kondemnácia

Text hesla

kondemnácia [lat.] — práv.

1. a) kondemnačný rozsudok — odsúdenie, odsudzujúci rozsudok; b) v rímskom práve condemnatio;

2. súdne potvrdenie vyradenia lode z prevádzky a z lodného registra z dôvodu, že nie je schopná ďalšej plavby a nemožno ju z technickej stránky opraviť alebo jej oprava by bola finančne nevýhodná.

Zverejnené 20. apríla 2022.

Kondemnácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-04-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kondemnacia