komunikácia živočíchov

Text hesla

komunikácia živočíchov — vzájomné odovzdávanie informácií (napr. o potravných zdrojoch, vlastníctve teritória, hierarchickom postavení, pripravenosti na párenie) medzi živočíchmi pomocou špecifických signálov. Podľa charakteru šírených signálov sa rozlišuje optická (špecifické pohyby, postoje, gestá, výrazy tváre, zmena sfarbenia a pod.), chemická (chemické látky produkované špecifickými žľazami), akustická (druhovo a situačne špecifické zvukové prejavy; uplatňujú sa najmä pri sociálnom a rozmnožovacom správaní), taktilná (vzájomné dotyky, otieranie, štuchanie a pod.) a elektrická (elektrické impulzy vysielané niektorými druhmi rýb) komunikácia. Živočíchy musia byť schopné nielen vysielať a prijímať signály (prostredníctvom špecifických zmyslových orgánov), ale aj porozumieť vyslaným informáciám a priradiť im určitý význam (dekódovať ich). Komunikácia živočíchov je dôležitou súčasťou sociálneho správania živočíchov, zohráva kľúčovú úlohu pri formovaní sociálnych väzieb a vzťahov medzi jedincami.

Zverejnené 3. júla 2023.

Komunikácia živočíchov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/komunikacia-zivocichov