konduktometrická titrácia

Text hesla

konduktometrická titrácia — titrácia, pri ktorej sa sleduje elektrická vodivosť titrovaného roztoku ako funkcia objemu pridaného titrantu s cieľom určiť koncový bod titrácie. Využíva sa pri nej vznik produktu s výrazne odlišnou vodivosťou, než akú mal titrovaný roztok. Lineárne úseky titračných kriviek sa vyhodnocujú v dostatočnej vzdialenosti od koncového bodu titrácie, pretože v jeho blízkosti sa objavuje zakrivenie v dôsledku hydrolýzy alebo značnej rozpustnosti vznikajúcich zrazenín.

Zverejnené 17. marca 2022.

Konduktometrická titrácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konduktometricka-titracia