konanie proti ušlému

Text hesla

konanie proti ušlému — osobitný druh trestného konania vykonávaný v neprítomnosti obvineného, ktorý sa vyhýba trestnému konaniu pobytom v cudzine alebo sa skrýva, t. j. je ušlý. Jeho záujmy v takomto konaní zastupuje obhajca, ktorý má rovnaké práva ako obvinený a ktorému sa doručujú aj všetky písomnosti. Predvolanie obvineného (ušlého) na hlavné pojednávanie sa musí uverejniť vhodným spôsobom (napr. na úradnej tabuli súdu, príp. v oznamovacích prostriedkoch). Hlavné pojednávanie sa potom vykoná aj v neprítomnosti obvineného, a to bez ohľadu na to, či sa obvinený o ňom dozvedel. Odsúdený v takomto konaní má právo podať návrh na opätovné prerokovanie svojej veci súdom vo svojej prítomnosti pre nesplnenie podmienok stanovených zákonom na uskutočnenie konania proti ušlému, a to do uplynutia šiestich mesiacov odo dňa, keď sa dozvedel o trestnom stíhaní alebo o odsúdení.

Zverejnené 15. júla 2022.

Konanie proti ušlému [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konanie-proti-uslemu