konkurz

Text hesla

konkurz [lat.] —

1. verejný súbeh na obsadenie funkčného pracovného miesta v súkromnom sektore. Vyhlasuje sa v médiách a spravidla obsahuje požiadavky kladené na výkon danej funkcie. Obsadzovanie pracovných miest v štátnom a vo verejnom sektore sa uskutočňuje na základe výberového konania;

2. vypísanie súťažných podmienok na dodávku tovarov alebo služieb. Vyhlasovateľ vyberá z došlých ponúk najvýhodnejšiu (→ tender, → verejná obchodná súťaž); emisný konkurz — súťaž na upísanie štátnych obligácií, ktorých kurz sa v jeho závere upraví tak, aby boli umiestnené všetky obligácie;

3. práv. a) v širšom význame konkurzné konanie ako druh občianskeho súdneho konania, zákonom stanovený postup súdu s cieľom usporiadať majetkové pomery dlžníka, ktorý je v úpadku; v užšom význame štádium konkurzného konania nasledujúce po vyhlásení konkurzu, počas ktorého sa speňažuje majetok dlžníka v úpadku a zo získaného výťažku sa uspokojujú pohľadávky veriteľov, jeden zo spôsobov riešenia úpadku alebo hroziaceho úpadku dlžníka. Právne pomery pri tomto druhu konania v SR upravuje zákon č. 7 z 2005 o konkurze a reštrukturalizácii. Ako likvidačný konkurz sa označuje konkurzné konanie, v priebehu ktorého sa usporadúvajú majetkové pomery dlžníka ako právnickej osoby (napr. obchodná spoločnosť), ktorý je v úpadku, t. j. v stave platobnej neschopnosti alebo predlženia (má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku), alebo dlžníka ako fyzickej osoby (podnikateľa), ktorý je v stave platobnej neschopnosti, s cieľom dosiahnuť pomerné uspokojenie veriteľov (→ konkurzný veriteľ) z dlžníkovho majetku. Účastníkmi konania sú dlžník (úpadca), navrhovateľ a veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným zákonom prihlásili svoje požiadavky, ako aj ďalšie osoby, o ktorých právach alebo povinnostiach sa má v konkurznom konaní konať. Konanie vedie a rozhoduje v ňom samosudca; pojednávanie súd nariaďuje len vtedy, ak to ustanovuje zákon alebo ak to pokladá za potrebné, v ostatných prípadoch môže rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania.

Konkurzné konanie má niekoľko štádií. Prvým štádiom je podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, ktorý môže na príslušnom súde podať dlžník v úpadku, ktorý je právnickou osobou (do 30 dní, odkedy sa dozvedel, resp. mohol dozvedieť o svojom predlžení), veriteľ (ak môže odôvodnene predpokladať platobnú neschopnosť svojho dlžníka; platobnú neschopnosť dlžníka možno odôvodnene predpokladať vtedy, ak je dlžník viac ako 30 dní v omeškaní s plnením aspoň dvoch peňažných záväzkov viac ako jednému veriteľovi a bol jedným z týchto veriteľov písomne vyzvaný na zaplatenie), likvidátor alebo iná zákonom ustanovená osoba. V druhom štádiu príslušný súd rozhodne o začatí konkurzného konania alebo návrh odmietne (ak neboli v zákonne stanovenej lehote odstránené nedostatky návrhu). Ak sa konkurzné konanie začalo na základe návrhu dlžníka, súd vyhlási na jeho majetok konkurz, alebo ak má pochybnosti o jeho majetku (či by jeho hodnota stačila aspoň na úhradu nákladov konkurzného konania), ustanoví mu predbežného správcu (→ konkurzný správca). Ak sa konkurzné konanie začalo na základe návrhu veriteľa, súd doručí dlžníkovi návrh na začatie konkurzného konania spolu s výzvou na vyjadrenie sa k návrhu a osvedčenie svojej platobnej schopnosti spolu s poučením, že inak bude na jeho majetok vyhlásený konkurz. Ak dlžník neosvedčil svoju platobnú schopnosť, súd rozhodne o vyhlásení konkurzu alebo mu ustanoví predbežného správcu (ak má pochybnosti o dlžníkovej majetnosti). Úlohou predbežného správcu je zistiť a preskúmať dlžníkov majetok a podať o tom správu súdu. Podmienkou vyhlásenia konkurzu je, aby bol majetok dlžníka postačujúci aspoň na úhradu nákladov konkurzu, v opačnom prípade súd návrh na vyhlásenie konkurzu zamietne pre nedostatok majetku. Ak sú podmienky splnené, súd vydá uznesenie o vyhlásení konkurzu, čím sa začína tretie štádium konkurzného konania (konkurz v užšom význame).

Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa zverejňuje v Obchodnom vestníku. Súd v uznesení o vyhlásení konkurzu vyzve veriteľov, aby v zákonnej lehote prihlásili svoje pohľadávky, a stanoví spôsob ich prihlasovania (pokiaľ nebudú prihlásené, nemožno ich uspokojiť). Zároveň ustanoví ďalšieho konkurzného správcu – správcu konkurznej podstaty (môže sa ním stať aj predbežný správca), pričom konkurzná podstata zahŕňa úpadcov majetok v čase vyhlásenia konkurzu, majetok nadobudnutý počas konkurzu, majetok zabezpečujúci úpadcove záväzky a i. majetok stanovený zákonom. Na správcu konkurznej podstaty prechádza dispozičné právo na majetok úpadcu (koná v jeho mene a na jeho účet) a jeho úlohou je zistiť pohľadávky voči úpadcovi, vytvoriť súpis majetku patriaceho do konkurznej podstaty (zverejňuje sa v Obchodnom vestníku) a zabezpečiť jeho speňaženie. Získaný výťažok sa použije na pomerné uspokojenie oprávnených pohľadávok veriteľov (podľa výšky pohľadávky k celkovej výške všetkých pohľadávok, pretože výťažok zvyčajne nepostačuje na uspokojenie všetkých pohľadávok). Posledným štádiom konania je zrušenie konkurzu.

Pri konkurze na majetok obchodnej spoločnosti sa zrušením konkurzu zruší aj obchodná spoločnosť, a to po skončení konkurzu, t. j. ak spoločnosti nezostane žiadny majetok alebo ak bol konkurz zastavený pre nedostatok majetku. Zrušená spoločnosť je vymazaná z obchodného registra; výmazom z obchodného registra spoločnosť zaniká bez právneho nástupcu, a teda zanikne aj možnosť vymáhať od nej dlhy. S cieľom predísť zániku spoločnosti (podniku), resp. zachovať aspoň podstatnú časť jej prevádzok, možno podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii z roku 2005 riešiť hroziaci úpadok podniku aktivovaním tzv. reštrukturalizačného konania, a to ešte pred začatím konkurzného konania. Na rozdiel od konkurzu však dlžník (spoločnosť) pokračuje vo svojej činnosti, pretože cieľom tohto konania je (okrem pomerného uspokojenia veriteľov) aj ekonomické ozdravenie dlžníka; → reštrukturalizácia.

V záujme čo najrýchlejšieho, najúspornejšieho a najefektívnejšieho vedenia konkurzného konania môže súd uznesením uznať konkurz za malý konkurz, ak sú splnené aspoň dva z týchto predpokladov: 1. majetok podliehajúci konkurzu pravdepodobne neprevyšuje 165 000 eur; 2. obrat úpadcu dosiahnutý v poslednom uzatvorenom účtovnom období pred vyhlásením konkurzu neprevýšil 333 000 eur; 3. úpadca pravdepodobne nemá viac ako 50 veriteľov. V uznesení o otvorení malého konkurzu alebo v uznesení o úprave rozsahu malého konkurzu môže súd skrátiť lehoty platné pre riadne konkurzné konanie alebo rozhodnúť o iných opatreniach umožňujúcich konkurzné konanie zefektívniť;

b) podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii z roku 2005 jedna z dvoch foriem konania o oddlžení fyzických osôb (hovorovo nazývanom osobný bankrot). Druhou formou je splátkový kalendár.

Zverejnené 27. mája 2022.

Konkurz [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konkurz