konečná spotreba

Text hesla

konečná spotreba — finálne použitie tovarov a služieb na uspokojenie individuálnych alebo spoločenských potrieb jednotlivcov, domácností a subjektov verejnej správy. Zahŕňa konečnú spotrebu domácností, konečnú spotrebu verejnej správy a konečnú spotrebu neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam (NISD, aj NZISD – inštitúcie, napr. odbory, rôzne združenia, kluby a spolky, poskytujúce netrhové tovary a služby).

Rozlišujú sa výdavky na konečnú spotrebu predstavujúce výdavky na tovary a služby, ktoré slúžia na uspokojenie individuálnych a kolektívnych potrieb domácností, verejnej správy a NISD, a výdavky na skutočnú konečnú spotrebu, ktoré sa vynakladajú na nadobudnutie spotrebných tovarov a služieb. Rozdiel spočíva v tom, že niektoré tovary a služby spotrebované domácnosťami sú financované verejnou správou a NISD. Výdavky NISD na konečnú spotrebu zahŕňajú hodnotu tovarov a služieb vyprodukovaných NISD (okrem tvorby hrubého kapitálu) a výdavky na individuálnu konečnú spotrebu domácností. Výdavky konečnej spotreby verejnej správy obsahujú výdavky na individuálnu konečnú spotrebu (výdavky na zdravotníctvo, školstvo, rekreáciu, kultúru a sociálnu ochranu) a kolektívnu konečnú spotrebu (všeobecné verejné služby, obranu, ochranu životného prostredia, výskum a vývoj).

Zverejnené 23. mája 2022.

Konečná spotreba [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konecna-spotreba