Konferencia OSN o obchode a rozvoji

Text hesla

Konferencia OSN o obchode a rozvoji, United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD — stály orgán OSN so sídlom v Ženeve založený v roku 1964 Valným zhromaždením OSN (VZ OSN) na základe rezolúcie č. 1995. Jeho hlavnou úlohou je podporovať medzinárodný obchod a investície v rozvojových krajinách s cieľom urýchliť ich ekonomický rozvoj v súlade so zabezpečením udržateľného rozvoja, ako aj určovať zásady a politiku medzinárodného obchodu a koordinovať činnosti iných inštitúcií v rámci systému OSN v oblasti medzinárodného obchodu. Pomáha rozvojovým krajinám čeliť problémom vyplývajúcim z globalizácie a urýchliť proces ich integrovania do svetovej ekonomiky. Prijíma opatrenia na prerokúvanie a uzatváranie mnohostranných právnych dokumentov v oblasti obchodu. Predstavuje platformu na medzivládnu diskusiu expertov členských krajín o rôznych otázkach medzinárodného obchodu, pre ktorú uskutočňuje výskum, zhromažďuje údaje a vytvára strategické politické a ekonomické analýzy. Rozvojovým krajinám (predovšetkým najmenej rozvinutým) poskytuje technickú spoluprácu podľa ich špecifických potrieb a posilňuje ich negociačné schopnosti v oblasti obchodu, investícií a financií. Hlavné aktivity UNCTAD-u sa týkajú týchto oblastí: globalizácia a rozvojové stratégie; medzinárodný obchod s tovarom, so službami a surovinami; investície, technológie a rozvoj podnikania; infraštruktúra služieb na efektívny rozvoj a obchod; najmenej rozvinuté krajiny; problémy zasahujúce do rôznych sektorov ekonomiky.

Najvyšším orgánom je konferencia UNCTAD-u, ktorá zasadá každé 4 roky. Kontinuitu práce medzi jednotlivými zasadnutiami zabezpečuje Rada pre obchod a rozvoj, ktorá sa zaoberá otázkami politiky, riadenia a inštitucionálnymi problémami. Schádza sa minimálne trikrát ročne na riadnom zasadnutí, komisie, pracovné skupiny a experti sa stretávajú viackrát ročne na výkonných zasadnutiach. UNCTAD je súčasťou Sekretariátu OSN a Rozvojovej skupiny OSN (United Nations Development Group, UNDG), riadi ju generálny tajomník, ktorého vymenúva generálny tajomník OSN a potvrdzuje ho VZ OSN. Členmi UNCTAD-u sa môžu stať členské štáty OSN alebo jej špecializované organizácie; v súčasnosti (2019) má 195 členov (všetky členské štáty OSN, Apoštolská stolica a Palestína). Viaceré medzivládne a nevládne organizácie majú štatút pozorovateľa. UNCTAD aktívne spolupracuje so Svetovou obchodnou organizáciou (WTO), Svetovou bankou (WB), s Medzinárodným menovým fondom (IMF), Organizáciou OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO) a i.

Zverejnené 23. mája 2022.

Konferencia OSN o obchode a rozvoji [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konferencia-osn-o-obchode-rozvoji