Konfederácia športových zväzov Slovenskej republiky

Text hesla

Konfederácia športových zväzov Slovenskej republiky — mimovládna organizácia (občianske združenie) združujúca 59 rovnoprávnych športových zväzov registrovaných v SR (z každého odvetvia športu najviac jeden). Založená v roku 1992 so sídlom v Bratislave, patrí (spolu so Slovenským olympijským a športovým výborom, SOŠV) k najväčším strešným organizáciám slovenského športu. Členské športové zväzy zastupuje vo vzťahu k orgánom štátnej správy a regionálnej a miestnej samosprávy v oblastiach športovej legislatívy, koncepcie a štruktúry športu, finančného zabezpečenia činnosti zväzov a prípravy štátnej športovej reprezentácie, ako aj pri riešení problémov s korupciou. Zároveň poskytuje poradenské služby najmä v ekonomickej a personálnej oblasti.

Od roku 1998 sa podieľa na vydávaní publikácie Kronika športu, ktorá zachytáva domáce i zahraničné športové dianie určitého obdobia, od roku 2010 v Trenčíne každoročne organizuje športové podujatie pre neolympijské športové zväzy Šport Festival Slovakia a podieľa sa na vyhlásení ankety o najlepšieho slovenského športovca (ocenenie Športovec roka udeľované od 1993). Pripravuje semináre na aktuálne témy a poskytuje športovým zväzom pomoc pri vzdelávacom procese športovcov. Svojich členov zastupuje aj vo vzťahu k obdobným športovým organizáciám v zahraničí, ako aj k strešným svetovým a európskym športovým organizáciám. Od roku 1995 je členom Európskej mimovládnej športovej organizácie (European Non-Governmental Sports Organisation, ENGSO), prostredníctvom ktorej sa zapája do športových aktivít v rámci Európskej únie.

Zverejnené 8. júla 2022.

Konfederácia športových zväzov Slovenskej republiky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konfederacia-sportovych-zvazov-slovenskej-republiky