu prepravy na priame (direct B/L; ak je zásielka prepravovaná jednou loďou) a priebežné (through B/L; ak je zásielka počas prepravy prekladaná a používa sa viacero druhov dopráv, pričom hlavná je doprava po mori), podľa vydavateľa konosamentu na oceánske B/L (ocean B/L; vydávané priamo lodným dopravcom naloďovateľovi, ktorým je spravidla vlastník zásielky), oceánske Master B/L (ocean Master B/L; vydávané priamo lodným dopravcom naloďovateľovi, ktorým je odosielateľ alebo špecializovaný konsolidátor NVOCC, Non Vessel Operating Common Carrier, nevlastniaci dopravné prostriedky), house B/L (vydávané odosielateľom alebo NVOCC vlastníkovi zásielky), na základe C/P (na základe Charter Party; → charter; vydávané odosielateľom alebo NVOCC vlastníkovi zásielky) a zasielateľské (FIATA B/L alebo Forwarder’s B/L; vydávané Medzinárodnou federáciou zasielateľských združení pri kombinovanom spôsobe prepravy, keď sa využívajú všetky druhy dopravy, nielen lodná).

Konosament doplňajú konosamentné doložky, v ktorých sú určené práva a povinnosti zmluvných strán. Sú súčasťou prepravnej zmluvy a vychádzajú zo zákonov jednotlivých štátov, ako aj z Haagskych pravidiel, resp. Visbyjských pravidiel a Hamburských pravidiel.

Zverejnené 10. júna 2022.

Konosament [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konosament