Konáč z Hodiškova

Popis ilustrácie

Titulný list Knihy o hořekování a naříkaní Spravedlivosti, královny a paní všech cností, 1547

Text hesla

Konáč z Hodiškova, Mikuláš, aj Konáček, Finitor, asi po 1480 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou – asi 3. 4. 1546 — český humanistický spisovateľ, prekladateľ a kníhtlačiar. Jeden zo zakladateľov českého národného humanizmu (s Viktorinom Kornelom ze Všehrd).

Pôsobil v Prahe, od roku 1503 ako pisár, v rokoch 1507 – 28 viedol tlačiareň (do 1511 s Johannesom Wolfom), ktorá je považovaná za prvé humanistické vydavateľstvo v Čechách. V roku 1516 získal šľachtický titul, v rokoch 1520 – 40 pôsobil ako dvorský miestosudca.

Vytlačil viac ako 40 vlastných prekladov (z nemčiny a latinčiny). Do českej literatúry programovo uvádzal preklady antickej literatúry (napr. z gréčtiny dialógy Lukiana zo Samosaty O najbiednějším stavu velikých pánuov, 1507; Kteří jsú v světě najznamenitější bojovníci, 1509),kresťanských filozofov (Libri acephali epitome Lactantia Firmiana, Najkratšie kniehy, že spravedlivost najpravějšie pocta Božie jest, 1511), stredovekých autorov (výber zo Životopisov starých filozofov od Waltera Burlaea pod názvom Životové a mravné naučenie mudrcuov přirozených, 1514; súbor stredovekých bájok Speculum sapientiae sive Qudripartitus apologeticus pod názvom Zrcadlo múdrosti svatého Crhy biskupa, 1516; z latinského prekladu Jána z Capuy staroindický súbor bájok Paňčatantra pod názvom Pravidlo lidského života, 1528), talianskych (tri novely z Decameronu od Giovanniho Boccaccia, napr. Kronika o smutném skončení Gviškarda a Sigismundy, 1507) a španielskych humanistov (Speculum vitae humanae od španielskeho biskupa Rodriga Sáncheza de Arévalo, aj Rodericus Zamorensis, pod názvom Kniha o hořekování a naříkaní Spravedlivosti, královny a paní všech cností, posmrtne 1547) i kroniku Historia Bohemica od Eneu Silvia Piccolominiho (neskoršieho pápeža Pia II.) pod názvom Česká kronika (1510); 1515 vydal prvé tlačené novinové letáky v češtine.

Konáčov preklad biblickej hry Judith (1547) od Joachima Greffa patrí k prvým biblickým hrám vytlačeným v češtine, Hra pěknejch přípovídek (1547) ako adaptácia moralistickej látky spracovanej G. Boccacciom k prvým českým renesančným hrám so svetským obsahom. Bol autorom náboženských (Rozmluva českého bratra a mudrce o víře..., 1511) a kultúrno-politických spisov (O Turcích, 1520; List Pravdy pro řád, pokoj, lásku a svornost, 1522) a i.

Zverejnené 13. júna 2022.

Konáč z Hodiškova [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konac-z-hodiskova