koncernový podnik

Text hesla

koncernový podnik — podnik, ktorý je svojím ekonomickým a obchodným postavením súčasťou koncernu a je nositeľom právnej subjektivity. Koncernové podniky sú si v koncernoch navzájom rovné (koncerny založené na zmluvnom základe) a svoju ekonomickú samostatnosť podriaďujú strategickým zámerom spoločného orgánu (centrále) alebo sú rozdelené na ovládajúci podnik a viacero závislých podnikov (koncerny založené na vzťahovej, zväčša kapitálovej závislosti), ktoré svoju ekonomickú samostatnosť podriaďujú strategickým zámerom ovládajúceho podniku.

Zverejnené 19. mája 2022.

Koncernový podnik [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koncernovy-podnik