konkurzný správca

Text hesla

konkurzný správca — fyzická alebo právnická osoba zapísaná v zozname správcov a vykonávajúca činnosť v konkurznom konaní (→ konkurz), reštrukturalizačnom konaní (→ reštrukturalizácia) alebo v konaní o oddlžení podľa osobitného predpisu. Zodpovedá za škodu, ktorú spôsobila pri výkone svojej činnosti.

Podľa druhu a štádia konania sa rozlišuje predbežný správca, správca konkurznej podstaty a reštrukturalizačný správca.

Úlohou predbežného správcu je zistiť a preskúmať majetok dlžníka a podať o tom správu súdu. Súd ho ustanovuje do funkcie v prípade, ak má pochybnosti o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzného konania, a to najskôr po jeho začatí (po zverejnení uznesenia o jeho začatí v Obchodnom vestníku), a svoju funkciu vykonáva do zániku zákonom stanovených účinkov začatia konkurzného konania.

Správcu konkurznej podstaty ustanovuje súd v uznesení o vyhlásení konkurzu (môže sa ním stať aj predbežný správca), čím na neho prechádza oprávnenie nakladať s majetkom úpadcu (dlžníka) zahrnutým v konkurznej podstate. Koná v mene a na účet úpadcu, zabezpečuje všetky činnosti spojené s nakladaním s konkurznou podstatou. Vyhotovuje súpis majetku konkurznej podstaty (osobitne majetku všeobecnej podstaty a majetku oddelenej podstaty), ktorý sa zverejňuje v Obchodnom vestníku, zabezpečuje správu, udržiavanie a speňaženie dlžníkovho majetku patriaceho do konkurznej podstaty (predaj sa uskutočňuje na dražbe alebo mimo nej), pričom zodpovedá za škodu vzniknutú porušením povinností. Ak tvorí konkurznú podstatu podnik, rozhoduje o tom, či podnik bude pokračovať vo svojej činnosti.

Reštrukturalizačný správca vypracúva posudok, v ktorom sa vyjadrí, či odporúča reštrukturalizáciu. Ak ju súd na základe návrhu veriteľa povolí, v súčinnosti s dlžníkom a veriteľmi pripravuje návrh reštrukturalizačného plánu, ktorý určí spôsob ekonomického ozdravenia dlžníka, ako aj rozsah uspokojenia pohľadávok veriteľov a spôsob ich uspokojenia. Sústavne sleduje vývoj ekonomickej situácie dlžníka (v prípade, že je negatívny, musí bezodkladne požiadať súd o zastavenie reštrukturalizačného konania a o vyhlásenie konkurzu), musí zabezpečiť, aby dlžník neznížil hodnotu svojho majetku alebo inak nezmaril úspešné ukončenie reštrukturalizácie. Na rozdiel od správcu konkurznej podstaty však nad dlžníkom vykonáva len dohľad. Na jeho činnosť dohliada súd. Ak záväzná časť reštrukturalizačného plánu predpokladá dozornú správu, ustanovuje sa aj dozorný správca.

Zverejnené 27. mája 2022.

Konkurzný správca [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konkurzny-spravca