kongrua

Text hesla

kongrua [lat.] — práv. najnižší štátom garantovaný príjem (existenčné minimum) duchovného v štátoch právne registrujúcich cirkvi a náboženské spoločnosti. Prislúcha duchovným cirkví, ktoré majú v týchto štátoch status tzv. kongruovej cirkvi. Kongrua predstavuje len doplnok z verejných zdrojov k príjmu duchovného, ktorý je v zásade tvorený príjmom zo súkromných zdrojov cirkvi.

Základy kongruového systému položili v Uhorsku v rokoch 1625 – 50 Ferdinand II. a Ferdinand III., ktorí zriadili náboženskú základinu označovanú ako pokladňa farárov (lat. cassa parochorum), do ktorej sa vkladali výnosy uprázdnených benefícií, poplatky uložené biskupstvám a príjmy niektorých benefícií. V roku 1782 Jozef II. vytvoril pre každú dedičnú krajinu habsburskej monarchie náboženský fond (tzv. náboženskú maticu) a tieto fondy spojil s uhorskou náboženskou základinou. Náboženská matica prevzala majetok zrušených kontemplatívnych kláštorov a neskôr zrušených cirkevných inštitúcií, pričom mala zabezpečiť kongruu katolíckym duchovným na nových farách. V roku 1926 bol v ČSR prijatý kongruový zákon (č. 122 z 1926 o úprave platov duchovenstva cirkví a náboženských spoločností štátom uznaných, prípadne recipovaných) s celoštátnou pôsobnosťou, ktorý cirkvám uznaným do 1. 1. 1926 priznal nárok na kongruu vo výške určenej zákonom pre duchovných pôsobiacich vo farskej a inej verejnej duchovnej správe. Medzi kongruové cirkvi patrili tie, ktoré sa v priebehu vývoja na danom území v skutočnosti (de facto) významne etablovali a boli aj právne (de iure) uznané. Na území Slovenska v čase účinnosti kongruového zákona k nim patrili rímskokatolícka cirkev, gréckokatolícka cirkev, pravoslávna cirkev, evanjelická cirkev augsburského vyznania, evanjelická cirkev helvétskeho vyznania (reformovaná cirkev) a náboženská spoločnosť izraelitská (židovská). Kongruový systém v tejto podobe pretrval na území Slovenska (ČSR) do roku 1949, keď bol zavedený systém hospodárskeho zabezpečenia cirkví štátom (zákon č. 218 z 1949 o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom).

Zverejnené 10. decembra 2020.

Kongrua [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kongrua